25/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky
z 23. marca 1977
o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 29 ods. 2, 4 a 5 a § 65 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 84/1969 Zb.), § 152 ods. 2 a § 360 ods. 3 Trestného poriadku č. 141/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 148/1973 Zb.) a § 373 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 162/1973 Zb.), pokiaľ ide o splnomocnenie podľa § 360 ods. 3 Trestného poriadku, po dohode s generálnym prokurátorom Slovenskej socialistickej republiky:
ŠIESTY ODDIEL
Výkon rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny chovancov osobitných výchovných zariadení
§ 15
Pri výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny chovanca osobitného výchovného zariadenia sa z jeho pracovnej odmeny odpočíta čiastka, ktorá sa na čiastočnú úhradu trov uhradzuje z vlastných príjmov chovanca5) a zostatok sa zaokrúhli smerom dolu na sumu deliteľnú tromi, vyjadrenú v celých korunách. Z tejto sumy možno zraziť na uspokojenie vymáhanej pohľadávky len jednu tretinu. Pre prednostné pohľadávky uvedené v § 279 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku možno však zraziť i druhú tretinu, ak nepostačí jedna tretina na uspokojenie alebo ak sa nemôžu uspokojiť z prvej tretiny preto, že majú horšie poradie ako iné pohľadávky. Ak dôjde takto ku zrážkam aj z druhej tretiny, uspokoja sa z nej bez ohľadu na poradie najprv pohľadávky výživného a až potom ostatné prednostné pohľadávky podľa svojho poradia. Tretia tretina sa nezráža. Inak sa na výkon rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny chovanca osobitného výchovného zariadenia použijú všeobecné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o výkone rozhodnutia.
5)
§ 2 a 4 vyhlášky č. 124/1967 Zb. o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež.