81/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
VYHLÁŠKA
Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej, republiky z 12. novembra 1977,
ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 99/1976 Zb. o vodnej stráži
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 23 ods. 4 zákona Českej národnej rady č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve:
ČI. 1
Vyhláška ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky zo 17. mája 1976 č. 99/1976 Zb. o vodnej stráži sa dopĺňa takto:
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky môže pre pracovníkov vodohospodárskych orgánov vykonávajúcich vodohospodársky dozor, pracovníkov Štátnej vodohospodárskej inšpekcie a pracovníkov štátnych vodohospodárskych organizácií riadených Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky, ktorí vykonávajú funkciu vodnej stráže, zaviesť rovnošatu a označenie na rovnošate podľa jednotných zásad určených ministrom lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky. Súčasťou označenia rovnošaty je štátny znak.“.
ČI. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
Minister:

Ing. Hruzík v. r.