35/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky
z 25. mája 1977
o požiarnej bezpečnosti pri skladovaní a používaní vykurovacej nafty
Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) zákona č.18/1958 Zb. o požiarnej ochrane:
§ 1
Rozsah pôsobnosti
Táto vyhláška upravuje povinnosti pri skladovaní a používaní vykurovacej nafty určenej pre vykurovacie telesá, ktoré nie sú napojené na potrubný rozvod.1)
§ 2
(1)
Vykurovaciu naftu možno skladovať len v prenosných nádobách, sudoch a nádržiach (ďalej len „nádoba“) zodpovedajúcich platným technickým normám.2)
(2)
Pri spoločnom skladovaní vykurovacej nafty s tuhými palivami treba zabezpečiť aby nedošlo k znečisteniu tuhého paliva naftou.
(3)
Každá nádoba musí byt označená dobre viditeľným nápisom „Vykurovacia nafta“.
(4)
Nádoby je dovolené plniť najviac do 95 % ich objemu.
(5)
Prenosné nádoby nesmú mať väčší objem ako 20 l; musia byt tesne uzavierateľné, pri postavení stabilné. Nie je dovolené používať prenosné nádoby ľahko rozbitné (sklenené, kameninové a pod.).
(6)
Sud nesmie mať väčší objem ako 200 l.
(7)
Nádrž nesmie mať väčší objem ako 1000 l; nádrže nesmú byť spojené do batérií ani pripájané na pevné potrubie na plnenie alebo na odvod vykurovacej nafty.
(8)
Odoberať vykurovaciu naftu z nádob väčšieho objemu ako 20 l je prípustné len ručným čerpadlom alebo iným zariadením, ktorého výtok smeruje do záchytnej nádrže [§ 4 ods. 3 písm. c)].
(9)
Dolievať nádrž vykurovacieho telesa je dovolené len z prenosnej nádoby; pritom vykurovacie teleso musí byť mimo prevádzky.
(10)
Vykurovacia nafta, ktorá pri akejkoľvek manipulácii unikne z nádoby, sa musí okamžite odstrániť.
(11)
Pri manipulácii s vykurovacou naftou je zakázané fajčiť a používať otvorený plameň.
(12)
Je zakázané fajčiť a používať otvorený plameň v pivnici a prístavku, kde sa skladuje vykurovacia nafta, a vo vzdialenosti najmenej 3 m od nádob s vykurovacou naftou, ak sa skladuje v otvorených priestoroch; tento zákaz musí byť zreteľne vyznačený na dverách pivnice alebo prístavku alebo vo vzdialenosti najviac 3 m od nádob s vykurovacou naftou skladovanou v otvorených priestoroch.
§ 3
Skladovanie vykurovacej nafty v bytoch a iných miestnostiach s prevádzkou naftových vykurovacích telies
(1)
V bytoch, a v iných miestnostiach (v prevádzkových miestnostiach, kanceláriách, ubytovniach, chatách a pod.) s prevádzkou naftových vykurovacích telies je dovolené skladovať najviac 40 l vykurovacej nafty pre jedno vykurovacie teleso v prenosných nádobách.
(2)
V bytoch a iných miestnostiach, kde je v prevádzke viac naftových vykurovacích telies, je dovolené skladovať najviac 20 l vykurovacej nafty pre každé naftové vykurovacie teleso.
(3)
Prenosné nádoby s vykurovacou naftou sa nesmú ukladať vo vzdialenosti menšej ako 3 m od akéhokoľvek vykurovacieho telesa.
§ 4
Skladovanie vykurovacej nafty v pivničných a suterénnych miestnostiach
(1)
V pivničných a suterénnych miestnostiach budov (ďalej len „pivnica“) je dovolené skladovať najviac 200 l vykurovacej nafty pre každú bytovú jednotku. Celkové množstvo vykurovacej nafty v prenosných nádobách alebo sudoch nesmie presiahnuť 2000 l a v nádržiach 3000 l pre jednu budovu.
(2)
Spoločné skladovanie vykurovacej nafty v prenosných nádobách, sudoch a v nádržiach je možné za predpokladu, že celkové skladované množstvo vykurovacej nafty neprekročí 3000 l; pritom množstvo vykurovacej nafty skladovanej v prenosných nádobách a sudoch nesmie prekročiť 1500 l.
