36/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.06.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
NARIADENIE VLÁDY
Českej socialistickej republiky
z 23. marca 1977
o oblastnom plánovaní v Českej socialistickej republike
Vláda Českej socialistickéj republiky nariaďuje podľa § 16 ods. 3 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní (ďalej len „zákon“):
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Komplexný a harmonický rozvoj oblasti je jedným z rozhodujúcich predpokladov efektívneho, plynulého a proporcionálneho rozvoja národného hospodárstva. Plánovité riadenie rozvoja oblastí zabezpečuje oblastné plánovanie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou národohospodárskeho plánovania.
(2)
Základným nástrojom riadenia rozvoja oblastí sú oblastné plány.
§ 2
Oblastné plánovanie sa zameriava na tieto hlavné ciele a úlohy:
a)
dosiahnutie racionálnej oblastnej štruktúry národného hospodárstva,
b)
určenie a rozvíjanie základných funkcií, ktoré majú plniť jednotlivé oblasti v súvislosti s potrebou vývoja socialistickej spoločenskej deľby práce a ktoré vyplývajú z prírodných a ekonomických podmienok oblastí a zo schválenej štruktúry osídlenia,
c)
utváranie vyvážených hospodárskych a sociálnych proporcií v oblastnom usporiadaní výrobných a nevýrobných odvetví a na starostlivosť o životné prostredie,
d)
usmerňovanie racionálneho vývoja osídlenia, najmä rozmiestňovaním bytovej výstavby a občianskej a technickej vybavenosti,
e)
racionálne rozmiestnenie jednotlivých odvetví, odborov a činností s ohľadom na špecifické podmienky a zdroje jednotlivých oblastí tak, aby sa utvorili podmienky najmä pre efektívnu územnú špecializáciu, kooperáciu a riadenie výroby,
f)
hodnotenie stupňa ekonomickej a sociálnej úrovne jednotlivých oblastí a určenie perspektívnych cieľov ich vývoja,
g)
riešenie oblastnej vyváženosti zdrojov a potrieb pracovných síl, ich kvalifikačnej, vekovej a biologickej štruktúry, rozmiestňovanie dorastu a usmerňovanie migrácie obyvateľstva.
DRUHÁ ČASŤ
OBLASTNÉ PLÁNY
§ 3
Sústava oblastných plánov
(1)
Oblastné plány sú súčasťou štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky. Z hľadiska dĺžky plánovacieho obdobia sa členia na
a)
dlhodobé výhľady rozvoja oblastí,
b)
strednodobé oblastné plány,
c)
vykonávacie oblastné plány.
(2)
Dlhodobé výhľady rozvoja oblastí určujú základné smery komplexného a harmonického rozvoja oblastí vychádzajúceho zo vzájomnej väzby oblastných a odvetvových prvkov rozvoja. Neoddeliteľnou súčasťou dlhodobých výhľadov rozvoja oblastí je zhodnotenie potrieb a zdrojov rozvoja ekonomiky a určenie etapizácie a koordinovanej nadväznosti pri uskutočňovaní zámerov rozvoja a výstavby oblastí.
(3)
Strednodobé oblastné plány konkretizujú oblastnú proporcionalitu cieľov a úloh v rozvoji jednotlivých odvetví národného hospodárstva a určujú spôsoby a postupy na zabezpečenie komplexného rozvoja hospodárstva oblastí. Strednodobé oblastné plány vychádzajú z dlhodobých výhľadov rozvoja oblastí a zo smerníc na vypracovanie strednodobého štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky.1)
(4)
Vykonávacie oblastné plány konkretizujú úlohy strednodobých oblastných plánov predovšetkým na úseku pracovných síl a investičnej výstavby, včítane bytovej výstavby. Pritom vychádzajú zo smerníc na vypracovanie vykonávacieho štátneho planu rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky.
§ 4
Tvorba oblastných plánov
(1)
Pri tvorbe oblastných plánov sa vychádza zo zásady súladu štátnych, oblastných a hospodárskych plánov, zabezpečovaného hlavne sústavnou výmenou informácií, konfrontáciou a zjednocovaním stanovísk všetkých orgánov a organizácií zúčastňujúcich sa na plánovacom procese.
(2)
Oblastné plány zahŕňajú úlohy, limity a ukazovatele pre činnosť orgánov a organizácií na území príslušnej oblasti; ďalej obsahujú ekonomické nástroje, diferencované podľa podmienok odvetví, odborov a oblastí.
(3)
Základnými podkladmi pre tvorbu oblastných plánov sú
a)
čiastkové štúdie a koncepcie rozvoja oblastí,
b)
rozbory súčasného a navrhovaného stupňa využitia prírodných a ekonomických zdrojov jednotlivých oblastí, podmienok a zábran ich ďalšieho racionálneho rozvoja,
c)
oblastné bilancie, najmä
1.
obyvateľstva, zdrojov pracovných síl a dorastu a ich rozdelenia,
2.
bytového fondu,
3.
územného rozloženia a použitia stavebných kapacít vo väzbe na investičnú výstavbu,
d)
opatrenia a rozhodnutia k regulácii zamestnanosti,
e)
rozhodnutia k rozmiestneniu investičných akcií,
f)
opatrenia a rozhodnutia k rozmiestneniu bytovej výstavby podľa užívateľov a území,
g)
špecifické odvetvové a odborové koncepcie, úvahy a rozbory o stave a rozvoji odvetví v oblastiach a návrhy hospodárskych plánov,
h)
schválená štruktúra osídlenia,
i)
územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovacie podklady.
§ 5
Územné jednotky oblastného plánovania
(1)
Základnou územnou jednotkou oblastného plánovania je územie kraja.
(2)
Na vypracovanie niektorých druhov alebo častí oblastných plánov možno použiť členenie podľa okresov alebo podľa vybraných sídel, včítane ich spádového územia, prípadne podľa územia priemyselných alebo sídelných aglomerácií.
(3)
V jednotlivých prípadoch určených vládou českej socialistickej republiky sa oblastné plány, vypracúvajú i pre iné územné celky.
TRETIA ČASŤ
POSTAVENIE ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ V PROCESE OBLASTNÉHO PLÁNOVANIA
§ 6
Vláda Českej socialistickej republiky
Vláda Českej socialistickej republiky v súlade so základnými smermi oblastnej politiky vytýčenými vládou Československej socialistickej republiky 2)
a)
určuje
1.
zásady pre rozvoj jednotlivých oblastí,
2.
zásady pre hlavné smery rozmiestňovania výrobných odvetví a odborov na území Českej socialistickej republiky a v jej jednotlivých oblastiach,
3.
podmienky oblastnej dotačnej politiky a objemy dotačných prostriedkov,
b)
schvaľuje ako súčasť štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky návrhy oblastných plánov.
§ 7
Česká plánovacia komisia
Česká plánovacia komisia zabezpečuje oblastnú proporcionalitu rozvoja národného hospodárstva na území Českej socialistickej republiky.
Na tento účel
a)
vykonáva analýzu vývoja hospodárstva v jednotlivých oblastiach Českej socialistickej republiky,
b)
navrhuje vláde Českej socialistickej republiky zásady rozvoja oblastí a opatrenia na ich realizáciu,
c)
vypracúva a predkladá vláde Českej socialistickej republiky ako súčasť návrhu štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky návrhy oblastných plánov, včítane návrhov ekonomických nástrojov,
d)
vydáva metodické pokyny na vypracovanie oblastných plánov v nadväznosti na jednotnú metodiku vypracovania štátnych plánov,3)
e)
koordinuje činnosť ústredných orgánov Českej socialistickej republiky, ako i krajských národných výborov a Národného výboru hlavného mesta Prahy (ďalej len ,,krajské národné výbory„) na úseku oblastného plánovania,
f)
vyjadruje sa na základe osobitných predpisov k rozmiestňovaniu výrobných síl (najmä investícií a pracovných síl)4) a vydáva o tom záväzné stanoviská,
g)
v súčinnosti s Českým štatistickým úradom organizuje kontrolu plnenia oblastných plánov.
§ 8
Ústredné orgány, orgány stredného článku riadenia a socialistické organizácie
(1)
Ústredné orgány a orgány stredného článku riadenia5) zabezpečujú v hospodárskych plánoch nimi riadených organizácií racionálny a efektívny rozvoj v oblastiach v súlade s oblastnými plánmi.
Na tento účel
a)
prerokúvajú s Českou plánovacou komisiou a s príslušnými krajskými národnými výbormi rozvojové úlohy nimi riadených organizácií v jednotlivých oblastiach, najmä návrhy na rozmiestňovanie výrobných síl a vývoj zamestnanosti a požiadavky na rozvoj odvetví nevýrobnej sféry,
b)
vypracúvajú v rozsahu ustanovenom metodickými pokynmi návrhy svojich hospodárskych plánov v členení podľa oblastí a predkladajú ich Českej plánovacej komisii a príslušným krajským národným výborom,
c)
vykonávajú súčasne s rozpisom úloh štátneho plánu rozpis úloh oblastného plánu a predkladajú vybrané ukazovatele v rozsahu ustanovenom metodickými pokynmi Českej plánovacej komisii a krajským národným výborom.
(2)
Orgány uvedené v odseku 1 a socialistické organizácie predkladajú Českej plánovacej komisii a krajským národným výborom metodickými pokynmi ustanovené, prípadne dohodnuté alebo Českou plánovacou komisiou vyžiadané podklady na vypracovanie návrhov dlhodobých výhľadov rozvoja oblastí.
§ 9
Krajské národné výbory
(1)
Krajské národné výbory
a)
zabezpečujú oblastnú proporcionalitu rozvoja hospodárstva na svojom území,
b)
v súlade s politicko-hospodárskymi smernicami vlády Českej socialistickej republiky vypracúvajú komplexné návrhy dlhodobých výhľadov rozvoja oblastí, návrhy strednodobých oblastných plánov a vykonávacích oblastných plánov a predkladajú ich Českej plánovacej komisii,
c)
vydávajú na základe osobitných predpisov rozhodnutia o regulácii zamestnanosti a rozmiestňovaní pracovných síl, o rozmiestňovaní stavieb a o rozdelení bytovej výstavby,6)
d)
utvárajú predpoklady na realizáciu schválenej štruktúry osídlenia; vypracúvajú návrhy ekonomickej štruktúry sídel obvodného významu a ich smerných veľkostí.
e)
kontrolujú plnenie úloh oblastných plánov.
