51/1977 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy
z 31. augusta 1977,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 63/1964 Zb. o ochrane proti zavliekaniu škodcov a chorôb rastlín a burín pri dovoze, prevoze a vývoze (vonkajšia karanténa)
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 21 a § 39 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 63/1964 Zb. o ochrane proti zavliekaniu škodcov a chorôb rastlín a burín pri dovoze, prevoze a vývoze (vonkajšia karanténa) sa mení takto:
1.
V § 9 sa vypúšťa odsek 2 a doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
2.
§ 10 znie:
„Colnica nesmie prepustiť tovar, prípadne predmety bez rastlinolekárskej prehliadky, s výnimkou prípadov, keď sa prehliadka vykonáva náhodne (príloha č. 2) alebo sa od prehliadky upúšťa (príloha č. 3). V cestnej doprave prepustí pohraničná colnica tovar a predmety bez rastlinolekárskej prehliadky v poukazovacom konaní iba na najbližšiu colnicu, ktorá je aj miestom rastlinolekárskych prehliadok pri tomto druhu dopravy (príloha č. 7).“.
3.
§ 15 písm. c) znie:
„c)
zabezpečiť pri vývoze dopravu tovaru miestami, na ktorých sa vykonávajú rastlinolekárske prehliadky, podľa jednotlivých druhov dopravy (príloha č. 7).“.
4.
§ 23 ods. 2 znie:
„(2)
Rastlinolekárska prehliadka osiva, sadiva včítane chmeľových sadeníc a korenáčov, škôlkárskych výpestkov, tovaru vyvážaného v chladiarenských alebo mraziarenských vozoch, chmeľu, sladu a všetkého tovaru prepravovaného prostriedkami cestnej dopravy, ktorý podlieha rastlinolekárskej prehliadke, sa vykonáva spravidla na mieste ich nakládky. Ak to vyžaduje štát, kam sa osivo, sadivo včítane chmeľových sadeníc a korenáčov a škôlkárske výpestky vyvážajú, vykonáva sa rastlinolekárska prehliadka v porastoch. Inšpektor, ak ho tuzemský dodávateľ včas upovedomil, je povinný tieto prehliadky vykonať v čase určenom dodávateľom.“.
5.
§ 25 znie:
„Rastlinolekárske prehliadky dovážaného, vyvážaného a prevážaného tovaru a predmetov, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v § 23 ods. 2, sa vykonávajú podľa jednotlivých druhov dopravy na miestach, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 7. V cestovnom styku sa rastlinolekárska prehliadka pri dovoze a prevoze vykonáva na pohraničnej colnici.“.
6.
Pokiaľ sa vo vyhláške používajú výrazy „vstupné a výstupné miesta“, nahrádzajú sa výrazom „miesta rastlinolekárskych prehliadok“.
7.
Prílohy č. 1 až 7 sa nahrádzajú prílohami pripojenými k tejto vyhláške.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Nágr v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 51/1977 Zb.
ZOZNAM ŠKODCOV VONKAJŠEJ KARANTÉNY
Skupina A
Mykoplazmy, ricktesie, vírusy
Zlaté žltnutie viniča1) Grapevine flavescence dorée (Mycoplasma)
Drobnoplodosť jablone1) Apple chat fruit (Mycoplasma)
Pierceova choroba viniča1) Grapevine pierce disease (Rickettsia)
Vírus skorého hnednutia hrachu (osivo) Pea early browning virus
Vírus krúžkovitosti maliny1) Raspberry ring spot virus
Vírus krúžkovitosti rajčiakov (osivo) Tomato ring spot virus
Vírus čiernej krúžkovitosti rajčiakov (osivo rajčiakov a sadenice maliny) Tomato black ring virus
Vírus drobnoplodosti čerešne1) Cherry little cherry virus
Vírus „moptop" zemiakov Potato mop top virus
Vírus mozaiky broskyne (americký)1) Peach mosaic virus (american)
Vírus prúžkovej mozaiky slivky (americký)1) Plum line pattern virus (american)
Vírus zlatožilkovej mozaiky broskyne1) Peach golden net
Vírus prúžkovitosti jačmeňa (osivo) Barley stripe mosaic virus
Vírus nekrotickej hrdzavosti čerešne1) Cherry necrotic rusty mottle virus
Vírus zvinutky čerešne1) Cherry leaf roll virus
Vírus plytkej vráskavosti kmeňa slivky1) Prunus stem pitting virus
Vretenovitosť zemiakov (hľuzy) Potato spindle tuber „virus"
Vírus zakrpatenosti chryzantém (rastliny) Chrysanthemum stunt virus
Vírus žltej zakrpatenosti zemiakov (hľuzy) Potato yellow dwarf virus
Vírus žltačky broskyne1) Peach yellows virus
Vírus žltnutia žiliek zemiakov (hľuzy) Potato vein yellowing virus
Infekčné vädnutie ruže1) Rose wilt disease
Baktérie
Baktériová krúžkovitosť zemiakov (hľuzy) Corynebacterium sepedonicum Spieck. et Kotth
Baktériová rakovina kôstkovíc Pseudomonas mors-prunorum Starr Wormald
Bakterióza pelargónie Xanthomonas pelargonii (Brown) - Starr at Burkholder
Baktériová rakovina topoľov Aplanobacterium populi Ridé Erwinia cancerogena Ur.
Baktériová škvrnitosť rajčiakov (semená) Xanthomonas vesicatoria (Boidge) Dowson
Baktériová spála jadrovín Erwinia amylovora (Bur.) Win et al
Baktériové vädnutie kukurice (osivo) Bacterium stewarti E. F. Smith
Baktériové vädnutie rajčiakov (osivo a rastliny) Corynebacterium michiganense (E. F. Smith) Jensen
Mykózy
Askochytóza chryzantém Ascochyta chrysanthemi Stev.
Biela hrdza chryzantém Puccinia horriana Henn.
Hnednutie a lámavosť stoniek ľanu Polyspora lini Laff.
Odumieranie dubov Endoconidiophora fagacearum Br.
Odumieranie borovice Scleroderris lagerbergii Gremmen
Rakovina zemiakov Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
Rakovina jedlého gaštana Endothia parasitica (Murr.) And et And.
Rakovina topoľa (odrezky) Hypoxylon mammatum (Wahl) Mill.
Škvrnitosť listov topoľa Marssonina brunnea Magn.
Sneť zakrpatená na pšenici (osivo) Tilletia nanifica (Wagner) Sav.
Spála kukurice (osivo) Helminthosporium maydis Nis. et Miy
Švajčiarska sypavka douglasky Phaeocrypropus gaumanni (Rhode) Petrak
Vysychanie borovice Scirrhia pini Funk et Parker
Verticíliové vädnutie chryzantém Verticillium alboatrum R. et B.
Phytopthora fragariae Hickmann
Háďatká*)
Háďatko jahodové (sadenice) Aphelenchoides fragariae Ritz.
Háďatko na sadeniciach jahody Aphelenchoides besseyi Christie
Háďatko na sadive zemiakov Ditylenchus destructor Th.
Háďatko zemiakové Heterodera rostochiensis Woll.
Heterodera pallida Stone
Háďatká koreňové (okrasné rastliny) Meloidogyne spp.
Hmyz
Črvotoč tabakový Lasioderma sericorne F.
Pakôrnik obilný Rhizopertha dominica F.
Chrústovec japonský Popilia japonica Newm.
Psota zemiaková Phthorimaea operculella Zell.
Obaľovač klinčekový Cacoeciomorpha pronubana (Hbn.)
Obaľovač východný Laspeyresia molesta Busk.
Štítnička japonská Leucaspis japonica Cockll.*)
Štítnička nebezpečná (vegetatívne časti rastlín) Quadraspidiotus perniciosus Comst.*)
Rušníci (antrénus) Trogoderma spp.
Vrtivka jabloňová Rhagoletis pomonella Walsch.
Zrniarky Acanthoscelides spp.
Calosobruchus spp.
Byľomor chryzantémový Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb.
Buriny (v osive)
Ambrózia palinolistá Ambrosia artemisifolia L.
Ambrózia trojklaná Ambrosia trifida L.
Bar Fáberov Setaria faberi Herr.
Ostrokvet Cenchrus tribuloides L.
Cirok halebský Sorgum halepense (L.) Pers.
Huľavník povolžský Sisymbrium volgense MB.
Aktroptilón plazivý Actroptilon repens (L.) DC.
Kukučina Cuscuta spp.
Láskavce (okrem ohnutého) Amaranthus spp. (okrem A. retroflexus)
Locikovník tatársky Lagedium tataricum C. M. A.
Abutilón Theophrastov Abutilon theophrastii Med.
Ivy Iva axillaris Pursh.
Iva xanthifolia Nutt.
Psiarka roľná Alopecurus myosuroides Huds.
Zárazy Orobanche spp.

1) Pri škodcoch označených v texte 1) sa posudzuje výskyt na škôlkárskom materiáli (výpestky, sadenice, vrúble, odrezky, očká).
a) Posudzujú sa živí škodcovia vo všetkých vývojových štádiách. U škodcov označených v texte *) sa posudzujú živí i mŕtvi škodcovia vo všetkých vývojových štádiách.
b) Pri zistení škodcov skupiny A nedá inšpektor súhlas na colné prerokovanie.
c) Pri zistení škodcov skupiny B uvedie inšpektor na prepravnom doklade podmienky, po splnení ktorých môžu byť tovar a predmety prepustené do distribúcie v tuzemsku bez ďalšej kontroly, a to asanáciu, prečistenie alebo oddelené skladovanie a prednostné spracovanie.
Skupina B
Mykoplazmy, ricketsie, vírusy
Proliferácia jablone1) Apple proliferation (Mycoplasma)
Odumieranie hrušky1) Pear decline (Mycoplasma)
Zvrat čiernej ríbezle1) Currant reversion disease (Mycoplasma)
Nekróza viniča1) Grapevine necrosis (Rickettsia)
Vírus lemovania žiliek viniča1) Grapevine veinbanding virus
Vírus zelenoškvrnitej mozaiky uhorky (osivo) Cucumber green mottle mosaic virus
Vírusová mozaika topoľa na odrezkoch Poplar mosaic virus
Vírus zvinutky viniča1) Grapevine leaf roll virus
Vírus šarky na slivke1) Plum pox virus
Vírus roncetu viniča1) Grapevine fan-leaf virus
Vírus vráskavosti dreva viniča1) Grapevine rugose wood virus
Vírus zakrpatenosti maliny1) Raspberry bushy stunt virus
Vírus kučeravosti listov maliny Raspberry leaf curl virus (american)
Zelenokvetosť jahody (sadenice) Strawberry green petal
Vírus lemovania žiliek jahody (sadenice) Strawberry veinbanding virus
Baktérie
Baktériová spála sóje (osivo) Pseudomonas glycinae Coerper
Žltá hniloba hyacintov Xanthomonas hyacinthi (Wakker, Dow.)
Mykózy
Uškatosť azaliek Exobasidium japonicum Shir.
Septorióza ľanu (osivo) Mycosphaerella linorum (Wr.)
Háďatká*)
Háďatká na koreňoch sadeníc jahody Longidorus elongatus (De Man)
Xyphinema diversicaudatum (Mikol.)
Xyphinema americanum Cobb.
Háďatko zhubné (osivo, sadivo) Ditylenchus dipsaci Kühn
Háďatká na sadeniciach viniča Xyphinema index Thorne ot Allen
Roztoče
Roztočík jahodový (sadenice, sadivový materiál) Steneotarsonemus pallidus (Banks)
Roztoče Acarus spp., Tyroglyphus spp.,
Tyrophagus spp.,
Glyciphagus spp.
Hmyz
Kožiarovité Dermestidae
Plocháčovité Cryptolectes spp.
Blyskáčiky Oryzaephilus spp.
Mravec farao Carpophilus spp.
Fyloxéra viničová Monomorium pharaonis L.
Potemníky Viteus vitifolii Fitsch
Spriadač americký Tribolium spp.
(lesné a ovocné stromy) Hyphantria cunea Drury
Štítnička nebezpečná (plody) Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Vrtivka ovocná Ceratitis capitata Wiedmann
Vijačka papriková Plodia interpunctella Hbn.
Vijačky Ephestia spp.

a) Posudzujú sa živí škodcovia vo všetkých vývojových štádiách. U škodcov označených v texte *) sa posudzujú živí i mŕtvi škodcovia vo všetkých vývojových štádiách.
b) Pri zistení škodcov skupiny A nedá inšpektor súhlas na colné prerokovanie.
c) Pri zistení škodcov skupiny B uvedie inšpektor na prepravnom doklade podmienky, po splnení ktorých môžu byť tovar a predmety prepustené do distribúcie v tuzemsku bez ďalšej kontroly, a to asanáciu, prečistenie alebo oddelené skladovanie a prednostné spracovanie.
Príloha č. 2 vyhlášky č. 51/1977 Zb.
Zoznam tovaru a predmetov, ktorých dovoz nie je podmienený súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR, ktoré nemusia byť opatrené rastlinolekárskym osvedčením a pri ktorých sa rastlinolekárska prehliadka vykonáva náhodne
1. Africká tráva, egreš - plody, artičok, čučoriedky - plody, zemiaková múčka, brusnice - plody, čakankové puky, fazuľa - struky, sušené chmeľové hlávky, borievka - plody, korok a korkový odpad, mŕtvi živočíšni škodcovia vo všetkých vývojových štádiách okrem škodcov uvedených v prílohe 1, surová koža, strihané kvety (okrem chryzantém, ruží a klinčekov) dovážané v cestovnom styku, lufa, lyko, maliny - plody, uhorky - plody, pálka, odkôrnené drevo a rezivo, ostružiny - plody, pažítka - rezaná, piasava, trsť, rebarbora - stopky listov, fermentovaný rastlinný tovar okrem tabaku, ríbezle - plody, ryžové korienky, repné rezky, seno, slama, stelivo a krmivo pri doprave zvierat, šípky - sušené plody, trieslo, trstina, rastlinné vlákna (bavlna, fíber, juta, kenaf, kokos, konopa, ľan, sisal a i.), jedlé huby. Ďalej úžitkové časti kelu, kalerábu, špargle, karfióla, šalátu, špenátu, kapusty.
2. Zásoby potravín rastlinného pôvodu cestujúcich a posádok dopravných prostriedkov v cestovnom styku v množstve povolenom pre dovoz bez cla okrem rastlín a ich častí určených na ďalšie pestovanie. Náhodným prehliadkam podliehajú aj dopravné prostriedky všetkých druhov a obalový materiál rastlinného pôvodu.
Príloha č. 3 vyhlášky č. 51/1977 Zb.
Zoznam tovaru a predmetov, ktorých dovoz nie je podmienený súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR, ktoré nemusia byť opatrené rastlinolekárskym osvedčením a pri ktorých sa od rastlinolekárskej prehliadky upúšťa
Prekvasený rastlinný tovar, kandizované ovocie, ovocie a zelenina v konzervovanom a v zmrazenom stave a výrobky z rašeliny. Ďalej slama, drevo, korene, prútený tovar, pokiaľ sú konzervované farbou, lakom alebo iným podobným spôsobom.
Príloha č. 4 vyhlášky č. 51/1977 Zb.
Zoznam tovaru a predmetov, ktorých dovoz sa do ČSSR zásadne nepovoľuje
1.
živé rastliny dubov okrem žaluďov;
2.
živé rastliny jedlého gaštana okrem semien;
3.
živé rastliny tabaku všetkých druhov (Nicotiana spp.) okrem semien;
4.
živé chmeľové rastliny a ich živé časti včítane semien;
5.
zemina a kompost okrem
a)
hliny prilepenej na zemiakoch, a to do 1 % váhy pri sadivových zemiakoch,
2 % váhy pri ostatných zemiakoch;
b)
hliny na črepníkovaných okrasných rastlinách;
6.
živé rastliny topoľov (okrem odrezkov) a konifer (okrem okrasných);
7.
sadivo maliny a broskyne z Ameriky;
8.
hostiteľské rastliny Ervinia amylovora a Grapevine flavescence dorée zo štátov, kde sa zistil výskyt týchto chorôb.
Príloha č. 5 vyhlášky č. 51/1977 Zb.
Zoznam tovaru a predmetov, ktorých dovoz je viazaný na osobitné podmienky
I.
Rastliny s koreňmi, hľuzy a cibule rastlín (okrem konzumnej zeleniny a drog)
1.
musia pochádzať od pestovateľov, ktorých pozemky sú bez baktériovej krúžkovitosti zemiakov (Corynebacterium sepedonicum), háďatka (Ditylenchus destructor), háďatiek rodu Meloidogyne a rakoviny zemiakov (Synchytrium endobioticum);
2.
musia pochádzať od pestovateľov, ktorých pozemky sú bez háďatiek druhov Heterodera rostochiensis a Heterodera pallida, čo sa musí preveriť rozborom vzoriek zeminy odobraných najskôr 30 dní pred hromadným zberom porastu, najneskoršie počas zberu;
3.
musia pochádzať od pestovateľov, na pozemkoch ktorých sa nezistil výskyt rakoviny zemiakov a pozemky nie sú v areáli výskytu agresívnych biotopov.
II.
Škôlkárske výpestky (sadenice, podpníky, vrúble, očká, odrezky)
1.
musia pochádzať zo škôlok pravidelne kontrolovaných rastlinolekárskou službou, v ktorých sa nezistil po dve vegetačné obdobia v bezprostrednej blízkosti výskyt štítničky japonskej (Leucapsis japonica) a štítničky nebezpečnej (Quadraspidiotus perniciosus);
2.
musia pochádzať z kultúr, v ktorých v posledných dvoch rokoch rastlinolekárska služba nezistila výskyt vírusových chorôb, mykoplazmóz a ricketsií uvedených v prílohe č. 1;
3.
musia pochádzať z areálu, kde sa nezistil výskyt listokazu japonského (Popilia japonica).
III.
Sadenice jahôd sa musia získať z meristémových kultúr alebo sa musia otestovať podľa schválenej metodiky a musí sa zistiť, že sú bez choroby Phytopthora fragariae.
IV.
Reprodukčný materiál rastlín rodu Dianthus, Chrysantemum, Pelargonium, Rosa musí pochádzať od pestovateľov, u ktorých rastlinolekárska služba nezistila v priebehu vegetácie výskyt škodcov uvedených v prílohe č. 1 skupine A.
V.
Osivo a sadivo musí pochádzať z porastov kontrolovaných v priebehu vegetácie rastlinolekárskou službou a bez škodcov prenosných osivom a sadivom uvedených v prílohe č. 1.
VI.
Zemiaky (hľuzy Solanum tuberosum) a osivá tráv možno dovážať len na miesta, s ktorými vyslovilo súhlas Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ČSR alebo
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR.
VII.
Dovážať živých škodcov a mŕtvych škodcov uvedených v prílohe č. 1 skupine A (vo všetkých vývojových štádiách) môže iba organizácia určená Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, a to iba na vedecké ciele a so súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR.
VIII.
Ovocie a zeleninu napadnutú
1.
vrtivkou ovocnou (Ceratitis capitata) možno zužitkovať len konzervárenským spracovaním v závodoch na to určených Generálnym riaditeľstvom konzervárenského priemyslu so súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR;
2.
baktériovou škvrnitosťou rajčiakov (Xanthomonas vesicatoria), baktériovým vädnutím rajčiakov (Corynebacterium michiganense) možno zužitkovať len na miestach, s ktorými vyslovilo súhlas Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ČSR alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR;
3.
štítničkou nebezpečnou (Quadraspidiotus perniciosus) možno dovážať bez obmedzenia len v období od 15. novembra do 1. marca. Mimo tohto obdobia ho možno zužitkovať len na miestach, s ktorými vyslovilo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ČSR alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR súhlas.
IX.
V prípade, že osobitné podmienky uvedené pod bodom I-V nebudú uvedené v rastlinolekárskom osvedčení, nedá inšpektor súhlas na colné prerokovanie.
Príloha č. 6 vyhlášky č. 51/1977 Zb.
Zoznam tovaru a predmetov podliehajúcich pravidelným rastlinolekárskym prehliadkam pri dovoze
1.
všetky živé rastliny a ich časti včítane plodov a semien, hľúz a cibulí okrem tovaru uvedeného v prílohe č. 2;
2.
všetok sušený tovar;
3.
neodkôrnené drevo, kôra a rašelina;
4.
výrobky a suroviny rastlinného pôvodu určené na potravinárske alebo kŕmne ciele alebo na iné použitie okrem tovaru uvedeného v prílohe č. 3.
Príloha č. 7 vyhlášky č. 51/1977 Zb.
Zoznam miest, na ktorých sa vykonávajú rastlinolekárske prehliadky
Kraj Miesto rastlinolekárskej prehliadky Druh dopravy Pracovný čas Poznámka
1. PRAHA
Ruzyně-letisko letecká 6,30-15,00 v prac. dňoch
pošta 121 poštová 5,30-15,00 v prac. dňoch
2. HORNÍ DVOŘIŠTĚ
stanica ČSD železničná 6,00-18,00 denne
ČESKÉ BUDĚJOVICE
stredisko ČSAD
na ceste cestná 7,00-15,30 v prac. dňoch
pošta 2 poštová 7,00-15,30 v prac. dňoch
3. DOMAŽLICE
stanica ČSD železničná 7,30-16,00 v prac. dňoch, inak len na vyzvanie orgánu ČSD
cestná 7,30-16,00 v prac. dňoch inak len na vyzvanie orgánu ČSD
CHEB
stanica ČSD železničná nepretržitá denne
cestná nepretržitá denne
pošta 2 poštová nepretržitá denne
KARLOVY VARY
pošta poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
PLZEŇ v prac. dňoch
pošta 2 poštová 6,30-15,00 v prac. dňoch
stredisko ČSAD
na ceste cestná 6,30-15,00 v prac. dňoch
4. DĚČÍN
hlavná stanica ČSD železničná nepretržitá denne
cestná nepretržitá denne
pošta 2 poštová 6,30-15,00 v prac. dňoch
RUMBURK
stredisko ČSAD na ceste2) cestná 7,30-16,00 v prac. dňoch
HŘENSKO
prístav riečna 7,30-16,00 denne
TEPLICE-Dubí
stredisko ČSAD na ceste cestná 8,00-16,30 v prac. dňoch
ÚSTÍ NAD LABEM
pošta 2 poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
LIBEREC
pošta 2 poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
5. MIEDZYLESIE (PĽR)
stanica železničná na vyzvanie orgánu ČSD
MEZIMĚSTÍ
stanica ČSD železničná na vyzvanie orgánu ČSD
HRADEC KRÁLOVÉ
pošta 2 poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
NÁCHOD
stredisko ČSAD na ceste cestná 7,00-8,00 v prac. dňoch
6. BRNO
letisko-Tuřany letecká 7,00-15,30 v prac. dňoch
pošta 200 poštová 7,00-15,30 v prac. dňoch
BŘECLAV
stanica ČSD železničná 7,00-19,00 denne
cestná 7,00-19,00 denne
pošta 2 poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
ZNOJMO
stredisko ČSAD na ceste cestná 6,00-20,00 v prac. dňoch
7. PETROVICE U KARVINÉ3)
stanica ČSD železničná 7,00-15,00 denne
cestná 7,00-15,00 denne
OSTRAVA
pošta 2 poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
OLOMOUC
pošta 2 poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
8. BRATISLAVA
stredisko ČSAD na ceste cestná 6,00-22,00 v prac. dňoch
letisko-Ivanka letecká 9,00-17,00 v prac. dňoch
prístav riečna 9,00-17,00 v prac. dňoch
pošta 2 poštová 9,00-14,00 v prac. dňoch
DEVÍNSKA NOVÁ VES
stanica ČSD železničná 9,00-17,00 denne
RAJKA (MĽR)
stanica železničná nepretržitá denne
KOMÁROM (MĽR)
stanica železničná nepretržitá denne
KOMÁRNO
prístav riečna 8,00-16,00 denne
ŠTÚROVO
stanica ČSD železničná nepretržitá denne
9. SOMOSKÖÜJFALU (MĽR)
stanica železničná 6,00-18,00 denne
VEĽKÝ KRTÍŠ
stredisko ČSAD na ceste cestná 8,00-16,00 len na vyzvanie orgánu ČSAD
ŽILINA
pošta 2 poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
10. HIDASNÉMETHI (MĽR)
stanica železničná 8,00-16,00 denne
ČIERNA NAD TISOU
stanica ČSD železničná nepretržitá denne
KOŠICE
pošta 2 poštová 7,00-8,00 v prac. dňoch
stredisko ČSAD na ceste cestná 8,00-16,00 v prac. dňoch

2) Po otvorení.
3) V prípade dodávok viac ako 5 vagónových jednotiek zemiakov sa tieto zemiaky odbavujú na stanici v Czernolesí (PĽR).
Podľa dohody Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Prahe alebo Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave s dovozcom sa pri rýchlo sa kaziacom tovare vykoná rastlinolekárska prehliadka i mimo určeného pracovného času.
Prístavy Poľskej ľudovej republiky
GDANSK vodná nepretržitá denne
GDYNIA vodná nepretržitá denne
ŠTETÍN vodná nepretržitá denne
Tovar rastlinného pôvodu, ktorého rastlinolekársku prehliadku vykonali československé orgány rastlinolekárskej služby na území cudzieho štátu s príslušným vyznačením na dopravnom doklade (§ 21 vyhlášky), môže sa do ČSSR dopravovať cez ktorýkoľvek hraničný prechod bez ďalšej rastlinolekárskej prehliadky.