16/1977 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 23. března 1977
o některých změnách v organizaci Vysoké školy báňské v Ostravě
Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 32 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách:
§ 1
Na Vysoké škole báňské v Ostravě se zřizuje fakulta ekonomická.
§ 2
Název fakulty strojní Vysoké školy báňské v Ostravě se mění a zní: fakulta strojní a elektrotechnická.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1977.
Adamec v. r.