Predpis bol zrušený predpisom 202/1989 Zb.

78/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1978 do 31.12.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
VYHLÁŠKA
Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií
z 18. novembra 1977
o zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií
Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 a Federálne ministerstvo financií podľa § 35 ods. 3 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií ustanovujú:
§ 1
Touto vyhláškou sa na účely jednotného prvotného zachytávania sociálno-ekonomických javov a racionálneho vedenia bežných zápisov o týchto javoch v socialistických organizáciách (ďalej len „organizácie“)1) upravuje zjednocovanie vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií2) (ďalej len „záznamy a zápisy“) a spôsob zavádzania zjednotených vzorov v organizáciách.
§ 2
(1)
Federálny štatistický úrad a Federálne ministerstvo financií zjednocujú v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi záznamy a zápisy,3) ktorých používanie presahuje pôsobnosť jedného ústredného orgánu.
(2)
Záznamy a zápisy s rozsahom použitia nepresahujúcim pôsobnosť jedného ústredného orgánu môžu - pokiaľ si to nevyhradí Federálny štatistický úrad alebo Federálne ministerstvo financií - zjednocovať príslušné ústredné orgány; obdobne záznamy a zápisy s rozsahom použitia nepresahujúcim pôsobnosť jedného orgánu stredného článku riadenia môžu - ak si to nevyhradí príslušný ústredný orgán - zjednocovať orgány stredného článku riadenia.
(3)
Organizácie môžu pri vytváraní a rozvíjaní svojich informačných sústav4) upravovať vo vlastnej pôsobnosti záznamy a zápisy, ktoré neboli zjednotené podľa odsekov 1 a 2.
§ 3
Vzory záznamov a zápisov sa zjednocujú podľa vecne vymedzených úsekov (oblastí) sociálno-ekonomických informácií (práce a mzdy, základné prostriedky a investície, odbyt a zásobovanie a pod.), prípadne aj podľa potrieb odvetví národného hospodárstva.
§ 4
(1)
Federálny štatistický úrad a Federálne ministerstvo financií vyhlasujú nimi zjednotené vzory záznamov a zápisov
a)
za záväzné; v tých organizácie nesmú meniť obsah ani formu, ak v jednotlivých prípadoch nie je výnimočne ustanovené inak,
b)
za typové, t. j. záväzné iba v určenom obsahu, nie vo forme; organizácie môžu jednotne určený obsah podľa svojich potrieb rozvádzať, prípadne dopĺňať,
c)
za smerné (odporučené); tie nie sú pre organizácie záväzné ani čo do obsahu, ani čo do formy.
(2)
Vzory záznamov a zápisov s uvedením stupňa ich záväznosti a termínu účinnosti vyhlasujú Federálny štatistický úrad a Federálne ministerstvo financií v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov a vo Finančnom spravodajcovi.5)
§ 5
(1)
Záväzné a typové vzory záznamov a zápisov sú organizácie povinné zaviesť v súlade s určeným stupňom záväznosti bez ohľadu na to, akým spôsobom (akou technickou) sa údaje v nich obsiahnuté spracúvajú.
(2)
Ak forma záväzných vzorov [§ 4 ods. 1 písm. a)] bráni spracovať údaje prostriedkami výpočtovej techniky, požiadajú organizácie - pokiaľ Federálny štatistický úrad alebo Federálne ministerstvo financií nezavedie na tieto účely špeciálne vzory - prostredníctvom svojho nadriadeného orgánu Federálny štatistický úrad a pri vzoroch určených na účtovné záznamy a zápisy Federálne ministerstvo financií o ich nevyhnutne potrebnú úpravu. Orgány nadriadené organizáciám sú pritom povinné zabezpečiť maximálnu mieru jednotnosti takto upravených vzorov vo všetkých podriadených organizáciách.
§ 6
Federálny štatistický úrad alebo Federálne ministerstvo financií môžu podľa svojej pôsobnosti6) v odôvodnených prípadoch povoliť pri návrhu príslušného ústredného orgánu výnimky z obsahu alebo formy záväzných vzorov a z obsahu typových vzorov, prípadne predĺžiť termín zavedenia jednotlivých vzorov.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Predseda Federálneho štatistického úradu:

Ing. Kazimour v. r.
1)
§ 14 Hospodárskeho zákonníka (úplné znenie vyhlásené pod č. 37/1971 Zb.).
2)
Nariadenie vlády ČSSR č. 153/1971 Zb. o informačnej sústave organizácií.
3)
§ 47 nariadenia vlády ČSSR č. 153/1971 Zb. o informačnej sústave organizácií.
4)
§ 15 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií.
5)
Tlačivá jednotných vzorov záznamov a zápisov vydáva Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, n. p., Praha a Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, n. p., Bratislava.
6)
§ 4 ods. 1 a 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií.