38/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.07.1977 do 14.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38
ZÁKON
z 28. júna 1977
o novom výtvarnom riešení Radu republiky
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Vládne nariadenie č. 30/1951 Zb., ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce“, sa mení takto:
Čl. III ods. 4 a 5 prílohy vládneho nariadenia č. 30/1951 Zb. znie:
„(4)
Rad republiky má tvar červeného, striebrom rámovaného štvorca, ktorého strana má 40 mm. Do stredu koso položeného štvorca je umiestnená pozlátená modro lemovaná päťcípa hviezda s farebným znakom ČSSR v pravidelnom päťuholníku. Medzi cípami hviezdy sú pozlátené lipové trojlístky. Hviezda je podložená desiatimi striebornými lúčmi s useknutými hrotmi, z ktorých štyri horné a štyri dolné presahujú okraj odznaku. Na červenej ploche sú úzke strieborné medzilúče. Horný roh štvorca je spojený lichobežníkovým strieborným uškom s tmavomodrou 38 mm širokou prievlečnou stuhou, na dolnej časti ktorej je kovový pozlátený vlys z desiatich lipových lístkov. Nad vlysom je vodorovný biely a červený prúžok. Biely prúžok je široký 2,5 mm, červený 2,5 mm a vlys 5 mm. Rub štvorca je hladký s vyrytým matričným číslom hore.
(5)
Ak sa nosí iba stužka radu, je napnutá na pravouhlej lište rozmeru 38 x 10 mm. Tvorí ju vodorovný prúžok biely, červený a modrý v pomere 2,5 : 2,5 : 5. Modrý prúžok je prekrytý kovovým pozláteným vlysom z desiatich lipových lístkov.“.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.