48/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Českej socialistickej republiky
z 8. augusta 1977,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poriadku
Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 2 ods. 1 zákona č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch:
Čl. 1
Zoznam kúpeľných miest, v ktorých sa vyberá kúpeľný poriadok (ďalej len „zoznam“), tvoriaci prílohu vyhlášky Ministerstva financií č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poplatku, sa mení a dopĺňa takto:
„1.
Do I. skupiny sa preraďujú z II. skupiny Jáchymov a Jeseník.
2.
Do II. skupiny sa preraďujú z III. skupiny Bechyně, Bohdaneč, Konstantinovy Lázně, Lázně Bělohrad a Třeboň a novo sa zaraďujú Velichovky, Velké Losiny, Bílina a Karlova Studánka.
3.
Do III. skupiny sa novo zaraďuju Běloves, Ostrožská Nová Ves, Slatinice, Toušeň a Vráž.
4.
Názvy nasledujúcich kúpeľných miest uvedených v zozname znejú takto:
“Lipová-kúpele„ miesto “Dolní Lipová„
“Lázně Kundratice„ miesto “Kundratice pod Ještědem„
“Lázně Libverda„ miesto “Libverda„ a
“Mšené-kúpele„ miesto “Mšené u Budyně„.“.
Čl. 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
Minister:

Ing. Tlapák v. r.