21/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.04.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 24. januára 1977
o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o rovnocennosti vysvedčení, titulov a diplomov udieľaných na stredných školách, univerzitách a iných vzdelávacích a vedeckých organizáciách a inštitúciách v Československej socialistickej republike a v Indickej republike
Dňa 17. októbra 1975 bol podpísaný v Novom Dillí Protokol medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o rovnocennosti vysvedčení, titulov a diplomov udieľaných na stredných školách, univerzitách a na iných vzdelávacích a vedeckých organizáciách a inštitúciách v Československej socialistickej republike a v Indickej republike. Protokol nadobudol platnosť podľa svojho článku 6 dňom 4. októbra 1976.
Český preklad textu Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
PROTOKOL
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o rovnocennosti vysvedčení, titulov a diplomov udieľaných na stredných školách, univerzitách a na iných vzdelávacích a vedeckých organizáciách a inštitúciách v Československej socialistickej republike a v Indickej republike
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Indickej republiky, prajúc si ďalej rozšíriť vzájomne výhodnú spoluprácu v oblasti školstva a vedy, ktorá významným spôsobom prispieva k posilňovaniu priateľských vzťahov medzi národmi oboch krajín,
konštatujúc, že Dohoda o kultúrnej spolupráci, uzavretá medzi oboma krajinami 7. júla 1959, znamená pozitívny a užitočný prínos k týmto vzťahom,
dospeli k dohode týkajúcej sa podpísania tohto Protokolu v súlade s článkom 4 vyššie uvedenej dohody:
Článok 1
Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom uznávať rovnocennosť vysvedčení, titulov a diplomov stredných škôl, univerzít a iných vzdelávacích a vedeckých organizácií a inštitúcií v Československej socialistickej republike a v Indickej republike v oblasti humanitných, prírodných a spoločenských vied, v strojárstve a technike, poľnohospodárstve a veterinárnej vede.
Článok 2
Vysvedčenie o dokončení stredoškolského vzdelania
Záverečné vysvedčenie o maturitnej skúške vydávané v Československej socialistickej republike po dokončení štúdia na stredných vzdelávacích školách sa bude uznávať za rovnocenné s vysvedčením o dokončení vyššej strednej školy alebo s vysvedčením o dokončení preduniverzitného vzdelania vydávaným v Indickej republike a naopak.
Článok 3
Tituly v oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied
a)
Štátne diplomy vydávané v Československej socialistickej republike po absolvovaní štátnej záverečnej skúšky sa budú uznávať za rovnocenné s titulom „Master“ v humanitných, spoločenských a prírodných vedách a obchode vydávaným univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami v Indickej republike v príslušnom študijnom odbore a naopak.
b)
Titul „kandidát vied“ udieľaný univerzitami a inými vzdelávacími a vedeckými inštitúciami v Československej socialistickej republike sa bude považovať za rovnocenný s titulom „Ph.D.“ udieľaným univerzitami a inštitúciami vysokých škôl v Indickej republike v príslušných študijných odboroch a naopak.
c)
Titul „doktor vied“ udieľaný univerzitami a inými vzdelávacími a vedeckými inštitúciami v Československej socialistickej republike sa bude považovať za rovnocenný s titulom „Doctor of Letters/Literature/ Laws/Science" udieľaným univerzitami a inštitúciami vysokých škôl v Indickej republike v príslušnom študijnom odbore a naopak.
Článok 4
Tituly v strojárstve a technike, poľnohospodárstve a veterinárnej vede
a)
Štátny diplom udieľaný po absolvovaní štátnej záverečnej skúšky v Československej socialistickej republike v odbore strojárstva a techniky, poľnohospodárstva a veterinárnej vedy sa bude uznávať za rovnocenný s titulom „Bachelor“ v strojárstve a technike, poľnohospodárstve a veterinárnej vede udieľaným univerzitami a inštitúciami vysokých škôl v Indickej republike po ukončení štvor- až šesťročného štúdia a naopak.
b)
Titul „kandidát vied“ v strojárstve a technike, poľnohospodárstve a veterinárnej vede udieľaný univerzitami a inými vzdelávacími a vedeckými inštitúciami v Československej socialistickej republike sa bude považovať za rovnocenný s titulom „Ph.D.“ v strojárstve a technike, poľnohospodárstve a veterinárnej vede udieľaným univerzitami a inštitúciami vysokých škôl v Indickej republike a naopak.
c)
Titul „doktor vied“ udieľaný univerzitami a inými vzdelávacími a vedeckými inštitúciami v Československej socialistickej republike sa bude považovať za rovnocenný s titulom „Doctor of Science“ udieľaným univerzitami a inštitúciami vysokých škôl v Indickej republike v príslušných študijných odboroch a naopak.
Článok 5
Zmluvné strany si budú vymieňať informácie a navzájom konzultovať o všetkých otázkach týkajúcich sa plnenia tohto Protokolu.
Článok 6
Tento Protokol podlieha schváleniu zmluvných strán v súlade s ich príslušnými vnútroštátnymi zákonmi a nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany budú navzájom notifikovať jeho schválenie. Nóty o schválení si zmluvné strany vymenia v Novom Dillí v čo najkratšom čase.
Článok 7
Tento Protokol zostáva v platnosti päť rokov. Bude sa považovať za predĺžený vždy na ďalších päť rokov, pokiaľ ho jedna alebo druhá zmluvná strana kedykoľvek písomne nevypovie druhej strane šesť mesiacov vopred.
Dané v dvoch vyhotoveniach v Novom Dillí 17. októbra 1975.
Za vládu Československej socialistickej republiky:
Ing. Štefan Chochol v. r.

Za vládu Indickej republiky:

S. Nurul Hasan v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.