112/1978 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
VYHLÁŠKA
Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky
zo 4. septembra 1978,
ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 158/1976 Zb. o vodnej stráži
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 23 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 158/1976 Zb. o vodnej stráži sa dopĺňa takto:
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky môže pre pracovníkov vodohospodárskych orgánov vykonávajúcich vodohospodársky dozor, pracovníkov Slovenskej vodohospodárskej inšpekcie a pracovníkov štátnych vodohospodárskych orgánov riadených Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorí vykonávajú funkciu vodnej stráže, zaviesť rovnošatu a označenie na rovnošate podľa jednotných zásad určených Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky. Súčasťou označenia rovnošaty je štátny znak.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Margetin v. r.