(3)
Skladovanie vykurovacej nafty podľa odsekov 1 a 2 je možné len za týchto podmienok:
a)
múry, strop a podlaha pivnice musia byť z nehorľavého materiálu,
b)
dvere do pivnice musia byť uzamknuté a včítane zárubní nehorľavé alebo obojstranne oplechované,
c)
pod nádobami musí byť nepriepustná záchytná nádrž (napr. plechová vaňa) takého objemu, aby sa v prípade unikania vykurovacej nafty zachytil obsah najväčšej nádoby; funkciu záchytnej nádrže môže plniť aj priestor obmedzený podlahou a stenami pivnice, ak je dostatočne tesný, aby zabránil unikaniu vykurovacej nafty z pivnice,
d)
v pivnici musí byť zabezpečené účinné prirodzené alebo nútené vetranie,
e)
elektrická inštalácia v pivnici musí zodpovedať príslušným predpisom,3)
f)
pivnica musí byť vybavená nádobou so suchým„ pieskom a lopatou pre prípad hasenia a tam, kde sa skladuje viac ako 1000 l vykurovacej nafty, musí byť k dispozícii aspoň jeden ručný penový alebo práškový hasiaci prístroj.
(4)
Pri menšom počte užívateľov bytových jednotiek zúčastnených na skladovaní vykurovacej nafty možno prípustné množstvo vykurovacej nafty pre bytovú jednotku zvýšiť, nesmie však v súčte prekročiť celkové prípustné množstvo ustanovené v odsekoch 1 a 2. Ak by sa celkové prípustne množstvo ustanovené v odsekoch 1 a 2 pri väčšom počte užívateľov bytových jednotiek zúčastnených na skladovaní prekročilo, vlastník domu (socialistická organizácia spravujúca bytový majetok) je povinný upozorniť užívateľov, aby znížili skladované množstvo vykurovacej nafty. Na základe tohto upozornenia musia užívatelia znížiť skladované množstvo vykurovacej nafty tak, aby sa celkové množstvo ustanovené v odsekoch 1 a 2 neprekročilo.
(5)
V pivnici, ktorej stavebné riešenie nespĺňa podmienky uvedené v odseku 3, je dovolené skladovať vykurovaciu naftu len v prenosných nádobách v najväčšom množstve 100 l na bytovú jednotku. Celkové množstvo skladovanej nafty pre jednu budovu nesmie presiahnuť 1000 l. Prelievať vykurovaciu naftu tu nie je dovolené.
§ 5
Skladovanie vykurovacej nafty v prístavkoch budov
(1)
V prístavkoch budov možno skladovať vykurovaciu naftu, ak spĺňajú podmienky uvedené v § 4 ods. 3 a sú umiestnené pri stenách bez otvorov (okien, dverí a pod.) zhotovených z nehorľavých materiálov s požiarnou odolnosťou najmenej 30 minút.
(2)
Pre množstvo a spôsob skladovania vykurovacej nafty sa použije ustanovenie § 4.
§ 6
Skladovanie vykurovacej nafty v otvorených priestoroch
V otvorených priestoroch (v záhradách, dvoroch a pod.) je dovolené skladovať vykurovaciu naftu v množstve a spôsobom ustanoveným v § 4 ods. 1, 2 a 4, a to za týchto podmienok:
a)
nádoby musia byť vzdialené najmenej 5 m od okolitých stavieb,
b)
na vhodnom mieste musí byť umiestnená nádoba so suchým pieskom a lopata pre prípad hasenia a tam, kde je skladované viac ako 1000 l vykurovacej nafty, musí byť k dispozícii aspoň jeden ručný penový alebo práškový hasiaci prístroj.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 7
Výnimky z ustanovení § 2 ods. 7 a § 6 písm. a) tejto vyhlášky môže povoliť okresný národný výbor.4)
§ 8
V objektoch, v ktorých sa ku dňu začiatku účinnosti tejto vyhlášky nafta skladovala a ktorých technický stav nespĺňa podmienky ustanovené touto vyhláškou, a v objektoch vo výstavbe musia byť tieto podmienky zabezpečené najneskoršie do 31. augusta 1979.
§ 9
Zrušuje sa časť II článok 14 až 27 “Dočasných smerníc pre vykurovanie vykurovacou naftou a ľahkým vykurovacím olejom z hľadiska požiarnej ochrany„ vydaných Hlavnou inšpekciou požiarnej ochrany pod č. PO-1410/1965, oznámených v čiastke 47/1967 Zb.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ing. Jung v. r.
1)
V pôsobnosti Štátnej banskej správy platia osobitné predpisy.
2)
ČSN 65 0201 „Předpisy pro zajištění požární bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin“,
ČSN 16 0110 „Ocelové sudy“,
ČSN 06 1391 „Nádrže stabilné na vykurovaciu naftu pre domácnosť do objemu 1000 l“.
3)
ČSN 34 1440 „Elektrické zařízení v místnostech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par“.
4)
§ 6 zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane.