66/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.11.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií
z 21. septembra 1977
o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1953 a vzoru 1961
Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme:
§ 1
(1)
Mince po 10 halieroch vzoru 1953 so starým štátnym znakom a názvom štátu „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“1) i vzoru 1961 s novým štátnym znakom a názvom štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“2) sa sťahujú z obehu uplynutím 31. decembra 1977.
(2)
Mince uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. Januára 1978 do 30. júna 1978 včítane všetky pošty, pobočky štátnych sporiteľní a pobočky Štátnej banky československej, v čase od 1. júla 1978 do 30. novembra 1978 včítane iba pobočky Štátnej banky československej.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.
1)
Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.
2)
Vyhláška ministra financií č. 131/1961 Zb. o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 halieroch nového vzoru.