62/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1978 do 31.12.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
ZÁKON
z 26. októbra 1977
o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Odvody do štátneho rozpočtu a príspevok na sociálne zabezpečenie
Zákon č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona č. 154/1976 Zb., ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie, sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena c).
2.
V § 2 ods. 1 sa bodka za ustanovením písmena n) nahrádza bodkočiarkou a pripája sa ustanovenie písmena o), ktoré znie:
„o)
hospodárske organizácie s medzinárodnou účasťou so sídlom v Československej socialistickej republike a pobočky hospodárskych organizácií s medzinárodnou účasťou zriadené na území Československej socialistickej republiky, pokiaľ môžu vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa.“.
3.
§ 2 ods. 2, 3 a 4 znie:
„(2)
Odvod z majetku vykonávajú organizácie uvedené v odseku 1 pod písm. a), b), j), k), l) a m), s výnimkami uvedenými v odseku 3.
(3)
Odvod z majetku nevykonávajú:
a)
banícke organizácie, ktorých prevažnou činnosťou je ťažba alebo úprava tuhých palív alebo rúd, vyhľadávanie a ťažba bitúmenov, energetické organizácie zapojené do jednotnej elektrizačnej sústavy, ktorých prevažnou činnosťou je výroba alebo rozvod elektrickej energie a tepla (s výnimkou závodných elektrární), plynárenské organizácie zaoberajúce sa prevažne výrobou, rozvodom, prepravou alebo uskladnením vykurovacích plynov, organizácie Československých automobilových opravovní, organizácie geologického prieskumu, organizácie Vodné zdroje a žriedlové organizácie;
b)
generálne riaditeľstvá, pokiaľ viac ako polovica podriadených organizácií nepodlieha odvodu z majetku;
c)
štátne hospodárske organizácie, ktorých vzťah k štátnemu rozpočtu je určený finančným plánom.
(4)
Príspevok na sociálne zabezpečenie odvádzajú organizácie uvedené v odseku 1 a štátne hospodárske organizácie, ktorých vzťah k štátnemu rozpočtu je určený finančným plánom.“.
4.
§ 4 ods. 2 znie:
„(2)
Vláda Československej socialistickej republiky môže určiť organizácie vykonávajúce zahraničnú obchodnú činnosť, pri ktorej sa do základu odvodu zo zisku nezahŕňajú hospodárske výsledky z dohodnutých cien a zo zahraničných priamych obchodných nákladov. Z týchto hospodárskych výsledkov sa vykonáva odvod do štátneho rozpočtu na základe podmienok, ktoré ustanoví Federálne ministerstvo financií podľa zásad schválených vládou Československej socialistickej republiky.“.
5.
§ 4 ods. 3 znie:
„(3)
V štátnych hospodárskych organizáciách, ktorých vzťah k štátnemu rozpočtu je určený finančným plánom, sa bilančný zisk nezvyšuje o pripočítateľné položky a neznižuje o odpočítateľné položky.“.
6.
V § 4 sa vypúšťa odsek 4.
7.
§ 5 včítane nadpisu znie:
㤠5
Pripočítateľné položky
(1)
Pripočítateľnými položkami sú:
a)
sumy, o ktoré sa zvýšili náklady alebo znížili výnosy v rozpore s právnymi predpismi, príspevky a subvencie zahrnuté do nákladov, ktoré organizácia nie je povinná uhradiť podľa právnych predpisov, bezodplatné venovania a ďalej sumy, o ktoré organizácia prekročila záväzné limity nákladov určené vo schválenom finančnom pláne, ktorých druhy určuje vláda Československej socialistickej republiky;*)
b)
vratky odvodov z majetku, prípadne dane z pozemkov;
c)
sumy prijaté v rámci znovurozdelenia prostriedkov v uhoľnom priemysle v dôsledku rozdielnych prírodných a polohových podmienok.
(2)
Pripočítateľnými položkami sú ďalej tieto položky účtované v nákladoch organizácie:
a)
rozdiel, o ktorý sú platené pokuty a penále vyššie než prijaté;
b)
prirážky k náhrade za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd;
c)
poplatky za znečisťovanie ovzdušia včítane prirážky;
d)
záporný rozdiel medzi vzniknutými mankami a prijatými náhradami mánk v štátnych hospodárskych organizáciách s prevažne obchodnou činnosťou.
8.
§ 6 včítane nadpisu znie:
㤠6
Odpočítateľné položky
Odpočítateľnými položkami sú tieto položky, pokiaľ nie sú podľa právnych predpisov účtované v nákladoch alebo na ťarchu tvorby zisku organizácie:
a)
zaplatený odvod z majetku;
b)
zaplatená daň z pozemkov;
c)
rozdiel, o ktorý sú prijaté pokuty a penále vyššie než platené;
d)
sumy prijaté od inej organizácie so sídlom v Československej socialistickej republike z prostriedkov, ktoré už boli podrobené odvodu zo zisku alebo obdobnej dani, a položky podrobené už odvodu zo zisku v tej istej organizácii, ak sú súčasťou zisku;
e)
sumy poskytnuté v rámci znovurozdelenia prostriedkov v uhoľnom priemysle v dôsledku rozdielnych prírodných a polohových podmienok. Súčasťou uvedených odpočítateľných položiek nie je penále súvisiace s týmito položkami.“.
9.
§ 7 včítane nadpisu znie:
㤠7
Sadzba odvodu
(1)
Sadzba odvodu zo zisku tvorí 70 % zo základu odvodu (§ 4) s týmito odchýlkami:
a)
50 % v baníckych organizáciách, ktorých prevažnou činnosťou je ťažba alebo úprava tuhých palív alebo rúd, vyhľadávanie a ťažba bitúmenov, v energetických organizáciách zapojených do jednotnej elektrizačnej sústavy, ktorých prevažnou činnosťou je výroba alebo rozvod elektrickej energie a tepla (s výnimkou závodných elektrární), v plynárenských organizáciách zaoberajúcich sa prevažne výrobou, rozvodom a prepravou alebo uskladnením vykurovacích plynov, v organizáciách geologického prieskumu, organizáciách Vodné zdroje, žriedlových organizáciách, organizáciách stavebnej výroby, organizáciách zaoberajúcich sa prevažne výrobou stavebných hmôt, v organizáciách zaoberajúcich sa prevažne výrobou konštrukcií alebo dielcov určených pre investičnú výstavbu a ustanovených vykonávacím predpisom, v organizáciách potravinárskeho priemyslu a na generálnych riaditeľstvách, pokiaľ aspoň polovica podriadených organizácií vykonáva odvod zo zisku podľa tejto sadzby alebo podľa sadzby uvedenej pod písmenom e);
b)
60 % v organizáciách uvedených v § 2 ods. 1 písm. o);
c)
75 % v organizáciách zahraničného obchodu;
d)
85 % v tých peňažných ústavoch, ktoré sú účastinnými spoločnosťami a majú vytvorený všeobecný rezervný fond vo výške určenej stanovami;
e)
v štátnych hospodárskych organizáciách s prevažne obchodnou činnosťou, štátnych projektových, projektovo-inžinierskych a inžinierskych organizáciách, štátnych hospodárskych organizáciách výskumnej a vývojovej základne, štátnych odbytových a zásobovacích organizáciách, hospodárskych organizáciách štátnych kúpeľov, štátnych organizáciách verejnej automobilovej dopravy, štátnych hospodárskych organizáciách v oblasti kultúry a v štátnych hospodárskych organizáciách civilného letectva
pri rentabilite % %
do 5 25,-
nad 5 do 15 25,- + 2,- à
nad 15 do 18 45,- + 1,7 à
nad 18 do 23 50,1 + 1,3 à
nad 23 do 28 56,6 + 1,- à
nad 28 do 33 61,6 + 0,8 à
nad 33 do 40 65,6 + 0,6 à
nad 40 do 50 69,8 + 0,4 à
nad 50 do 56 73,8 + 0,2 à
nad 56 75,-;
(2)
Rentabilita v organizáciách uvedených v odseku 1 písm. e) sa vypočítava ako pomer bilančného zisku zvýšeného o pripočítateľnú položku podľa § 5 ods. 1 písm. a) k celkovým nákladom zníženým o sumu, o ktorú sa zvýšil bilančný zisk [§ 5 ods. 1 písm. a)], a to s presnosťou na stotiny.
(3)
Činiteľ „a“ sa rovná percentu rentability presahujúcemu spodnú hranicu príslušného pásma odvodu s presnosťou na stotiny.„.
10.
§ 8 znie:
„“.
Ak organizácia má príjmy zo zdrojov v cudzine, môže si z odvodu zo zisku odpočítať obdobnú daň alebo odvod zaplatené v cudzine, ale najviac do sumy odvodu zo zisku pripadajúceho na uvedené príjmy podľa tohto zákona.“.
11.
§ 10 ods. 1 znie:
„(1)
Majetok organizácie tvoria:
a)
pri základných prostriedkoch a nedokončených investíciách stav fondu základných prostriedkov a investícií a stav oprávok zo základných prostriedkov a investícií v používaní, stav fondu výstavby a fondu drobných podnikových investícií;
b)
pri obežných prostriedkoch stav obratového fondu a stav všetkých ostatných fondov organizácie, okrem fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a fondu technického rozvoja. V tuzemských účastinných spoločnostiach tvorí majetok aj splatený účastinný kapitál.“.
12.
V § 10 ods. 2 písm. a) posledná veta za č. 6 znie: „zostatková cena základných prostriedkov uvedených pod č. 1 až 6 sa odpočíta z majetku organizácie vo výške krytej fondom základných prostriedkov a investícií zvýšená o podiel oprávok pripadajúcich na tieto základné prostriedky;".
13.
V § 10 sa vypúšťa odsek 3.
14.
§ 11 včítane nadpisu znie:
㤠11
Sadzba odvodu
Sadzba odvodu z majetku tvorí 3 % zo základu odvodu; v organizáciách stavebnej výroby, v organizáciách zaoberajúcich sa prevažne výrobou stavebných hmôt, v organizáciách zaoberajúcich sa prevažne výrobou konštrukcií alebo dielcov určených pre investičnú výstavbu a ustanovených vykonávacím predpisom, v Československej námornej plavbe, Inchebe, a Brnianskych veľtrhoch a výstavách tvorí sadzba 2 %.“.
15.
Časť III včítane nadpisu znie:
„ČASŤ III
MAXIMÁLNA VÝŠKA ODVODOV
§ 14
(1)
Úhrn odvodu zo zisku a odvodu z majetku môže tvoriť najviac 85 % základu odvodu zo zisku (§ 4) zvýšeného o odvod z majetku.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na organizácie uvedené v § 7 ods. 1 písm. c) a d).
§ 15
Úprava maximálnej výšky odvodov podľa § 14 sa vykoná znížením odvodu zo zisku. Pokiaľ túto úpravu nemožno vykonať znížením odvodu zo zisku, zníži sa odvod z majetku.“.
16.
§ 16 ods. 1 znie:
„(1)
Základom príspevku na sociálne zabezpečenie je objem mzdových prostriedkov zúčtovaných na výplatu v bežnom roku znížený o odmeny zúčtované na výplatu najlepším pracovníkom a kolektívom zo sumy, ktorú organizácia dostala zo štátneho rozpočtu ako odmenu k Červenej zástave päťročnice alebo k zástave, prípadne štandarde, ktoré sú jej na roveň postavené, a o odmeny podľa predpisov o autorskom práve zúčtované na výplatu v bežnom roku.*) Sadzba príspevku tvorí 20% zo základu s odchýlkami uvedenými v odsekoch 2 a 3.“.
17.
§ 16 ods. 4 znie:
„(4)
Príspevok na sociálne zabezpečenie zahŕňa aj poistné nemocenského poistenia.**) Príspevok na sociálne zabezpečenie je súčasťou nákladov organizácie.“.
18.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú ustanovenia písmen e) a g).
19.
§ 18 ods. 1 písm. f) znie:
„f)
odvod za prekročenie limitu mzdových prostriedkov uhrádzaných z fondu odmien;“.
20.
§ 26 včítane nadpisu znie:
㤠26
Platenie odvodov
(1)
Organizácia je povinná najneskôr tretieho dňa pred koncom každého mesiaca platiť mesačné preddavky, a to:
a)
na odvod zo zisku, s výnimkami ustanovenými v odsekoch 2 až 4, takto:
1.
v januári vo výške jednej dvanástiny plánovanej ročnej odvodovej povinnosti,
2.
začínajúc februárom sa výška preddavku na bežný mesiac vypočíta z bilančného zisku skutočne dosiahnutého v predchádzajúcom mesiaci zníženého o jednu dvanástinu plánovaného odvodu z majetku na bežný rok a upraveného o jednu dvanástinu položiek uvedených v § 5 ods. 1 písm. c) a v § 6 písm. e) plánovaných na bežný rok. Ak takto vypočítaný preddavok na bežný mesiac je vyšší alebo nižší ako preddavok zročný v predchádzajúcom mesiaci, zúčtuje organizácia rozdiel pri platení preddavku na bežný mesiac,
3.
po uplynutí každého štvrťroka (s výnimkou posledného štvrťroka) vypočíta organizácia, koľký je odvod zo zisku, zo základu skutočne dosiahnutého za čas od začiatku roka. Rozdiel, o ktorý je vypočítaná odvodová povinnosť vyššia alebo nižšia ako súčet zročných preddavkov na odvod zo zisku, zúčtuje organizácia s mesačným preddavkom na tento odvod v prvom mesiaci nasledujúceho štvrťroka. Na žiadosť organizácie sa preplatok môže zúčtovať na iné odvody alebo ich nedoplatky, prípadne sa môže vrátiť;
b)
na odvod z majetku vo výške jednej dvanástiny ročnej odvodovej povinnosti vypočítanej z priemerného stavu majetku, ktorý sa vypočíta zo súčtu účtovného stavu majetku k 1. januáru a plánovaného stavu majetku k 31. decembru bežného roka;
c)
na príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške jednej dvanástiny plánovanej ročnej povinnosti. Po uplynutí každého štvrťroka sa odvod upravuje podľa skutočne zúčtovaného objemu mzdových prostriedkov za uplynulé obdobie ako pri odvode zo zisku [písmeno a) č. 3].
Preddavky sa zaokrúhľujú na celé tisíce Kčs dolu.
(2)
Organizácia, v ktorej ročný plánovaný odvod zo zisku je 500 000 Kčs až 1 000 000 Kčs, platí preddavky štvrťročne, a to zo základu dosiahnutého od začiatku roka po odpočítaní preddavkov už prv zročných. Preddavky sú (s výnimkou posledného štvrťroka) zročné najneskôr tretieho dňa pred koncom prvého mesiaca po skončení štvrťroka.
(3)
Organizácia, v ktorej ročný plánovaný odvod zo zisku je nižší ako 500 000 Kčs, nedáva preddavky na odvod zo zisku; organizácia, v ktorej je plánovaná strata, nedáva preddavky na odvod z majetku; odvody zaplatí pri ročnom vyúčtovaní odvodov.
(4)
Federálne ministerstvo financií môže ustanoviť spôsob platenia preddavkov na odvod zo zisku a na odvod z majetku organizáciami, v ktorých dochádza k zníženiu odvodovej povinnosti podľa § 14, 15 a 36.
(5)
Organizácia je povinná predložiť orgánu vykonávajúcemu správu odvodov najneskôr do 29. januára bežného roka výpočet plánovanej ročnej povinnosti jednotlivých odvodov.
(6)
Orgán vykonávajúci správu odvodov môže na žiadosť organizácie určiť preddavky inak.
(7)
Ak odvody vypočítané vo vyúčtovaní sú vyššie ako zaplatené preddavky na ne, a to s prihliadnutím na § 14, je organizácia povinná zaplatiť rozdiel v lehote určenej pre podanie vyúčtovania (§ 22 ods.1). Ak uvedené odvody sú nižšie ako zaplatené preddavky na ne, zúčtuje sa preplatok na preddavky odvodov v bežnom roku alebo sa na žiadosť organizácie vráti.
(8)
Ak odvod vypočítaný organizáciou vo vyúčtovaní je nižší ako odvod určený platobným výmerom, je organizácia povinná zaplatiť rozdiel najneskôr do 15 dní po doručení platobného výmeru.
(9)
Ustanovenie o výkone rozhodnutí v predpisoch o konaní vo veciach daní a poplatkov*) platí pre všetky organizácie podliehajúce odvodom; použije sa obdobne pri úhrade dlžných súm z účtu aj v ostatných peňažných ústavoch.
21.
§ 30 včítane nadpisu znie:
㤠30
Konanie
(1)
Pre konanie vo veciach odvodov platia predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov,**) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Federálne ministerstvo financií, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi federácie a organizácie uvedené v § 2 ods. 1 písm. o), Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi republík, si môže vyhradiť, ktorým organizáciám budú povoľovať odklad platenia, prípadne splátky odvodov a preddavkov na ne.
(3)
Orgán vykonávajúci správu odvodov môže organizáciám uvedeným v § 2 ods. 1 písm. o) určiť inak lehotu oznamovacej povinnosti (§ 21 ods.1), odvodové obdobie (§ 21 ods. 2) a odchylnú lehotu podania vyúčtovania odvodov (§ 22 ods. 1).“.
22.
§ 32 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
znížiť pre organizácie uvedené v § 2 ods. 1 písm. o) sadzbu odvodu zo zisku alebo ich od tohto odvodu oslobodiť, prípadne upraviť základ príspevku na sociálne zabezpečenie.“.
23.
V § 32 ods. 2 sa v prvej vete za slová „riadené orgánmi federácie" vkladajú slová „a organizácie uvedené v § 2 ods. 1 písm. o),".
24.
V § 32 ods. 2 sa vypúšťajú ustanovenia písmen a) a e).
25.
§ 33 ods. 1 znie:
„(1)
Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky upravia všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob a podrobnosti vykonávania odvodových, prípadne daňových povinností pri združovaní finančných prostriedkov organizácií.“.
26.
V § 33 ods. 2 sa v prvej vete za slová „riadené orgánmi organizácie" vkladajú slová „a organizácie uvedené v § 2 ods. 1 písm. o),".
27.
§ 33 ods. 2 písm. a) znie:
„a)
po prerokovaní s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu v organizáciách uvedených v § 2 ods. 1 písm. o) robiť opatrenia na zabezpečenie vzájomnosti a na zjednodušenie vyberania odvodov;“.
28.
§ 33 ods. 2 písm. c) znie:
„c)
povoliť na návrh príslušného ústredného orgánu, aby sa odvod zo zisku, prípadne odvod z majetku vykonával za výrobnú hospodársku jednotku, ktorú tvorí niekoľko hospodárskych organizácií, ako celok a aby ich platiteľom bolo generálne riaditeľstvo alebo obchodný orgán hospodárskeho riadenia. V prípade, že organizácie riadené orgánmi republík sa nachádzajú na území oboch republík, vydáva povolenie ministerstvo financií tej republiky, v ktorej je sídlo výrobnej hospodárskej jednotky; na vydanie povolenia v týchto prípadoch je potrebná dohoda s ministerstvom financií a príslušným ústredným orgánom republiky, na území ktorej nie je sídlo výrobnej hospodárskej jednotky;“.
29.
§ 33 ods. 2 písm. d) znie:
„d)
v rámci experimentov schválených príslušnou vládou zameraných na zvýšenie záujmu na lepšom využívaní výrobných fondov znížiť alebo zvýšiť odvod z majetku až o 30 %;“.
30.
§ 35 znie:
㤠35
Federálne ministerstvo financií ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom bližšie podrobnosti k § 2, 4 až 7, 10, 14, 15, 22, 23, 26, 27, 30 a 36 tohto zákona.“.
31.
§ 36 znie:
㤠36
V organizáciách, v ktorých sa uplatnia ustanovenia časti III zákona, sa do konca odvodového obdobia roka 1980 znižuje úhrn odvodu zo zisku a odvodu z majetku (§ 14 ods. 1) o sumu prídelov fondom hmotnej zainteresovanosti určených podľa normatívov,*) ktorá prevyšuje 15 % základu odvodu zo zisku zvýšeného o odvod z majetku.
32.
§ 37 znie:
㤠37
Výnos odvodov podľa § 1 písm. a) a b) a príspevku na sociálne zabezpečenie plynie od organizácií riadených orgánmi federácie a od organizácií uvedených v § 2 ods. 1 písm. o) do štátneho rozpočtu federácie.“.
Čl. II
Dôchodková daň a príspevok na sociálne zabezpečenie
Zákon č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani, zákona č. 142/1975 Zb. o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1976 a v znení zákona č. 154/1976 Zb., ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie, sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 včítane nadpisu znie:
㤠1
Úvodné ustanovenie
Týmto zákonom sa upravuje
a)
dôchodková daň (daň zo zisku),
b)
príspevok na sociálne zabezpečenie.“.
2.
§ 2 ods. 2 písm. b) znie:
„b)
stavebné bytové družstvá, ľudové bytové družstvá a ostatné bytové družstvá (s výnimkou okresných výstavbových bytových družstiev) čo do príjmov z družstevnej bytovej výstavby, údržby (opráv) bytového fondu bytových družstiev a opráv v bytoch členov týchto družstiev;“.
3.
§ 3 ods. 1 sa dopĺňa o vetu:
„V družstvách pre výstavbu a správu garáží je predmetom dane trvalá hospodárska činnosť a príjmy z nej vyplývajúce.“.
4.