(2)
Krajské národné výbory zabezpečujú základné východiskové podklady pre tvorbu oblastných plánov, najmä
a)
rozbory prírodných a ekonomických podmienok a zdrojov.
b)
analýzy vývoja výrobných a nevýrobných odvetví na území kraja,
c)
analýzy stavu a vývoja ekonomickej a sociálnej úrovne,
d)
analýzy vývoja štruktúry osídlenia,
e)
oblastné bilancie, predovšetkým
1.
obyvateľstva, zdrojov pracovných síl a dorastu a ich rozdelenia,
2.
bytového fondu,
3.
územného rozloženia a použitia stavebných kapacít vo väzbe na investičnú výstavbu,
f)
ukazovatele rozvoja oblastí a súhrny týchto ukazovateľov (pasporty).
§ 10
Okresné národné výbory
(1)
Okresné národné výbory
a)
spolupracujú s krajskými národnými výbormi na vypracovaní návrhov oblastných plánov,
b)
rozpracúvajú dlhodobé výhľady rozvoja kraja pre územia okresov, prípadne ich menších územných celkov,
c)
podieľajú sa na realizácii schválenej štruktúry osídlenia; vypracúvajú návrhy hospodárskeho rozvoja a smerných veľkostí stredísk miestneho významu,
d)
kontrolujú plnenie úloh oblastných plánov na svojom území,
e)
vedú pasporty a prehľady ukazovateľov ekonomického a sociálneho rozvoja okresov.
(2)
Okresné národné výbory sa podieľajú na spracovaní
a)
rozborov prírodných a ekonomických podmienok a zdrojov,
b)
analýz vývoja nevýrobných odvetví na území okresu a návrhov jeho ďalšieho rozvoja,
c)
analýz vývoja štruktúry osídlenia,
d)
oblastných bilancií,
e)
ďalších základných východiskových podkladov pre tvorbu oblastných plánov, ktoré určí krajský národný výbor.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 11
(1)
Česká plánovacia komisia a krajské národné výbory na plnenie svojich úloh na úseku oblastného plánovania
a)
požadujú od ústredných orgánov, orgánov stredného článku riadenia a socialistických organizácií na vypracovanie návrhov oblastných plánov informácie a podklady o doterajšom a plánovitom rozvoji jednotlivých odvetví, odborov a činností v územnom členení podľa príslušných oblastí,7)
b)
prerokúvajú s ústrednými orgánmi a orgánmi stredného článku riadenia rozvojové úlohy nimi riadených socialistických organizácií, ktoré sa vzťahujú na celkový rozvoj hospodárstva na území krajov, najmä pokiaľ ide o prípravu dôležitých investičných zámerov a opatrení, ktoré sa týkajú rozmiestňovania závodov a prevádzkární a zmien v zamestnanosti obyvateľstva; obdobné rokovania vedú i so socialistickými organizáciami,8)
c)
poskytujú ústredným orgánom, orgánom stredného článku riadenia a socialistickým organizáciám podklady a údaje potrebné pre ich činnosť z hľadiska hospodárskeho rozvoja oblastí,9)
(2)
O účasti pracujúcich a ostatných občanov na tvorbe, zabezpečovaní a kontrole plnenia oblastných plánov a o formách zabezpečovania, kontrole plnenia a zmenách týchto plánov platia príslušné ustanovenia zákona.10)
§ 12
Toto nariadenie sa nevzťahuje na úlohy zaradené do osobitných častí štátnych plánov, najmä na úlohy na úseku obrany a bezpečností.11)
§ 13
Rozsah a spôsob zisťovania sociálno-ekonomických informácií na účely oblastného plánovania a kontroly plnenia oblastných plánov upravujú osobitné predpisy.12)
§ 14
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vy hlásenia.
Korčák v. r.
1)
§ 16 ods. 1 písm. d) zákona.
2)
Postavenie a pôsobnosť vlády Československej socialistickej republiky a Štátnej plánovacej komisie v procese oblastného plánovania vyplýva zo zákona.
3)
§ 18 ods. 1 písm. a) zákona.
4)
Napr. vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.
5)
§ 2 ods. 2 zákona.
6)
Napr. vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb, vládne nariadenie č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily.
7)
§ 19 ods. 2. 3, 5, § 20 ods. 4, § 21 ods. 3 zákona.
8)
§ 19 ods. 5, § 20 ods. 4, § 21 ods. 3 zákona a § 68 ods. 4 písm. a) zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov.
9)
§ 22 ods. 2 zákona.
10)
§ 2 ods. 1, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 23 až 29, § 30 ods. 1 zákona.
11)
§ 31 zákona.
12)
Napr. § 7, 8, 14 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií a zákon č. 40/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií.