99/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
VYHLÁŠKA
Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky
z 28. decembra 1977
o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 9 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch:
PRVÁ ČASŤ
PODMIENKY A POSTUP PRI VYŇATÍ LESNÝCH POZEMKOV Z LESNÉHO PÔDNEHO FONDU ALEBO PRI OBMEDZENÍ V ICH VYUŽÍVANÍ NA PLNENIE FUNKCIÍ LESOV
§1
Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu
(1)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu predkladá ten, kto má na vyňatí lesných pozemkov právny záujem; žiadosť obsahuje:
a)
podrobné zdôvodnenie požiadavky s uvedením údajov o predpokladanom použití lesných pozemkov, napr. pri lesných pozemkoch požadovaných na výstavbu údaje o jej druhu a účele,
b)
údaje o celkovom rozsahu lesných pozemkov, ktorých vyňatie sa predpokladá,
c)
údaje o lesných pozemkoch podľa evidencie nehnuteľností (názov obce, katastrálne územie, parcelné čísla, výmera a označenie vlastníka a užívateľa),
d)
údaje lesného hospodárskeho plánu o lesných porastoch, včítane ich zaradenia do hospodárskych súborov podľa lesných typov.
e)
grafické znázornenie požadovaného rozsahu vyňatia lesných pozemkov (kópie pozemkovej mapy s uvedením parcelných čísel),
f)
komplexný výpočet náhrad škôd na lesných porastoch a predpoklad zvýšených prevádzkových nákladov,1)
g)
prepočet ekonomickej efektívnosti investícií2) pri vyňatí lesného pozemku.
h)
návrh plánu rekultivácie,
i)
stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, záväzné vyjadrenie orgánu štátnej ochrany prírody, pokiaľ ide o územia chránené v záujme štátnej ochrany prírody, a záväzné vyjadrenie Českého inšpektorátu kúpeľov a žriedel, pokiaľ ide o ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a zdrojov stolných minerálnych vôd,
j)
vyjadrenie štátnej organizácie lesného hospodárstva, ktorá dotknuté lesy užíva, prípadne v nich vykonáva odbornú správu,
k)
podrobné odôvodnenie riešenia z hľadiska ochrany lesného pôdneho fondu a ostatných spoločenských záujmov, prípadne v alternatívach,
l)
údaje o tom, odkedy a na aký čas sa žiada vyňatie lesných pozemkov.
(2)
Náležitosti uvedené v odseku 1 písm. d), f), g) a h) spracuje na žiadosť a náklady toho, v záujme koho sa lesné pozemky vynímajú, organizácia lesného hospodárstva riadená Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky.
§ 2
Žiadosť o obmedzenie využívania lesných pozemkov na plnenie funkcií lesov
Ustanovenie § 1 platí primerane pri žiadosť o vydanie rozhodnutia o obmedzení vo využívaní lesných pozemkov na plnenie funkcií lesov; návrh plánu rekultivácie sa nepredkladá.
§ 3
Plán rekultivácie
Plán rekultivácie obsahuje:
a)
technickú časť s uvedením cieľa a spôsobu terénnych úprav pozemkov, výsypiek a odvalov, hydrotechnických a hydromelioračných opatrení, technických meliorácií pôdy, vybudovania príjazdových a prevádzkových komunikácií, množstva skrývaných zemín a spôsobu ich využitia,
b)
biologickú časť s uvedením množstva a druhu zalesňovacieho materiálu použitého na rekultiváciu, zabezpečenia ochrany rekultivovaných plôch pred biotickými škodcami, predovšetkým pred zverou a intenzity prihnojovania rekultivovaných plôch,
c)
časový postup rekultivácie vyznačený na mapových podkladoch,
d)
lehotu dokončenia rekultivácie,
e)
súpis pozemkov s iným druhom rekultivácie, ak vrátenie rekultivovaných pozemkov lesnému pôdnemu fondu neprichádza do úvahy.
§ 4
Postup pri vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo pri obmedzení ich využívania
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodujúci o vyňatí alebo o obmedzení využívania lesných pozemkov posúdi ekonomické a spoločenské zdôvodnenie požiadavky na vyňatie alebo obmedzenie využívania lesných pozemkov a dôsledky prípadného vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov na lesný fond a na plnenie funkcií lesov. Podľa okolností prípadu skúma a posudzuje, či úlohy, pre ktoré sa vyňatie alebo obmedzenie využívania lesných pozemkov požaduje, nemožno zabezpečiť inak a či sa dbá na ochranu lesného pôdneho fondu a ochranu lesných porastov;3) pritom prihliada na straty, ktoré vzniknú lesnému hospodárstvu, a na celkový význam lesov v danom území z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia a rázu krajiny a iných dôležitých záujmov spoločnosti.
§ 5
Rozhodnutie o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania
(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý povoľuje vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo obmedzenie ich využívania, uvedie v rozhodnutí okrem náležitostí podľa všeobecných predpisov o správnom konaní:
a)
údaje o lesných pozemkoch, ktorých sa rozhodnutie týka (názov obce, kat. územie, parcelné čísla a výmery),
b)
zámer, na uskutočnenie ktorého sa rozhodnutie vydalo,
c)
čas, na ktorý sa dočasné vyňatie určí.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí podľa odseku 1 podľa okolností prípade ďalej uvedie:
a)
spôsob a termín opätovného zalesnenia pozemku, prípadne zabezpečenia založených lesných porastov, pokiaľ sa po skončení použitia na iné ciele vyňatý pozemok vráti lesnému pôdnemu fondu,
b)
pri vyňatí pri rozsiahlejšej výstavbe, pripadne ťažbe nerastov lehoty postupného odlesnenia vyňatých plôch tak, aby tieto plochy boli využité na produkciu dreva a na plnenie ostatných funkcií lesov až do ich skutočného použitia na iné ciele,
c)
podmienky potrebné v záujme ochrany lesného pôdneho fondu, lesných porastov a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu,
d)
ďalšie podmienky uvedené vo vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy, najmä orgánov vodohospodárskych, štátnej ochrany prírody, kúpeľov a žriedel a pod.
DRUHÄ ČASŤ
OCHRANA LESNÉHO PÔDNEHO FONDU PRI SPRACOVANÍ NÁVRHOV NA URČENIE DOBÝVACÍCH PRIESTOROV, PRI SPRACOVANÍ DOKUMENTÁCIE STAVIEB, PRI ŤAŽOBNEJ, STAVEBNEJ A PRIEMYSELNEJ ČINNOSTI, PRI PROJEKTOVANÍ A VÝSTAVBE SMEROVÝCH A LÍNIOVÝCH STAVIEB A PRI GEOLOGICKOM A HYDROGEOLOGICKOM PRIESKUME
§ 6
Ochrana lesného pôdneho fondu pri spracovaní návrhov na určenie dobývacích priestorov
(1)
Pri spracovaní návrhov na určenie dobývacích priestorov ťažobné organizácie vychádzajú z rozvrhnutia plôch na ťažbu nerastov navrhnutých vo schválenej územnoplánovacej dokumentácii.
(2)
Návrh na udelenie súhlasu k návrhu na určenie dobývacieho priestoru musí obsahovať
a)
orientačný zákres polohy dobývacieho priestoru na kópii mapy tak, aby bol z neho zrejmý rozsah dotknutých lesných pozemkov a nadväznosť na časti lesného pôdneho fondu v bezprostrednom okolí dobývacieho priestoru,
b)
údaje o dotknutých lesných pozemkoch (parcelné čísla a výmery),
c)
kópie pozemkovej mapy so zákresom dobývacieho priestoru a s vyznačením hranice výpočtu nerastných zásob, prípadne s vyznačením prognózového územia na ďalšiu ťažbu, a to podľa podkladov zistených geologickým prieskumom,
d)
údaje, ako sa pri realizácii prác dodržia podmienky, za ktorých bol vydaný súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie.
(3)
Ťažobné organizácie predložia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pred prerokúvaním plánu otvárky, prípravy a dobývania alebo plánu likvidácie4) návrh opatrení na zabezpečenie ochrany lesného pôdneho fondu; k návrhu pripoja:
a)
vyhodnotenia predpokladaných strát na produkcii drevnej hmoty s prihliadnutím na ostatné funkcie lesov, ako aj predpokladané následne škody, a to v porovnaní s alternatívnym riešením podľa možností zistených geologickým prieskumom;
b)
charakteristiku devastácie a koncepčné riešenie rekultivácie na úrovní štúdie tak, aby bolo možné posúdiť návrh vykonania lesníckych rekultivácií, pripadne aké budú dôsledky odvalového riešenia na lesný pôdny fond. Pri dobývacom priestore pre lomovú (povrchovú) ťažbu nerastov možno koncepčné riešenie rekultivácie nahradiť predbežným oznámením o spôsobe využitia vyťaženého porastu s udaním lehoty na doplnenie celorevírneho alebo podnikového plánu rekultivácií;
c)
údaje, ako sa pri realizácii prác dodržia podmienky, za ktorých bol vydaný súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri určení dobývacieho priestoru;
d)
stanovisko štátnej organizácie lesného hospodárstva, ktorá dotknuté lesy užíva, prípadne v nich vykonáva odbornú správu.
(4)
Ak sa dobývací priestor dotýka tak lesného, ako aj poľnohospodárskeho pôdneho fondu, musia byť v návrhu opatrení podľa odseku 3 uvedené aj údaje o koncepčnom riešení rekultivácie poľnohospodárskych pozemkov.5)
§ 7
Ochrana lesného pôdneho fondu pri spracovaní dokumentácie stavieb
(1)
Žiadosť o súhlas k návrhu na prerokovanie projektovej úlohy stavieb musí okrem orientačného zákresu stavieb na kópii pozemkovej mapy a údajov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), g) až k) obsahovať tieto ďalšie údaje uvedené podľa okolností prípadu:
a)
údaje, ako sa pri realizácii výstavby dodržia podmienky, za ktorých bol vydaný súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie,
b)
predpokladané dočasné použitie ďalších lesných pozemkov v priebehu výstavby, napr. na zariadenie staveniska,
c)
štúdie o zmenách biologických a prírodných pomerov, ktoré vzniknú následkom realizácie stavieb.
d)
návrh opatrenia na zabezpečenie ochrany prírodného prostredia po čas výstavby a návrh biologickej úpravy krajiny po realizácii výstavby.
(2)
Trasy smerových a líniových stavieb treba viesť podľa okolností prípadu tak, aby sa netrieštil lesný pôdny fond. Pri trasách pozemných komunikácií, plynovodov, ropovodov a pod. treba podľa možností využiť existujúce lesné cesty, rozdeľovacie prieseky a iné lesné pozemky, na ktorých nie sú lesné porasty. Trasy nadzemných vedení treba viesť pri okraji lesa; ak to nie je možné, treba k návrhu trasy vedenia priesekom predložiť alternatívne riešenie podzemným vedením, prípadne nadzemným vedením, ktoré neobmedzí lesné porasty v dosiahnutí rastu zodpovedajúceho danej bonite.
§ 8
Ochrana lesného pôdneho fondu pri ťažobnej, stavebnej a priemyselnej činnosti
(1)
Investori sú povinní prerokovať začatie prác na zamýšľanej výstavbe s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a s užívateľom lesov najneskoršie do konca júna roka predchádzajúceho začiatku prác.
(2)
Organizácie vykonávajúce ťažobnú, stavebnú a priemyselnú činnosť sú povinné:
a)
pri vykonávaní skrývky kultúrnych vrstiev pôdy3) na dotknutej ploche sa postarať o jej riadne využitie na rekultiváciu devastovaných plôch a na melioračné ciele alebo zabezpečiť v ekonomicky zdôvodnených prípadoch jej dopravu a rozprestrenie na plochy určené na rekultiváciu, prípadne ju využiť pri ozeleňovaní iných plôch,
b)
vykonávať už v priebehu prevádzky, najmä ťažby nerastov vhodné úpravy narušených pozemkov tak, aby tvarom, uložením zeminy a vodnými pomermi boli pripravené na rekultiváciu, na zúrodnenie, prípadne na iné hospodárske využitie,
c)
vykonávať zahladenie následkov ťažby komplexne na celej devastovanej ploche v nadväznosti na okolitú krajinu a prihliadať pritom tak na potreby hospodárskeho využitia pozemkov v najbližšom okolí, ako aj na životné prostredie a narušenie rázu krajiny. V oblastiach sústredenej ťažby uhlia prerokúvať koncepciu umiestnenia stavby a tvaru výsypiek a odvalov, a to nielen z hľadiska budúceho využitia na rekultiváciu, ale aj z. hľadiska tvorby životného prostredia,
d)
dbať na ochranu vodného režimu na území.
(3)
Okrem povinností uvedených v odseku 2 sú ťažobné organizácie povinné dodržiavať, tieto opatrenia:
a)
pri povrchovej ťažbe
1.
výsypky zakladať spôsobom, ktorý umožňuje následnú rekultiváciu; na tento cieľ sú ťažobné organizácie povinné vypracovať technické normy úpravy povrchu výsipiek,
2.
sprístupniť výsypky príjazdovými komunikáciami a účelovými komunikáciami tak, aby nadväzovali na existujúcu sieť lesných ciest,
3.
zahladiť následky neorganizovaného sypania zemín v oblastiach sústredenej ťažby nerastov na starých výsypkách úpravou ich svahov, prípadne presypávaním týchto výsypiek alebo podľa daných podmienok priamo biologickou rekultiváciou;
b)
pri hlbinnej ťažbe
1.
znižovať - pokiaľ je to za daných technicko-ekonomických podmienok možné - prepadliny lesných pozemkov (základkou vyrúbaných slojov a pod.),
2.
na miernejších nezavodnených pôdnych poklesoch vykonať terénne úpravy, hlbšie poklesy vyplniť náhradnými hmotami a prevrstviť zeminou schopnou zúrodnenia.
(4)
Okrem povinností uvedených v odsekoch 2 a 3 sú organizácie, pokiaľ pri ich činnosti vznikajú odvaly odpadových hmôt (napr. zložište popolovín), povinné:
a)
zakladať odvaly popolčekov a trosiek predovšetkým do neúrodných terénnych prirodzených i umelých nerovností (napr. do vyťažených lomov, pieskovní a hlinísk),
b)
obmedziť prašnosť pri budovaní a udržiavaní odvalov a pri odvoze popolčekov a trosiek na odval na čo najnižšiu mieru,
c)
plochy určené na odval zapĺňať postupne tak, aby sa jednotlivé zaplnené miesta mohli včas rekultivovať.
§ 9
Ochrana lesného pôdneho fondu pri geologickom a hydrogeologickom prieskume
Organizácie vykonávajúce geologický a hydrogeologický prieskum sú povinné
a)
včas prerokovať zamýšľané vykonávanie prác s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a s užívateľmi lesných pozemkov,
b)
prerokovať s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva celkový plán vykonávania prieskumu z hľadiska možností využitia výsledkov, takého prieskumu na otvárku ložísk.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10
Na návrh Federálneho ministerstva národnej obrany môže Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky upraviť predkladanie podkladov a údajov podľa tejto vyhlášky pre vojenské lesy odchylne, ak to vyžadujú záujmy obrany štátu.
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
Minister:

Ing. Hruzík v. r.
1)
Výpočet náhrad škôd a iných náhrad za lesné porasty podľa § 10 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch pozri pokyny Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR uverejnené vo Vestníku MLVH ČSR 1974, čiastka 5 a oznámenie Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 25. mája 1977 uverejnené v Spravodajcovi FMTIR 1977, čiastka 3-4.
2)
Oznámenie Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 15. apríla 1977 o spôsobe skúmania ekonomickej efektívností investícií, ktoré sa majú dotknúť lesnej pôdy (Spravodajca FMTIR čiastka 3 až 4).
3)
§ 4 ods. 3 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
4)
Vyhláška č. 261/1957 Ú. l., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o vypracovaní a schvaľovaní otvárky, prípravy a dobývanie, ako aj plánov zabezpečenia a likvidácie hlavných banských diel a lomov.
5)
§ 5 vyhlášky č. 142/1976 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.