§ 3 ods. 5 znie:
„(5)
U daňovníkov, ktorí majú sídlo v Československej socialistickej republike, sú predmetom dane aj príjmy zo zdrojov v cudzine; títo daňovníci si však môžu odpočítať v cudzine zaplatenú obdobnú daň pripadajúcu na tieto príjmy, najviac však do sumy dane pripadajúcej na uvedené príjmy podľa tohto zákona.“.
5.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 4.
6.
§ 5 včítane nadpisu znie:
㤠5
Pripočítateľné položky
(1)
Pripočítateľnými položkami sú:
a)
sumy, o ktoré sa zvýšili náklady alebo znížili výnosy v rozpore s právnymi predpismi, do nákladov zahrnuté príspevky a subvencie, ktoré daňovník nie je podľa právnych predpisov povinný uhradiť, bezodplatné venovania a ďalej sumy, o ktoré daňovník prekročil záväzné limity nákladov určené vo schválenom finančnom pláne, ktorých druhy určuje vláda Československej socialistickej republiky;.**)
b)
vratky dane z pozemkov.
(2)
Pripočítateľnými položkami sú ďalej tieto položky účtované v nákladoch daňovníka:
a)
rozdiel, o ktorý sú platené pokuty a penále vyššie než prijaté;
b)
prirážky k náhrade za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd;
c)
poplatky za znečisťovanie ovzdušia včítane prirážky;
d)
záporný rozdiel medzi vzniknutými mankami a prijatými náhradami mánk v organizáciách s prevažne obchodnou činnosťou.“.
7.
§ 6 včítane nadpisu znie:
㤠6
Odpočítateľné položky
Odpočítateľné sú tieto položky, pokiaľ sa podľa právnych predpisov neúčtujú v nákladoch alebo na ťarchu tvorby zisku daňovníka:
a)
zaplatená daň z pozemkov; odpočítateľnou položkou však nie je penále súvisiace s touto daňou;
b)
rozdiel, o ktorý sú prijaté pokuty a penále vyššie než zaplatené;
c)
sumy prijaté od inej organizácie so sídlom v Československej socialistickej republike z prostriedkov, ktoré sa už podrobili dani zo zisku alebo obdobnej dani, a položky podrobené už dani zo zisku u toho istého daňovníka, ak sú súčasťou zisku;
d)
subvencie poskytované družstvám invalidov, podnikom invalidov a zväzom bytových družstiev, pokiaľ sú zahrnuté do zisku.“.
8.
Časť II sa vypúšťa.
9.
§ 10 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Príspevok na sociálne zabezpečenie odvádzajú daňovníci uvedení v § 2 ods. 1 písm. a) (okrem okresných výstavbových bytových družstiev a družstiev pre výstavbu a správu garáží), b), c) a e).*).
(2)
Základom príspevku na sociálne zabezpečenie je objem mzdových prostriedkov zúčtovaných v bežnom roku na výplatu včítane doplnkových odmien znížený o odmeny zúčtované na výplatu najlepším pracovníkom a kolektívom zo sumy, ktorú daňovník dostal ako odmenu k Červenej zástave päťročnice alebo zástave, prípadne štandarde, ktoré sú jej na roveň postavené, a o odmeny podľa predpisov o autorskom práve zúčtované na výplatu v bežnom roku.**)“.
10.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa v citácii § 2 ods. 1 písmeno „d)" a v citácii § 2 ods. 2 písmeno „b)".
11.
§ 11 ods. 2 znie:
„(2)
Rentabilita sa vypočítava ako pomer bilančného zisku zvýšeného o pripočítateľnú položku podľa § 5 ods. 1 písm. a) k celkovým nákladom zníženým o sumu, o ktorú sa zvýšil bilančný zisk [§ 5 ods. 1 písm. a)], a to s presnosťou na stotiny.“.
12.
V § 12 sa vypúšťa odsek 1 a označenie odseku 2.
13.
§ 13 ods. 1 znie:
„(1)
Sadzba dane zo zisku u daňovníkov s činnosťou prevažne neobchodnou, s výnimkou daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. g), h), v § 2 ods. 2 písm. c), d), e) a v § 20 ods. 1
pri rentabilite % tvorí %
do 10 25,-
nad 10 do 15 25,- + 3,- à
nad 15 do 20 40,- + 2,- à
nad 20 do 25 50,- + 1,5 à
nad 25 do 30 57,5 + 1,- à
nad 30 do 35 62,5 + 0,8 à
nad 35 do 40 66,5 + 0,6 à
nad 40 do 45 69,5 + 0,5 à
nad 45 do 50 72,- + 0,4 à
nad 50 do 55 74,- + 0,2 à
nad 55 75,-.
14.
§ 13 ods. 2 a 3 znejú:
(2) Rentabilita sa vypočítava ako pomer bilančného zisku zvýšeného o pripočítateľnú položku podľa § 5 ods. 1 písm. a) k súčtu bilančného zisku a miezd zúčtovaných na výplatu včítane ostatných osobných nákladov, a to presnosťou na stotiny.
(3)
Činiteľ „á" sa rovná percentu rentability presahujúcemu spodnú hranicu príslušného daňového pásma s presnosťou na stotiny.“.
15.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
V advokátskych organizáciách tvorí sadzba dane zo zisku 75 %.“.
16.
§ 14 sa vypúšťa.
17.
§ 16 znie:
㤠16
Sadzba dane zo zisku pre organizácie uvedené v § 2 ods. 2 písm. d) a e) tvorí 65 % a pre organizácie uvedené v § 2 ods. 2 písm. c) 50 % základu podľa § 4.“.
