29/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 23. marca 1977
o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky
Dňa 16. júla 1976 bola vo Valette podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 10 dňom 25. januára 1977.
Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník ministra:
Krajčír v. r.
OBCHODNÁ DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maltskej republiky, vedené prianím posilniť starobylé putá priateľstva medzi národmi svojich krajín vytvorením užších hospodárskych a obchodných vzťahov, sa dohodli takto:
Článok 1
Obe vlády vynaložia všetko možné úsilie pre rozvoj vzájomnej výmeny tovaru a služieb medzi Československou socialistickou republikou a Maltskou republikou s cieľom podporiť priemyselný, obchodný a hospodársky rozvoj obidvoch krajín v súlade so zákonmi a nariadeniami platnými v každej krajine.
Článok 2
Zmluvné strany urobia všetky možné opatrenia, ktoré môžu byť nevyhnutné pre podporu čo možno najväčšieho obchodu medzi Československou socialistickou republikou a Maltskou republikou najmä v tovare uvedenom v listinách „A“ a „B“, ktoré sú indikatívne a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
Článok 3
Všetky platby medzi Československou socialistickou republikou a Maltskou republikou sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľných menách v súlade s právnou úpravou platnou v oboch krajinách. Zmluvné strany sa zaväzujú povoliť každú splatnú platbu veriteľovi v druhej krajine.
Článok 4
Zmluvné strany si navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod pokiaľ ide o clá, dávky a iné poplatky vyberané pri dovoze, o spôsob vyberania týchto ciel, dávok a poplatkov, o nariadenia a formality týkajúce sa colného postupu vo veci dovozu, vývozu, prevozu a skladovania tovaru. Každá zmluvná strana poskytne druhej strane zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod pri vydávaní dovozných a vývozných licencií.
Článok 5
Každá zmluvná strana umožní bezcolný dovoz vzoriek, katalógov a ďalších predmetov majúcich vzťah k rozvoju obchodu a obchodnej výmene, pokiaľ nemajú obchodnú hodnotu.
Článok 6
Ustanovenia článku 4 tejto dohody týkajúce sa zaobchádzania podľa zásady najvyšších výhod sa nevzťahujú
a)
na osobitné výhody, ktoré poskytuje alebo poskytne Československá socialistická republika na uľahčenie pohraničného styku so susediacimi štátmi;
b)
na výhody, ktoré poskytuje alebo poskytne Československá socialistická republika členským štátom Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Maltská republika členským štátom Európskeho hospodárskeho spoločenstva;
c)
na výhody, ktoré poskytuje alebo poskytne ktorákoľvek z oboch zmluvných strán iným krajinám v dôsledku vytvorenia, prístupu alebo účasti v colnej únii alebo oblasti voľného obchodu.
Článok 7
a)
Každá zmluvná strana poskytne druhej strane zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod pokiaľ ide o obchodné lode a ich náklady.
b)
Každá zmluvná strana umožní, aby sa príjmy námorných spoločností v inom štáte za poskytnuté služby mohli použiť na platby na území tohto štátu alebo voľne previesť do iných štátov.
Článok 8
Obchodné operácie medzi oboma krajinami v rámci tejto dohody sa uskutočnia na základe zmlúv medzi československými a maltskými osobami a organizáciami oprávnenými podľa zákonov príslušnej krajiny uskutočňovať zahraničný obchod.
Článok 9
Zmiešaná komisia zložená zo zástupcov oboch vlád sa zíde na žiadosť ktorejkoľvek strany s cieľom dohliadať na vykonávanie tejto dohody a skúmať všetky otázky ovplyvňujúce zámery uvedené v preambuli tejto dohody.
Článok 10
Táto dohoda nadobudne platnosť vzájomnou notifikáciou zmluvných strán, že ústavné predpisy na jej uzavretie a nadobudnutie platnosti boli splnené. Zostane v platnosti tri mesiace odo dňa výpovede niektorou zo strán.
Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci podpísali túto dohodu a pripojili k nej svoje pečate.
Spísané vo Valette, Malta, 16. júla 1976 vo dvoch origináloch v anglickom jazyku, pričom oba majú rovnakú platnosť.
Za vládu Československej socialistickej republiky:
Andrej Barčák v. r.

minister zahraničného obchodu

Za vládu Maltskej republiky:

Paul Xuereb v. r.

minister obchodu, priemyslu a turistiky
LISTINA „A“
vývoz z Malty do ČSSR
1.
Makaróny a iné cestovinové výrobky
2.
Ovocné prášky a rôsolové kryštáliky
3.
Konzervované mäso
4.
Ovocné a zeleninové šťavy
5.
Víno
6.
Cigarety
7.
Pečiatky zo syntetickej gumy
8.
Dvere a okná z galvanizovanej ocele
9.
Drevený nábytok
10.
Kovový nábytok
11.
Klimatizačné zariadenia
12.
Telefónne prístroje
13.
Vodné fitinky
14.
Syntetické a bavlnené priadze
15.
Konfekcia
16.
Detská bielizeň
17.
Pletená bielizeň
18.
Kožené rukavice (ochranné pre bežnú potrebu)
19.
Kufre
20.
Ručné tašky
21.
Obuv (dámska i pánska)
22.
Imitácie šperkov
23.
Autochladiče
24.
Náhradné dielce pre automobily
25.
Rúrky a fitinky z PVC
26.
Pracie prášky
27.
Detské nohavičky a dečky z umelej hmoty, nafukovacie kúpacie kolesá
28.
Odevy z umelej hmoty
29.
Ozdobné sklo
30.
Fajky
31.
Hračky (drevené a z umelej hmoty)
32.
Filmy a filmové služby
33.
Ostatné
LISTINA „B“
vývoz z ČSSR na Maltu
1.
Investičné celky
2.
Obrábacie stroje
3.
Textilné stroje (vhodné typy)
4.
Tlačiarenské stroje
5.
Šijacie stroje
6.
Drevoobrábacie stroje
7.
Stavebné stroje
8.
Poľnohospodárske stroje
9.
Čerpadlá a zavlažovacie zariadenia
10.
Dieselové motory a agregáty
11.
Kompresory
12.
Motorové vozidlá
13.
Motocykle (nepresahujúce 250 ccm)
14.
Bicykle
15.
Traktory
16.
Meracie prístroje
17.
Elektromery a vodomery
18.
Zariadenia a náradia na lekárske a chirurgické ciele
19.
Štatistické stroje
20.
Písacie stroje a počítacie stroje
21.
Laboratórne zariadenia
22.
Geometrické prístroje
23.
Optické prístroje a zariadenia
24.
Výrobky zo železa a ocele (okrem tyčoviny od 1/4" do 1“)
25.
Chemikálie
26.
Farby a laky
27.
Farmaceutické výrobky
28.
Porcelán a keramika
29.
Stavebná a sanitná keramika
30.
Domáce spotrebiče a zariadenia
31.
Sklárske výrobky
32.
Hudobné nástroje
33.
Hračky
34.
Písacie potreby
35.
Kožený tovar (vhodné typy)
36.
Filmy, knihy, gramofónové platne
37.
Cukor
38.
Obuv (vhodné typy)
39.
Umelé šperky (vhodné typy)
40.
Papier a kartóny
41.
Pivo
42.
Chmeľ
43.
Ostatné
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.