97/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

97
VYHLÁŠKA
Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky
z 28. decembra 1977
o odbornej správe lesov a o príspevkoch za ňu
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 15 zákona Českej národnej rady č. 96/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a o štátnej správe lesného hospodárstva:
PRVÁ ČASŤ
VÝKON ODBORNEJ SPRÁVY LESOV
(1)
Organizácie vykonávajúce odbornú správu lesov pri plnení úloh odbornej správy
a)
zabezpečujú vypracovanie odborných podkladov pre lesné hospodárske plány;
b)
dozerajú na to, ako užívatelia lesov pod odbornou správou (ďalej len „užívateľ lesov“) hospodária podľa schválených lesných hospodárskych plánov a vedú prehľad o výsledkoch tohto hospodárenia;
c)
vypracúvajú podľa schválených lesných hospodárskych plánov a na základe rozpisu štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva ročné plány lesnej výroby, dodávok dreva a opatrenia na zlepšenie funkcií lesov, písomne oznamujú úlohy vyplývajúce z týchto plánov a opatrení užívateľom lesov a vyžadujú a sledujú plnenie týchto úloh a opatrení;
d)
prerokúvajú s užívateľmi lesov spôsob vykonania úloh v pestovnej, ťažobnej, prípadne inej činnosti súvisiacej s hospodárením v lesoch na mieste, kde sa majú úlohy vykonať, a dávajú im pritom podrobnejšie pokyny na vykonanie jednotlivých prác;
e)
zabezpečujú osivo a sadenice lesných drevín na obnovu lesov pod odbornou správou;
f)
vyznačujú ťažbu dreva a výchovné zásahy v lesných porastoch v súlade s úlohami vyplývajúcimi zo schválených lesných hospodárskych plánov;
g)
vyžadujú od užívateľov lesov prednostné spracovanie náhodných ťažieb a uplatňujú premietnutie dôsledkov týchto mimoriadnych skutočností do ročných plánov lesnej výroby a dodávok dreva;
h)
merajú a evidujú vyťažené drevo na mieste ťažby a vyhotovujú o tom príslušné doklady;
i)
vykupujú drevo, pokiaľ nedošlo k dohode o priamej dodávke odberateľovi alebo pokiaľ sa drevo pri rozpise úloh v dodávkach dreva, neponechalo užívateľovi lesov;
j)
sledujú a vyžadujú, aby sa v súlade so zásadami riadneho hospodárenia zabezpečovala riadna ochrana lesov pod odbornou správou, najmä sledujú výskyt škodlivých činiteľov;
k)
sprostredkúvajú nákup lesníckych potrieb alebo vykonanie špeciálnych prác;
l)
poskytujú socialistickým organizáciám, ktoré užívajú lesy, potrebné podklady, prípadne údaje z lesných hospodárskych plánov na spracovanie návrhov ich vykonávacích hospodárskych plánov;
m)
podávajú užívateľom lesov na ich žiadosť odborné vysvetlenia v otázkach týkajúcich sa hospodárenia v lesoch pod odbornou správou a ich ochrany;
n)
podávajú orgánom štátnej správy lesného hospodárstva pravidelné správy o plnení úloh v lesoch pod odbornou správou a oznamujú im porušenie predpisov o hospodárení v lesoch;
o)
vedú v rámci vlastnej (podnikovej) evidencie lesných pozemkov evidenciu lesných pozemkov pod odbornou správou s vyznačením ich užívateľov, bežne ju dopĺňajú podľa oznámení užívateľov lesov a každoročne porovnávajú s údajmi evidencie nehnuteľností vedenej orgánmi geodézie a kartografie;
p)
dávajú podnety na odstránenie zistených rozdielov medzi stavom v evidencii nehnuteľností a skutočným stavom.
(2)
Základnou úlohou odbornej správy lesov s obmedzeným rozsahom1) je zabezpečenie vypracovania odborných podkladov pre lesné hospodárske plány a dozor, ako sa podľa týchto plánov hospodári; prípadné ďalšie úlohy odbornej správy lesov sa uvedú v jednotlivých rozhodnutiach Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o obmedzení rozsahu odbornej správy lesov.
§ 2
Organizácie vykonávajúce odbornú správu lesov spolupracujú s užívateľmi lesov, ktorí sú povinní:
a)
zúčastniť sa na výzvu organizácie vykonávajúcej odbornú správu lesov na prerokovaní spôsobu vykonania úloh v pestovnej, ťažobnej, prípadne inej činnosti súvisiacej s hospodárením v lesoch na mieste, kde sa majú úlohy vykonať;
b)
postupovať pri hospodárení v lesoch pod odbornou správou v súlade s pokynmi organizácie vykonávajúcej odbornú správu lesov;
c)
neodkladne oznamovať organizácii vykonávajúcej odbornú správu lesov splnenie úloh, zmeny v správe, vlastníctve alebo užívaní lesov pod odbornou správou a zmeny svojej adresy, prípadne názvu a sídla a oznamovať jej rozhodnutia iných štátnych orgánov týkajúce sa lesov pod odbornou správou.
DRUHÁ ČASŤ
NAKLADANIE S DREVOM VYŤAŽENÝM V LESOCH POD ODBORNOU SPRÁVOU
§ 3
(1)
Organizácia vykonávajúca odbornú správu lesov rozpisuje v rámci ročného plánu dodávok dreva úlohy v dodávkach dreva jednotlivým užívateľom lesov; súčasne určuje aj miesto výkupu dreva.
(2)
Pri rozpise úloh v dodávkach dreva prihliadne organizácia vykonávajúca odbornú správu lesov na požiadavky užívateľov lesov na ponechanie dreva na vlastnú spotrebu vtedy, ak sa tým neohrozí plnenie plánovaných úloh v dodávkach dreva alebo iné celospoločenské záujmy a ak budú tieto požiadavky doložené u socialistických organizácií vyjadrením okresného národného výboru, v obvode ktorého majú sídlo, a u ostatných užívateľov lesov vyjadrením miestneho národného výboru bydliska.
§ 4
(1)
Organizácia vykonávajúca odbornú správu lesov vykonáva kontrolné označenie dreva ponechaného na vlastnú spotrebu a dreva dodávaného priamo odberateľovi.2) Vystavuje o tom príslušný doklad užívateľovi lesov s vyznačením dátumu odvozu, bez ktorého sa drevo z lesa nemôže odviezť.
(2)
Kontrolné označenie a vystavenie dokladu pri dreve socialistických organizácií, ktorým bol rozsah odbornej správy lesov obmedzený, vykonávajú tieto organizácie.
TRETIA ČASŤ
PRÍSPEVKY ZA ODBORNÚ SPRÁVU LESOV
§ 5
(1)
Príspevok za odbornú správu lesov je povinný platiť ten, kto je k 1. januáru bežného roka užívateľom lesných pozemkov.
(2)
Výška ročných príspevkov sa určuje:
a)
socialistickým organizáciám, ktorým bol rozsah odbornej správy lesov obmedzený, z 1 ha užívaných lesných pozemkov . . 10,- Kčs,
b)
jednotným roľníckym družstvám a iným socialistickým organizáciám z 1 ha užívaných lesných pozemkov . . . . . 40,- Kčs,
c)
ostatným užívateľom lesov s výmerou nad 0,50 ha z 1 ha lesných pozemkov . 100,- Kčs,
d)
ostatným užívateľom lesov s výmerou nad 0,10 ha do 0,50 ha lesných pozemkov . . . . . . . . . .50,- Kčs,
e)
ostatným užívateľom lesov s celkovou výmerou do 0,10 ha lesných pozemkov . . 25,- Kčs.
(3)
Na určenie príspevkov podľa písmena a) až c) sa výmera lesných pozemkov do l ha považuje za celý hektár, pri vyššej výmere sa vždy výmera do 0,50 ha zaokrúhľuje smerom dolu a výmera nad 0,50 ha smerom hore.
(4)
V príspevku nie je zahrnutá úhrada za dodávky osiva a sadeníc lesných drevín.
§ 6
(1)
Príspevok za odbornú správu lesov je užívateľ lesov povinný zaplatiť na základe výzvy na úhradu príspevku. Výzvu zasiela organizácia vykonávajúca odbornú, správu lesov doporučene vždy do konca januára bežného roka a uvedie v nej výmeru lesov, z ktorých je príspevok určený, výšku príspevku a rok, za ktorý sa príspevok určuje.
(2)
Príspevok je splatný do 15 dní od doručenia výzvy na zaplatenie príspevku.
(3)
Splatné príspevky, ktoré neboli zaplatené, vymáhajú organizácie vykonávajúce odbornú správu lesov v občianskoprávnom alebo arbitrážnom konaní.
§ 7
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky môže vo výnimočných prípadoch povoliť výnimku z platenia príspevkov za odbornú správu lesov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 8
Ak organizácia vykonávajúca odbornú správu lesov zistí, že užívateľ lesov neplnil povinnosti ustanovené touto vyhláškou, predloží orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podnet, prípadne návrh na potrebné opatrenie; obdobne „postupuje, ak užívateľ lesov nevykonal opatrenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva alebo ak nesplnil týmto orgánom určenú úlohu ročného plánu lesnej výroby alebo dodávok dreva.3)
§ 9
Štátne organizácie, ktorým bola povolená výnimka v súvislosti so správou lesného národného majetku podľa § 18 zákona č. 166/1960 Zb., platia príspevky za odbornú správu lesov podľa tejto vyhlášky začínajúc 1. januárom 1979.
§ 10
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej, republiky č. 173/1973 Zb. o výkupe dreva z lesa v znení vyhlášky č. 179/1975 Zb.;
2.
vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 89/1965 Zb. o ochrane stromov rastúcich mimo lesa v znení vyhlášok č. 154/1968 Zb. a č. 142/1969 Zb.;
3.
zásady pre vykonávanie odbornej správy v lesoch spravovaných vlastnými lesnými hospodármi (Zbierka pokynov štátnych lesov 1964, čl. 65, registrované v čiastke 47/1967 Zb.).
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
Minister:

Ing. Hruzík v. r.
1)
§ 13 zákona ČNR č. 96/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.
2)
§ 12 ods. 4 zákona ČNR č. 96/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.
3)
§ 12 ods. 5 zákona ČNR č. 96/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.