18/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.04.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 16. novembra 1976
o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky
Dňa 11. septembra 1975 bola v Praze podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 29. apríla 1976.
Český preklad textu dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:
Ing. Chňoupek v. r.
DLHODOBÁ OBCHODNÁ DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sýrskej arabskej republiky, ďalej uvádzané ako zmluvné strany, prajúc si ďalej rozvíjať obchodné vzťahy medzi oboma krajinami na základe rovnoprávnosti a vzájomných výhod, sa dohodli takto:
Článok 1
Obe zmluvné strany urobia všetko pre uľahčenie a rozširovanie obchodu medzi oboma krajinami v súlade s ustanoveniami tejto dohody a s ich platnými zákonmi a predpismi.
Článok 2
Zmluvné strany si navzájom poskytnú s cieľom podpory a uľahčenia obchodu medzi oboma krajinami zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ich vzájomných obchodných vzťahov. Zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod sa bude vzťahovať najmä na colné poplatky a akékoľvek ďalšie poplatky a dane, ktoré sa môžu vyberať pri dovoze alebo vývoze tovaru, ako aj na predpisy a formality upravujúce colné odbavovanie a na vydávanie dovozných a vývozných licencií.
Zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod, ustanovené týmto článkom, sa nebude vzťahovať na osobitné výhody, ktoré:
a)
jedna zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne susedným krajinám s cieľom uľahčenia pohraničného styku;
b)
Sýrska arabská republika poskytla alebo v budúcnosti poskytne jednej alebo viacerým arabským krajinám;
c)
vyplývajú z oblasti voľného obchodu alebo colnej únie alebo hospodárskeho integračného zoskupenia, ktorého členom je alebo sa stane jedna zo zmluvných strán.
Článok 3
a)
Dodávky tovaru v rámci tejto dohody sa uskutočnia na základe kontraktov, ktoré uzavrú fyzické a právnické osoby oboch krajín, náležite oprávnené podľa príslušných zákonov a predpisov týchto krajín na zahraničnoobchodnú činnosť.
b)
Ceny tovaru dodávaného podľa tejto dohody sa budú tvoriť na základe cien svetového trhu, t. j. cien rovnakého alebo podobného tovaru.
Článok 4
Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že v súlade so zákonmi a predpismi platnými v oboch krajinách budú vydávať dovozné a vývozné licencie, pokiaľ sa také licencie budú vyžadovať, na tovar dodávaný priamo z územia druhej zmluvnej strany a určený priamo pre územie prvej zmluvnej strany, hlavne na tie druhy tovaru, ktoré sa uvádzajú v indikatívnych listinách „A“ a „B“ pripojených k tejto dohode.
Článok 5
Všetky platby v rámci tejto dohody sa budú uskutočňovať v US dolároch alebo v akejkoľvek inej voľne zameniteľnej mene v súlade so zákonmi týkajúcimi sa devízového hospodárstva a kontroly platnými v oboch krajinách.
Článok 6
Tovar dovezený jednou krajinou z druhej krajiny sa nebude reexportovať do tretej krajiny bez predchádzajúceho súhlasu príslušného úradu vyvážajúcej krajiny.
Článok 7
Zmluvné strany v súlade so zákonodarstvom svojich krajín oslobodia:
a)
od colných poplatkov vzorky a propagačný materiál vyžiadaný s cieľom získať objednávky a na propagáciu;
b)
od colných poplatkov, daní a ostatných poplatkov okrem kolkov a poplatkov vyberaných za dovozné a vývozné licencie tovar a nižšie uvedené položky, ktoré sa dovážajú na prechodný čas:
1.
náradie a ďalšie výrobky dovezené montážnymi pracovníkmi na montážne a kompletačné ciele;
2.
výrobky určené na skúšky a pokusy alebo na opravy;
3.
tovar a výrobky, ktoré sa majú vystavovať na stálych alebo prechodných veľtrhoch a výstavách, stavebné materiály a trvalé zariadenia zasielané na takéto veľtrhy a výstavy od všetkých daní, colných a iných poplatkov;
4.
označené obaly dovážané s cieľom naplniť ich, ako aj baliace materiály alebo dovážané výrobky, ktoré sa musia reexportovať po uplynutí určeného obdobia.
Tovar a výrobky uvedené v bode b) tohto článku sa môžu tiež reexportovať po uplynutí obdobia určeného na dočasný dovoz alebo po zaplatení obvyklých colných poplatkov môžu zostať v príslušnej krajine na spotrebovanie, pokiaľ to dovoľujú platné predpisy.
Článok 8
V záujme podpory a uľahčenia obchodu medzi oboma krajinami nebude ani jedna zmluvná strana požadovať konzulárnu legalizáciu faktúr a iných dokumentov týkajúcich sa obchodu medzi oboma krajinami na tovar pochádzajúci z územia niektorej zmluvnej strany.
Článok 9
Zmluvné strany budú uľahčovať a podporovať účasť na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, ako aj usporadúvanie výstav na území druhej zmluvnej strany.
Článok 10
S cieľom zabezpečiť plnenie tejto dohody sa bude na žiadosť niektorej zo zmluvných strán schádzať striedavo v Prahe a Damasku Zmiešaná komisia zložená zo zástupcov oboch zmluvných strán.
Článok 11
Ustanovenia tejto dohody sa budú vzťahovať aj na kontrakty uzavreté počas platnosti tejto dohody, ktoré neboli splnené pred skončením jej platnosti.
Článok 12
Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že bola schválená alebo ratifikovaná v súlade s ústavnými predpismi oboch krajín.
Táto dohoda nahradí Dlhodobú obchodnú dohodu a Zmluvu o obchode a plavbe, ktoré boli uzavreté 7. februára 1959 medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou.
Táto dohoda zostane v platnosti tri roky a vždy sa automaticky predĺži na ďalšie obdobie jedného roka, pokiaľ niektorá zmluvná strana najmenej tri mesiace pred ukončením platnosti písomne neoznámi opak.
Dané a podpísané v Prahe 11. septembra 1975 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Sýrskej arabskej republiky:

Nourallah Nourallah v. r.
LISTINA „A“
Československé výrobky na vývoz do Sýrskej arabskej republiky
1.
Kompletné strojárske závody a zariadenia
2.
Čerpadlá na tekutiny
3.
Motory - rôzne druhy
4.
Obilné mlyny a zariadenia pre pekárne
5.
Elektromotory a elektrické zariadenia
6.
Meniarne elektrického napätia
7.
Dopravné prostriedky
8.
Banské zariadenia
9.
Stroje na zemné a stavebné práce
10.
Textilné stroje
11.
Žeriavy
12.
Obrábacie stroje a ručné nástroje
13.
Mechanické nástroje pre dielne
14.
Prístroje pre telekomunikácie
15.
Lokomotívy a železničné vagóny
16.
Elektrické, meracie a laboratórne prístroje
17.
Poľnohospodárske stroje a zariadenia
18.
Náhradné dielce
19.
Pneumatiky a duše
20.
Oleje a mazadlá pre motory
21.
Vybavenie pre domácnosť
22.
Papier - rôzne druhy
23.
Valcovaný materiál (tyče, pláty, rúrky)
24.
Rezivo
25.
Chemické výrobky
26.
Farmaceutické a lekárske výrobky
27.
Poľnohospodárske výrobky a produkty živočíšnej výroby
28.
Rafinovaný cukor
29.
Sušené a kondenzované mlieko
30.
Hudobné nástroje a gramofónové platne
31.
Fotografické kamery a premietačky
32.
Filmy a fotografické papiere
33.
Vybavenie pre kúpeľne a sanitárna keramika
34.
Športové potreby
35.
Presné nástroje a prístroje, nástroje pre školské dielne, tlačiarske stroje, písacie stroje a počítače
36.
Bižutéria včítane príslušenstva, sklenené, syntetické a umelé kamene
37.
Rôzne
LISTINA „B“
Sýrske výrobky na vývoz do Československej socialistickej republiky
1.
Bavlna
2.
Expelery z bavlnených semien, pokrutiny, výťažky
3.
Bavlnené priadze
4.
Vlna
5.
Jačmeň
6.
Šošovica
7.
Koža a kožky
8.
Podzemnica
9.
Iné poľnohospodárske produkty, ako napr. tabak, čerstvá a sušená zelenina, ovocie, sladké drevo
10.
Hotové jedlá, ako napr. konzervy, olivový olej, sušienky, cukrovinky, alkoholické nápoje
11.
Ropa
12.
Fosfáty
13.
Preglejky, drevodosky, tabule a dyhy
14.
Rôzne druhy textilu
15.
Ručné výrobky (výrobky umeleckého remesla)
16.
Strojove a ručne tkané koberce
17.
Chemické produkty, ako napr. líčidlá, mydlá, holiace krémy, zubné pasty a kozmetika
18.
Rôzne spotrebné výrobky, napr. zápalky, suché a mokré batérie, vodomery a elektromery, plynové sporáky a iné výrobky
19.
Rôzne
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.