75/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1978 do 31.12.1981

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

75
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj
z 12. novembra 1977
o opakovaných projektoch
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 písm. a) a b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a § 130 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon):
§ 1
Účel vyhlášky
Na zabezpečenie racionalizácie predprojektovej a projektovej prípravy stavieb a ich uskutočňovania a na stabilizáciu rozpočtových nákladov stavieb ustanovuje vyhláška jednotný spôsob opakovaného používania vykonávacích alebo jednostupňových projektov stavebných objektov a prevádzkových súborov.
§ 2
Rozsah platnosti
Vyhláška sa vzťahuje na projektovú prípravu stavebných objektov a prevádzkových súborov stavieb, ktorých prípravná a projektová dokumentácia je zabezpečovaná podľa osobitných predpisov;1) nevzťahuje sa však na projektovú prípravu stavebných objektov, pri ktorých je ustanovená povinnosť uplatňovať typové podklady stavebných objektov.2)
§ 3
Vymedzenie pojmov
(1)
Opakovateľný projekt je vykonávací alebo jednostupňový projekt stavebného objektu alebo prevádzkového súboru upravený podľa § 4 ods. 4 písm. a) a b), ktorý je zaradený do centrálnej evidencie opakovateľných projektov (ďalej len „centrálna evidencia“).
(2)
Opakovaný projekt je opakovateľný projekt použitý na spracovanie projektovej dokumentácie, doplnený o projektové riešenie neopakovateľnej časti stavebného objektu alebo prevádzkového súboru.
(3)
Autorská organizácia je organizácia, ktorá spracovala vykonávací alebo jednostupňový projekt stavebného objektu alebo prevádzkového súboru (ďalej len „projekt“) vybraný na opakovanie.
§ 4
Výber a úprava projektov
(1)
Výber projektov vhodných na opakovanie je povinný vykonávať ústredný orgán investora, pre ktorého boli tieto projekty spracované, a to z vlastného podnetu alebo na návrh ostatných ústredných orgánov. Ak je ústredným orgánom investora krajský národný výbor, je povinný prerokovať vhodnosť výberu s príslušným odvetvovým ústredným orgánom. Návrhy na výber môžu tiež podávať projektové, investorské a dodávateľské organizácie prostredníctvom svojich ústredných orgánov.
(2)
Na opakovanie môžu byť vybrané realizované alebo dokončené projekty, pri ktorých došlo k dohode o odbytových nákladoch a ktorých technické a ekonomické parametre sú progresívne v porovnaní so schválenou sústavou technicko-hospodárskych ukazovateľov, a pokiaľ táto sústava nebola vydaná, s údajmi a ukazovateľmi progresívnych tuzemských, prípadne zahraničných stavebných objektov a prevádzkových súborov toho istého druhu, prípadne ich projektov. Vybrané môžu byť iba také projekty, pri ktorých v dohodnutých odbytových nákladoch sa nepoužili predbežné ceny, prípadne sa už nahradili veľkoobchodnými cenami.
(3)
Vybrané projekty sa musia na účely opakovania upraviť. Úpravu je povinná urobiť autorská organizácia na žiadosť ústredného orgánu investora, ktorý výber vykonal. Vykonanie úpravy zabezpečuje hospodárska zmluva.
(4)
Autorská organizácia pri úprave projektu:
a)
určí a účelným spôsobom v projekte označí jeho opakovateľnú časť,
b)
vyčlení pre opakovateľnú časť projektu základné náklady z dohodnutých odbytových nákladov; ak došlo k zmene dohody o odbytových nákladoch, najmä pre chyby projektu, upraví vyčleňované náklady so zreteľom na tieto skutočnosti,
c)
spracuje návrh informačného listu o opakovateľnom projekte3) (ďalej len „informačný list“), ktorý obsahuje najmä identifikačné údaje o vybranom projekte, všeobecný opis, technickú charakteristiku a grafické znázornenie4) opakovateľnej časti stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, jej užívateľské, technické a ekonomické parametre5) a odbytové náklady vyčlenené podľa písmena b),
d)
spracuje evidenčný štítok.3)
§ 5
Centrálna evidencia a informácia
(1)
Centrálna evidencia tvorí súbor evidenčných štítkov obsahujúcich vybrané údaje o opakovateľných projektoch.
(2)
Informácie o opakovateľných projektoch tvoria prehľad o opakovateľných projektoch a informačné listy. Tieto informácie sú súčasťou sústavy vybraných informácií pre výstavbu zverejňovaných v Československom katalógu pre výstavbu.6) Informačné listy poskytujú informáciu o evidovaných opakovateľných projektoch a slúžia na posudzovanie vhodnosti použitia opakovateľného projektu.
(3)
Ústredné orgány investorov, ktoré urobili výber, prihlasujú projekty upravené podľa § 4 ods. 4 písm. a) a b) na centrálnu evidenciu odovzdaním návrhu informačného listu a evidenčného štítku. Návrhy informačných listov a evidenčné štítky odovzdávajú federálne ústredné orgány a ústredné orgány Českej socialistickej republiky Študijnému a typizačnému ústavu v Prahe , ústredné orgány Slovenskej socialistickej republiky Študijnému a typizačnému ústavu v Bratislave, ktorý odovzdáva Študijnému a typizačnému ústavu v Prahe.
(4)
Centrálnu evidenciu zabezpečuje Študijný a typizačný ústav; informácie o stave tejto evidencie zabezpečuje najmä vydávaním prehľadov opakovateľných projektov a na objednávku distribúciou týchto prehľadov.
(5)
Československé stredisko výstavby a architektúry zabezpečuje vydávanie a na objednávku distribúciu informačných listov najmenej raz za pol roka.
(6)
Ústredné orgány investora, ktorý prihlásil projekt do centrálnej evidencie, rozhodnú o vyradení opakovateľného projektu z centrálnej evidencie, ak zistia, že jeho projektové riešenie je už prekonané alebo že sa z iných dôvodov nehodí na opakovanie. Pri tomto rozhodnutí sa postupuje jako pri prihlasovaní do centrálnej evidencie podľa odstavca 3. Orgány a organizácie uvedené v § 4 ods. 1 sú povinné upozorniť, len čo zistia, ústredný orgán investora na skutočnosti, ktoré by mohli viesť k vyradeniu opakovateľného projektu z centrálnej evidencie.
§ 6
Spôsob používania opakovateľných projektov
(1)
Účastníci výstavby sú povinní uplatňovať pri spracovaní prípravnej a projektovej dokumentácie a pri realizácií stavieb opakovateľné projekty.
(2)
V protokole o schválení projektovej úlohy sa musí uviesť, pre ktorý stavebný objekt alebo prevádzkový súbor sa opakovateľný projekt použije.
(3)
Autorská organizácia je povinná za odplatu vo výške podľa § 8 po schválení projektovej úlohy;
a)
dodať generálnemu projektantovi alebo dodávateľovi, ktorý sa zaviazal spracovať opakovaný projekt ako súčasť svojej dodávky, na jeho žiadosť najneskoršie do 30 dní rematrice opakovateľného projektu.
b)
poskytovať investorovi, generálnemu projektantovi alebo dodávateľovi na jeho žiadosť konzultácie v rozsahu potrebnom na použitie opakovateľného projektu.
(4)
Pri použití opakovateľného projektu sa obsah príslušnej časti úvodného projektu primerane zjednoduší. Rozsah zjednodušenia určí generálny projektant po prerokovaní s investorom a dodávateľom.
(5)
Dodávateľ je oprávnený, ak to vyžadujú jeho výrobné možnosti, navrhnúť v opakovateľnom projekte zmeny, ktoré by dodávku umožnili. Tieto zmeny sú prípustné vtedy, ak generálny projektant pri ich prerokúvaní podľa odseku 6 potvrdí, že sa nimi nezhoršia užívateľské, technické a ekonomické parametre opakovateľného projektu a neprekročia sa odbytové náklady uvedené v informačnom liste.
(6)
Zmeny navrhnuté podľa odseku 5 je dodávateľ povinný uplatniť pri prerokúvaní projektovej úlohy v závere prác,7) najneskoršie však pri prerokúvaní úvodného alebo jednostupňového projektu v závere prác.8)
(7)
Opakovaný projekt stavebného objektu zabezpečuje generálny projektant. Pokiaľ dodávateľ stavebnej časti (stavebných prác) uplatnil zmeny podľa odseku 6, je povinný zabezpečiť spracovanie zodpovedajúcej úpravy opakovateľného projektu a odovzdať ho včas generálnemu projektantovi bez odplaty.
(8)
opakovaný projekt prevádzkového súboru dodávaného formou vyššej dodávky9) zabezpečuje vždy vyšší dodávateľ, a to včítane prípadných zmien uplatnených podľa odseku 6, ak nejde o jednostupňový projekt. To platí aj vtedy, ak sa dodávateľ stavebnej časti zaviazal spracovať opakovaný projekt stavebného objektu jako súčasť svojej dodávky.10) Ak sa zmeny týkajú jednostupňového projektu, je príslušný vyšší dodávateľ povinný úpravu opakovateľného projektu pre generálneho projektanta spôsobom ustanoveným v odseku 7.
§ 7
Rozpočtovanie v opakovateľných projektoch stavebných objektoch a prevádzkových súborov
(1)
Na základe opakovateľného projektu vypracuje spracovateľ opakovaného projektu rozpočet súhrnnej ceny11) zahŕňajúci:
a)
základné náklady opakovateľnej časti stavebného objektu alebo prevádzkového súboru vyčlenené podľa § 4 ods. 4 písm. b),
b)
základné rozpočtové náklady neopakovateľnej časti stavebného objektu alebo prevádzkového súboru,
c)
doplnkové a vedľajšie rozpočtové náklady celého stavebného objektu alebo prevádzkového súboru,
d)
rizikovú prirážku ustanovenú podľa osobitného predpisu.12)
(2)
Pokiaľ sa v úvodnom projekte dosiahne pre neopakovateľnú časť stavebného objektu alebo prevádzkového súboru miera technickej vyjasnenosti umožňujúca určiť súhrnnú cenu, vypracuje sa rozpočet súhrnnej ceny spôsobom podľa odseku 1 už v úvodnom projekte.
(3)
Ak sa v úvodnom projekte rozpočet súhrnnej ceny podľa odseku 2 nedá vypracovať, vypracuje sa súhrnný rozpočet úvodného projektu zahrnujúci:
a)
náklady opakovateľnej časti podľa odseku 1 písm. a),
b)
náklady neopakovateľnej časti určené podľa ukazovateľov,13),
c)
vedľajšie rozpočtové náklady celého stavebného objektu alebo prevádzkového súboru zodpovedajúce podmienkam rozpočtovanej stavby,
d)
rizikovú prirážku ustanovenú podľa osobitného predpisu.12).
(4)
Prerokovanie a použitie súhrnnej ceny sa spracuje osobitným predpisom.14)
(5)
Ak rozpočet súhrnnej ceny stavebného objektu alebo prevádzkového súboru v opakovanom projekte spracúva generálny projektant, je povinný odovzdať ako jeho súčasť v jednom vyhotovení ocenené opisy prác a dodávok celého stavebného objektu alebo prevádzkového súboru.
(6)
V súhrnnom rozpočte stavby sa pre stavebný objekt alebo prevádzkový súbor, pre ktorý sa v opakovanom projekte určí súhrnná cena, zahrnie do hlavy VIII ako rezerva suma zodpovedajúca 2 % z rozpočtových nákladov uvedených pre stavebný objekt v hlave III a pre prevádzkový súbor v hlave II.
(7)
Podrobný spôsob rozpočtovania súhrnných cien v opakovaných projektoch stavebných objektov alebo prevádzkových súborov ustanovuje osobitný predpis.18)
(8)
Spracovateľ rozpočtu súhrnnej ceny určí po dohode s dodávateľom pre vypracovanie splátkových listov technologické etapy a určí k nim percentné podiely zo súhrnnej sumy.
§ 8
Oceňovanie
Oceňovanie opakovaných projektov a činností autorskej organizácie podľa § 6 ods. 3 sa spravuje osobitnými predpismi.15)
§ 9
Rozhodovanie rozporov
Rozpory medzi účastníkmi výstavby, či a akým spôsobom sa má použiť opakovateľný projekt, riešia, pokiaľ sa o tom nedohodnú nadriadené orgány, ich ústredné orgány. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, rozhoduje s konečnou platnosťou Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj v prípadoch, keď najmenej jeden z týchto účastníkov je organizácia podriadená federálnemu ústrednému orgánu. V ostatných prípadoch rozhoduje podľa príslušnosti investora Ministerstvo výstavby a techniky Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
(1)
Ústredné orgány investorov sú povinné zabezpečiť podklady pre založenie centrálnej evidencie; za tým účelom vyberú podľa ustanovení § 4 tejto vyhlášky projekty vhodné na opakovanie, zabezpečia ich úpravu a prihlásia ich zaradenie do centrálnej evidencie podľa § 5 najneskoršie do 31. marca 1978.
(2)
Na výber podľa odseku 1 použijú ústredné orgány investorov aj zoznamy opakovateľných projektov vypracované podľa osobitných opatrení16) a prehľady opakovateľných projektov vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky.17)
(3)
Pokiaľ ústredné orgány investorov vyberú na opakovanie projekt, pri ktorom došlo k dohode o odbytových nákladoch v cenovej úrovni platnej do 31. 12. 1976, zabezpečia prepočet nákladov vyčlenených podľa § 4 ods. 4 písm. b) položkovo na cenovú úroveň platnú od 1. 1. 1977 a prerokovanie prepočítaných nákladov s dodávateľskou organizáciou, ktorú určí príslušný ústredný orgán.
§ 11
Pri stavbách osobitnej časti štátneho plánu sa projekty zaraďujú do centrálnej evidencie iba vtedy, ak ich príslušné ústredné orgány investorov do nej prihlásia postupom podľa § 5 ods. 3 tejto vyhlášky.
§ 12
Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978, s výnimkou ustanovenia § 6, ktoré nadobúda účinnosť 1. májom 1978.
Minister:

Ing. Šupka v. r.
1)
Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb.
2)
Vyhláška č. 75/1971 Zb. o typizácii vo výstavbe.
3)
Metodické pokyny FMTIR z 30. novembra 1977 o evidencii a informáciách o opakovateľných projektoch.
4)
Schematický nákres, prípadne zjednodušená objemová štúdia charakterizujúca opakovateľnú časť stavebného objektu, príp. technologickú schému opakovateľnej časti prevádzkového súboru.
5)
Technická, ekonomická a architektonická úroveň riešenia, charakterizovaná najmä údajmi o kapacite a výkone, plochách a obstavanom priestore, pracovných silách, nákladoch na prevádzku včítane údržby, nárokoch na územie, vplyve na životné prostredie, estetických účinkoch, životnosti a o čase prípravy a realizácie.
7)
§ 20 ods. 4 vyhlášky č. 163/1973 Zb.
8)
§ 38 vyhlášky č. 163/1973 Zb.
9)
§ 2 vyhlášky č. 44/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky strojárskych vyšších a niektorých ďalších dodávok pre tuzemskú investičnú výstavbu.
12)
Časť 1 čl. 2 ods. 3 výmeru FCÚ, ČCÚ s SCÚ č. 03/76, ktorým sa ustanovujú podmienky pre používanie súhrnných cien prevádzkových súborov a stavebných objektov a vývozných investičných celkov.
15)
Cenník projektových prác a výmer FCÚ č. 5028/10/1977 o oceňovaní prác a výkonov súvisiacich s používaním opakovaných projektov.
16)
Uznesenie vlády ČSSR č. 191/1977, uznesenie vlády ČSR č. 254/1977, uznesenie vlády SSR č. 260/1977.
17)
Prehľady typizačných smerníc a typových podkladov a opakovateľných projektov vydávané Študijným a typizačným ústavom v Prahe ako súčasť Československého katalógu pre výstavbu.
18)
Úprava FMTIR č. 4/1978 o rozpočtovaní súhrnných cien typových stavebných objektov, opakovaných stavebných objektov alebo prevádzkových súborov (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 3-4 ročníka 1978).