18.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „platia daň z celkového objemu miezd a“.
19.
§ 21 ods. 2 písm. d) znie:
„d)
60% zo základu podľa § 4 ods. 8 písm. d), prípadne písm. e).“.
20.
V § 21 sa vypúšťa odsek 3.
21.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a povinnosť odvodu príspevku na sociálne zabezpečenie“.
22.
§ 29 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Daňovník je povinný najneskôr tretieho dňa pred koncom každého mesiaca platiť mesačné preddavky na daň zo zisku takto:
a)
v januári vo výške jednej dvanástiny plánovanej ročnej daňovej povinnosti;
b)
začínajúc februárom sa výška preddavku vypočíta z bilančného zisku skutočne dosiahnutého v predchádzajúcom mesiaci. Ak je takto vypočítaný preddavok dane na bežný mesiac vyšší alebo nižší ako preddavok zročný v predchádzajúcom mesiaci, zúčtuje daňovník rozdiel pri platení preddavku na bežný mesiac;
c)
po uplynutí každého štvrťroka (s výnimkou posledného štvrťroka) vypočíta daňovník, koľká je daň zo zisku vypočítaná zo základu skutočne dosiahnutého za čas od začiatku roka. Rozdiel, o ktorý je vypočítaná daňová povinnosť vyššia alebo nižšia ako súčet zročných preddavkov na daň zo zisku, daňovník zúčtuje s mesačným preddavkom na túto daň v prvom mesiaci nasledujúceho štvrťroka. Na žiadosť daňovníka sa môže preplatok zúčtovať na príspevok na sociálne zabezpečenie alebo jeho nedoplatok, prípadne sa môže vrátiť;
d)
vo výške jednej dvanástiny plánovanej ročnej daňovej povinnosti v prípade, že nie je povinný predkladať výkaz o výsledku hospodárenia mesačne. Po uplynutí každého štvrťroka (s výnimkou posledného štvrťroka) sa postupuje podľa písmena c).
Preddavky sa zaokrúhľujú na celé tisíce Kčs dolu.
(2)
Ak bola daň zo zisku za uplynulý kalendárny rok:
a)
100 000 Kčs až 400 000 Kčs, platia sa preddavky na daň zo zisku len štvrťročne, a to zo základu skutočne dosiahnutého od začiatku roka po odpočítaní preddavkov už prv zročných. Preddavky sú (s výnimkou posledného štvrťroka) zročné najneskôr tretieho dňa pred koncom prvého mesiaca po skončení štvrťroka;
b)
menej ako 100 000 Kčs, neplatia sa preddavky na daň zo zisku. Celoročnú daňovú povinnosť vyrovná daňovník v lehote pre podanie priznania k dani.“.
23.
V § 29 ods. 5 sa slová „vráti orgán vykonávajúci správu dane a príspevku na sociálne zabezpečenie daňovníkovi rozdiel do 15. marca“ nahrádzajú slovami „zúčtuje sa preplatok za uplynulé zdaňovacie obdobie na preddavky dane a príspevku na sociálne zabezpečenie v bežnom roku alebo sa na žiadosť vráti daňovníkovi.“.
24.
§ 29 ods. 7 znie:
„(7)
Orgán vykonávajúci správu dane a príspevku na sociálne zabezpečenie môže daňovníkom určiť preddavky inak.“.
25.
V § 34 sa jeho doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a pripája sa odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Orgán vykonávajúci správu dane môže daňovníkom uvedeným v § 2 ods. 1 písm. h) určiť inak lehotu oznamovacej povinnosti (§ 24 ods. 3), zdaňovacie obdobie (§ 25) aj odchylnú lehotu pre podanie daňového priznania (§ 26 ods. 1).“.
26.
§ 35 ods. 2 písm. a) znie:
„a)
povoliť ako experiment, aby organizácie s vhodnými podmienkami nahradili daň a príspevok na sociálne zabezpečenie podľa tohto zákona iným vzťahom k štátnemu rozpočtu alebo rozpočtu národného výboru, prípadne iným spôsobom odvádzali daň a príspevok, a to na overenie nových spôsobov riadenia, najmä aj na zjednotenie jednotlivých ekonomických nástrojov medzi socialistickými krajinami;“.
27.
V § 35 ods. 2 sa vypúšťa ustanovenie písmena b), doterajšie ustanovenie písmena c) sa označí ako písmeno b).
28.
§ 36 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
po prerokovaní s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu vo vzťahu k cudzine opatrenia na zabezpečenie vzájomnosti a na zjednodušenie vyberania dane.“.
29.
V § 36 ods. 2 sa vypúšťajú ustanovenia písmen c) a g).
30.
V § 38 sa za slová „od organizácií riadených federálnymi orgánmi“ vkladajú slová „a od daňovníkov so sídlom v cudzine“.
Čl. III
Poľnohospodárska daň
Zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení zákona č. 154/1976 Zb., ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie, sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 bod 1 písm. c) znie:
„c)
daň z prekročenia miezd a odmien,“.
2.
V § 8 písm. b) sa slová „vykonávací predpis Federálneho ministerstva financií“ nahrádzajú slovami „Federálne ministerstvo financií po dohode s príslušným ministerstvom financií republiky,“.
3.
V § 11 sa vypúšťa odsek 3.
4.
§ 12 včítane nadpisu znie:
㤠12
Pripočítateľné položky
(1)
Pripočítateľnými položkami sú:
a)
sumy, o ktoré sa zvýšili náklady alebo znížili výnosy v rozpore s právnymi predpismi, príspevky a subvencie zahrnuté do nákladov, ktoré daňovník nie je povinný uhradiť podľa právnych predpisov, bezodplatné venovania a ďalej sumy, o ktoré daňovník prekročil záväzné limity nákladov určené vo schválenom finančnom pláne, ktorých druhy určuje vláda Československej socialistickej republiky,1)
b)
prijaté dotácie a subvencie určené na úhradu nákladov, s výnimkou stabilizačných dotácií pridelených do fondu výstavby,
c)
vrátené členské podiely z agrochemických podnikov,
d)
vratky dane z pozemkov.
(2)
Pripočítateľnými položkami ďalej sú, pokiaľ sa účtujú v nákladoch daňovníkov, tieto položky:
a)
rozdiel, o ktorý sú platené pokuty a penále vyššie než prijaté,
b)
prirážky k náhrade za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd.
5.
§ 13 ods. 2 písm. a) znie:
a) rozdiel, o ktorý sú prijaté pokuty a penále vyššie než platené.“.
6.
§ 14 ods. 2 znie:
„(2)
Rentabilita sa vypočítava ako pomer bilančného zisku zníženého o zaplatenú daň z pozemkov a zvýšeného o pripočítateľnú položku podľa § 12 ods. 1 písm. a) k celkovým nákladom zníženým o sumu, o ktorú sa zvýšil bilančný zisk [§ 12 ods. 1 písm. a)], a to s presnosťou na stotiny.“.
7.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Štátnym hospodárskym organizáciám poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb, s výnimkou štátnych majetkov, šľachtiteľských a semenárskych podnikov a majetkov, štátnych plemenárskych podnikov a veľkovýkrmní, a ďalej štátnym hospodárskym organizáciám vojenských lesov a majetkov, melioračným družstvám a spoločným poľnohospodárskym podnikom, s výnimkou agrochemických podnikov a spoločných poľnohospodárskych podnikov s prevažne poľnohospodárskou výrobou, sa daň zo zisku vypočítaná podľa odseku 1 zvyšuje o 30 %.“.
8.
Názov tretej časti sa vypúšťa.
9.
§ 17, 21 až 26 včítane nadpisov sa vypúšťajú.
10.
V § 28 sa v odsekoch 1 a 2 slová „znížený o prípadné odmeny podľa § 22 ods. 2," nahrádzajú slovami „znížený o odmeny uvedené v odseku 3,".
11.
V § 28 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Základ príspevku sa znižuje o odmeny zúčtované na výplatu najlepším pracovníkom a kolektívom zo sumy, ktorú daňovník dostal ako odmenu k Červenej zástave päťročnice alebo k zástave, prípadne štandarde, ktoré sú jej na roveň postavené, a o odmeny podľa predpisov o autorskom práve zúčtované na výplatu v bežnom roku.2)“.
12.
V § 28 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4 a znie:
„(4)
Príspevok zahŕňa aj poistné nemocenského poistenia3) a je súčasťou nákladov daňovníka.“.
13.
V § 40 ods. 2 sa nahrádzajú slová „daň z miezd a odmien" slovami „daň z prekročenia miezd a odmien".
14.
V § 41 ods. 4 sa nahrádzajú slová „dani z miezd a odmien" slovami „dani z prekročenia miezd a odmien".
15.
§ 45 ods. 2 znie:
„(2)
Ostatní daňovníci dane zo zisku sú povinní platiť preddavky na túto daň najneskôr tretieho dňa pred koncom mesiaca takto:
a)
v januári mesačný preddavok vo výške jednej dvanástiny plánovanej ročnej daňovej povinnosti;
b)
začínajúc februárom sa výška preddavku vypočíta z bilančného zisku skutočne dosiahnutého v predchádzajúcom mesiaci. Ak je takto vypočítaný preddavok dane na bežný mesiac vyšší alebo nižší ako preddavok zročný v prechádzajúcom mesiaci, zúčtuje daňovník rozdiel pri platení preddavku za bežný mesiac;
c)
po uplynutí každého štvrťroka (s výnimkou posledného štvrťroka) vypočíta daňovník, koľká je daň zo zisku vypočítaná zo základu skutočne dosiahnutého za čas od začiatku roka. Rozdiel, o ktorý je vypočítaná daňová povinnosť vyššia alebo nižšia ako súčet zročných preddavkov na daň zo zisku, daňovník zúčtuje s mesačným preddavkom na túto daň v prvom mesiaci nasledujúceho štvrťroka. Na žiadosť daňovníka sa môže preplatok zúčtovať na inú daň, na príspevok na sociálne zabezpečenie alebo ich nedoplatky, prípadne sa môže vrátiť;
d)
vo výške jednej dvanástiny plánovanej ročnej daňovej povinnosti v prípade, že daňovník nie je povinný predkladať výkaz o výsledku hospodárenia mesačne. Po uplynutí každého štvrťroka (s výnimkou posledného štvrťroka) sa postupuje podľa písmena c);
e)
ak bola daň zo zisku včítane zvýšenia za nepoľnohospodársku činnosť u daňovníka za uplynulý rok menšia ako 400 000 Kčs, platia sa preddavky štvrťročne, a to zo základu skutočne dosiahnutého od začiatku roka po odpočítaní preddavkov už prv zročných. Preddavky sú (s výnimkou posledného štvrťroka) zročné najneskôr tretieho dňa pred koncom prvého mesiaca po skončení štvrťroka.“.
16.
