76/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1978 do 31.12.1981

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

76
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj
z 12. novembra 1977,
ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb.
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:
Čl. I
Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb. sa dopĺňa takto:
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠5a
Využitie opakovateľných projektov
Ak sa pri spracovaní prípravnej a projektovej dokumentácie použijú opakovateľné projekty, postupuje sa podľa tejto vyhlášky, pokiaľ osobitné predpisy12a) neustanovujú inak.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
Minister:

Ing. Šupka v. r.
12a)
Vyhláška č. 75/1977 Zb. o opakovaných projektoch.