4/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 11. novembra 1976
o Dohode o rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Belgicko-luxemburskou úniou
Dňa 10. septembra 1975 bola v Brne podpísaná Dohoda o rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Belgicko-luxemburskou hospodárskou úniou.
Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 6 dňom 27. januára 1976.
Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:
Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA
o rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Belgicko-luxemburskou hospodárskou úniou
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Belgického kráľovstva vo svojom mene, ako aj v mene vlády Veľkovojvodstva luxemburského na základe existujúcich dohôd,
- prajúc si rozvinúť a posilniť hospodársku, priemyselnú a technickú spoluprácu medzi podnikmi, organizáciami a inštitúciami svojich krajín,
- vedené zhodným záujmom na prijatí dlhodobej úpravy, aby sa pre vzájomnú hospodársku spoluprácu vytvorili stále perspektívy,
- odvolávajúc sa na povzbudivé výsledky Dohody o priemyselnej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Belgicko-luxemburskou hospodárskou úniou z 10. októbra 1967,
- odvolávajúc sa na účasť svojich krajín na Všeobecnej dohode o clách a obchode,
sa dohodli takto:
Článok 1
Berúc do úvahy svoje medzinárodné záväzky, zmluvné strany budú podporovať hospodársku, priemyselnú a technickú spoluprácu medzi podnikmi, organizáciami a inštitúciami svojich krajín.
Článok 2
Na dozeranie nad rozvojom hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce sa zriaďuje Zmiešaná komisia, zložená zo zástupcov zmluvných strán. Bude sa schádzať najmenej raz ročne, striedavo v Prahe a v Bruseli, alebo na požiadanie jednej zo zmluvných strán.
Zástupcovia podnikov, organizácií a inštitúcií uvedených v článku 1 sa budú môcť pripojiť k prácam komisie.
Komisia bude mať za úlohu okrem iného:
a)
pravidelne hodnotiť otázky súvisiace s hospodárskou spoluprácou;
b)
hodnotiť a skúmať otázky vyplývajúce z vykonávania tejto Dohody a predkladať zmluvným stranám náležité návrhy;
c)
poskytovať možnosť výmeny názorov na ďalší rozvoj hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce;
d)
podporovať spoluprácu medzi zainteresovanými podnikmi, organizáciami a inštitúciami zmluvných strán na tretích trhoch.
Zmiešaná komisia bude môcť vytvárať pracovné skupiny, ktorým budú zverené špecifické problémy spolupráce, včítane vedeckotechnickej spolupráce, a ktoré budú písomne informovať Zmiešanú komisiu o svojej činnosti.
Článok 3
Zmluvné strany prostredníctvom Zmiešanej komisie uvedenej v článku 2 tejto Dohody určia oblasti, v ktorých sa ukazujú žiadúce možnosti rozvoja spolupráce, najmä v strojárskom a elektrotechnickom priemysle, chemickom a petrochemickom priemysle, poľnohospodárstve a priemysle výživy, doprave, spojoch, stavebníctve a iných.
Článok 4
Spolupráca uvedená v článku 1 tejto Dohody môže zahŕňať okrem iného tieto formy:
- spoluprácu medzi priemyselnými podnikmi za účelom zabezpečenia využitia výrobných kapacít, vzájomného dopĺňania vyrábaných výrobkov a spoločnú výrobu zariadení,
- projektové štúdie, výstavbu nových, ako aj rozširovanie a modernizáciu existujúcich priemyselných zariadení,
- výmenu know-how, dokumentácie a technických informácií, postupovanie patentov a licencií, použitie a zlepšovanie technických postupov, oznamovanie si výsledkov spoločného výskumu, ako aj výchovu kádrov, včítane výmeny špecialistov a stážistov, a spoločnú organizáciu konzultácií a konferencií medzi odborníkmi.
Článok 5
Zmluvy o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci sa budú uzavierať medzi zainteresovanými podnikmi, organizáciami a inštitúciami zmluvných strán v súlade so zákonmi a predpismi platnými v príslušných krajinách.
Článok 6
Táto Dohoda je uzavretá na neurčitý čas. Nadobudne platnosť po unifikácii zmluvných strán o splnení formalít požadovaných ich príslušnými zákonodarstvami.
Dňom nadobudnutia platnosti táto Dohoda nahradí Dohodu o priemyselnej a technickej spolupráci, podpísanú 10. októbra 1967 bez toho, že by sa táto náhrada dotkla toho, čo sa ujednalo v rámci Zmiešanej komisie vytvorenej posledne menovanou Dohodou.
Túto Dohodu môže písomne vypovedať jedna zo zmluvných strán a jej platnosť sa skončí šesť mesiacov od dátumu výpovede, ktorá však nebude mať vplyv na uzavreté zmluvy.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto Dohodu.
Vyhotovené v Brne 10. septembra 1975 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:
A. Barčák v. r.

Za

Belgicko-luxemburskú hospodársku úniu:

M. Toussaint v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.