V § 46 sa vypúšťa odsek 1 a označenie odseku 2.
17.
V § 48 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 46 ods. 1".
18.
V § 48 ods. 2 sa vypúšťajú slová „daň z celkového objemu miezd, daň z individuálnych miezd". Slová „menšie ako 10 000 Kčs"„ sa nahrádzajú slovami „menšie ako 100 000 Kčs,".
19.
§ 48 ods. 3 znie:
„(3)
Ak daň zo zisku a príspevok vypočítané v priznaní sú vyššie ako zaplatené preddavky, je daňovník povinný zaplatiť rozdiel v lehote určenej na podanie priznania. Ak sú zaplatené preddavky vyššie ako daň a príspevok vypočítané v priznaní, zúčtuje sa preplatok za uplynulé zdaňovacie obdobie na preddavky dane a príspevku v bežnom roku alebo sa na žiadosť vráti daňovníkovi.“.
20.
V § 48 ods. 4 sa slová „daň z miezd a odmien“ nahrádzajú slovami „daň z prekročenia miezd a odmien“.
21.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Preddavky na daň zo zisku a na príspevok sa zaokrúhľujú na celé tisíce Kčs dolu.“.
22.
V § 56 ods. 2 sa vypúšťa ustanovenie písmena b).
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
(1)
Zrušujú sa:
a)
vládne nariadenie č. 130/1967 Zb. o dodatkovom odvode pri nesplnení určených úloh dodávok pre zahraničný obchod;
b)
§ 2 až 4 a § 9 zákona č. 8/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1968 a o niektorých ďalších finančných opatreniach v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 28/1974 Zb. o zrušení dane z motorových vozidiel a zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani a v znení zákona č. 144/1971 Zb. o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1972;
c)
oddiel III zákonného opatrenia Predsedníctva Českej národnej rady č. 78/1969 Zb. o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel;
d)
oddiel III zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 88/1969 Zb. o dodatkovom odvode, záväzných limitoch a o zmenách dôchodkovej dane a zdanení motorových vozidiel;
e)
úprava Federálneho ministerstva financií č. VI.1-275/76 o odvodoch z motorových vozidiel, registrovaná v čiastke 10/1976 Zb.;
f)
Čl. 2 ods. 2 až 5, čl. 4, čl. 5 ods. 1, čl. 6 ods. 6, čl. 7, čl. 9 ods. 5 a 6 a čl. 11 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 112/1971 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie;
g)
Čl. 3 ods. 2 až 5, čl. 5, 6, čl. 10 ods. 7, 9 a 10 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 114/1971 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie;
h)
§ 26 ods. 1 písm. c), § 31 ods. 4 a 5 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1972 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií a o poskytovaní príspevkov na investičnú výstavbu a prevádzku niektorých zariadení;
i)
smernice Federálneho ministerstva financií č. VI/1-11 521/72 o určení východiskovej úrovne miezd na účely odvodu z objemu miezd na základe rozhodnutia vlády, registrované v čiastke 21/1972 Zb.;
j)
Čl. 8 ods. 1 až 3, čl. 14 a čl. 20 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 106/1974 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani.
(2)
Slová „odborové (generálne) riaditeľstvo“ použité v zákonoch, ktoré sa týmto zákonom menia alebo dopĺňajú, a vo vykonávacích predpisoch k nim vydaných sa nahrádzajú slovami „generálne riaditeľstvo“.
(3)
Vypúšťajú sa slová „odvod z objemu miezd“, „daň z objemu miezd“, „daň z celkového objemu miezd“, „daň z individuálnych miezd“ a „daň z miezd a odmien“, pokiaľ sa používajú v nezrušených ustanoveniach vyhlášok č. 112/1971 Zb., č. 114/1971 a č. 106/1974 Zb.
Čl. V
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie, zákona č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie a zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení, ako vyplýva z predpisov ich meniacich a dopĺňajúcich.
Čl. VI
Účinnosť
(1)
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
(2)
Odvody, dane a príspevok na sociálne zabezpečenie podľa tohto zákona sa vyrubia prvý raz za kalendárny rok 1978.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.
*)
Na rok 1978 a ďalšie roky, pokiaľ nebude ustanovené inak, sú to: limit výdavkov na pohostenie a dary, limit nákladov na cestovné a limit ostatných služieb nemateriálnej povahy.
*)
§ 2 ods. 1 č. 2 písm. e) vyhlášky č. 157/1975 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce.
**)
§ 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.
*)
§ 27 vyhlášky č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.
**)
Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.
*)
§ 11 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády ČSSR č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií.
**)
Na rok 1978 a ďalšie roky, pokiaľ nebude ustanovené inak, sú to: limit výdavkov na pohostenie a dary, limit nákladov na cestovné a limit ostatných služieb nemateriálnej povahy.
*)
Okresné výstavbové bytové družstvá, družstvá pre výstavbu a správu garáží, ako aj daňovníci uvedení v § 2 ods. 1 písm. f), g), h) a v § 2 ods. 2 zákona platia poistné nemocenského poistenia.
**)
§ 2 ods. 1 č. 2 písm. e) vyhlášky č. 157/1975 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce.
1)
Na rok 1978 a ďalšie roky, pokiaľ nebude ustanovené inak, sú to: limit výdavkov na pohostenie a dary, limit nákladov na cestovné a limit ostatných služieb nemateriálnej povahy.
2)
§ 2 ods. 1 č. 2 písm. e) vyhlášky č. 157/1975 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce.
3)
§ 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.