103/1977 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

103
VYHLÁŠKA
Ministerstva lesného a vodného hospodárstva
Slovenskej socialistickej republiky
z 28. decembra 1977
o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 9 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch:
PRVÁ ČASŤ
PODMIENKY A POSTUP PRI VYŇATÍ LESNÝCH POZEMKOV Z LESNÉHO PÔDNEHO FONDU ALEBO PRI OBMEDZENÍ ICH VYUŽÍVANIA NA PLNENIE FUNKCIÍ LESOV
§ 1
Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu
(1)
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu predkladá ten, kto má na vyňatí lesných pozemkov právny záujem; žiadosť obsahuje:
a)
podrobné zdôvodnenie požiadavky s uvedením údajov o uvažovanom použití lesných pozemkov, napr. pri lesných pozemkoch, ktorých vyňatie sa žiada na výstavbu, údaje o jej druhu a účele,
b)
údaje o celkovom rozsahu lesných pozemkov, ktorých vyňatie sa predpokladá,
c)
údaje o lesných pozemkoch podľa evidencie nehnuteľností (názov obce, katastrálne územie, parcelné čísla, výmera a označenie vlastníka a užívateľa),
d)
údaje z lesného hospodárskeho plánu o lesných porastoch vrátane ich zaradenia do hospodárskych súborov podľa lesných typov,
e)
grafické znázornenie požadovaného rozsahu vyňatia lesných pozemkov (pri trvalom vyňatí geometrický plán, pri dočasnom vyňatí kópia pozemkovej mapy s uvedením parcelných čísel),
f)
komplexný výpočet náhrad škôd na lesných porastoch a predpoklad zvýšených prevádzkových nákladov,1)
g)
prepočet ekonomickej efektívnosti investícií2) pri vyňatí lesného pozemku,
h)
návrh plánu rekultivácie,
i)
stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, záväzné vyjadrenia orgánu štátnej ochrany prírody, ak ide o územie chránené v záujme štátnej ochrany prírody, a záväzné vyjadrenie Inšpektorátu kúpeľov a žriediel na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ak ide o ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a zdrojov stolných minerálnych vôd.
j)
vyjadrenie štátnej organizácie lesného hospodárstva, ktorá užíva dotknuté lesy, prípadne v nich vykonáva odbornú správu,
k)
podrobné zdôvodnenie riešenia z hľadiska ochrany lesného pôdneho fondu a ostatných spoločenských záujmov, prípadne v alternatívach,
l)
údaje o tom, odkedy a na aký čas sa žiada vyňatie lesných pozemkov.
(2)
Náležitosti uvedené v odseku 1 písm. d), f), g) a h) spracuje na žiadosť a náklady toho, v záujme koho sa lesné pozemky vynímajú, organizácia lesného hospodárstva riadená Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.
§ 2
Žiadosť o obmedzenie využívania lesných pozemkov na plnenie funkcií lesov
Ustanovenia § 1 platia primerane pri žiadosti o vydanie rozhodnutia o obmedzení využívania lesných pozemkov na plnenie funkcií lesov; návrh plánu rekultivácie sa nepredkladá.
§ 3
Plán rekultivácie
(1)
Plán rekultivácie obsahuje:
a)
technickú časť, v ktorej sa uvádza cieľ a spôsob terénnych úprav pozemkov, výsypiek, odvalov, hydrotechnických a hydromelioračných opatrení, technických meliorácií pôdy, vybudovania príjazdových a prevádzkových komunikácií, množstva skrývaných zemín a spôsob ich využitia,
b)
biologickú časť, v ktorej sa uvádza množstvo a druh zalesňovacieho materiálu použitého na rekultiváciu, zabezpečenie ochrany rekultivovaných plôch pred biotickými škodcami, predovšetkým pred zverou, intenzita prihnojovania rekultivovaných plôch,
c)
časový postup rekultivácie, vyznačený na mapových podkladoch,
d)
lehotu dokončenia rekultivácie,
e)
súpis pozemkov s iným druhom rekultivácie, ak vrátenie rekultivovaných pozemkov lesnému pôdnemu fondu neprichádza do úvahy.
§ 4
Postup pri vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo pri obmedzení ich využívania
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhoduje o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania, posúdi ekonomické a spoločenské zdôvodnenie požiadaviek na vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo na obmedzenie ich využívania a dôsledky prípadného vyňatia lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo obmedzenia ich využívania na lesný fond a na plnenie funkcií lesov. Podľa okolností prípadu skúma a posudzuje, či úlohy, pre ktoré sa vyňatie lesných pozemkov alebo obmedzenie ich využívania požaduje, nemožno zabezpečiť inak a či sa dbá na ochranu lesného pôdneho fondu a lesných porastov;3) pritom prihliada na straty, ktoré vzniknú lesnému hospodárstvu, a na celkový význam lesov v danom území z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia a rázu krajiny a iných dôležitých záujmov spoločnosti.
§ 5
Rozhodnutie o vyňatí lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo o obmedzení ich využívania
(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý povoľuje vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo obmedzenie ich využívania, uvedie v rozhodnutí okrem náležitostí podľa všeobecných predpisov o správnom konaní:
a)
údaje o lesných pozemkoch, ktorých sa rozhodnutie dotýka (názov obce, katastrálne územie, parcelné čísla a výmery),
b)
zámer, na uskutočnenie ktorého sa rozhodnutie vydalo,
c)
doba, na ktorú sa dočasné vyňatie určí.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí podľa odseku 1 podľa okolností prípadu ďalej uvedie:
a)
spôsob a termín opätovného zalesnenia pozemku, prípadne zabezpečenia založených lesných porastov, ak sa po skončení použitia na iné ciele vyňatý pozemok vráti lesnému pôdnemu fondu,
b)
pri vyňatí pri rozsiahlejšej výstavbe, prípadne ťažbe nerastov, lehoty postupného odlesnenia vyňatých plôch tak, aby tieto plochy boli využité na produkciu dreva a plnenie ostatných funkcií lesov až do ich skutočného použitia na iné ciele,
c)
podmienky potrebné v záujme ochrany lesného pôdneho fondu, lesných porastov a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu,
d)
ďalšie podmienky uvedené vo vyjadrení príslušných orgánov štátnej správy, najmä vodohospodárskych orgánov, orgánov štátnej ochrany prírody, kúpeľov a žriediel a pod.
DRUHÁ ČASŤ
OCHRANA LESNÉHO PÔDNEHO FONDU PRI SPRACOVANÍ NÁVRHOV NA URČENIE DOBÝVACÍCH PRIESTOROV, PRI SPRACOVANÍ DOKUMENTÁCIE STAVIEB, PRI ŤAŽBOVEJ, STAVEBNEJ A PRIEMYSELNEJ ČINNOSTI PRI PROJEKTOVANÍ A VÝSTAVBE SMEROVÝCH A LÍNIOVÝCH STAVIEB A PRI GEOLOGICKOM A HYDROGEOLOGICKOM PRIESKUME
§ 6
Ochrana lesného pôdneho fondu pri spracovaní návrhov na určenie dobývacích priestorov
(1)
Pri spracovaní návrhov na určenie dobývacích priestorov ťažbové organizácie vychádzajú z rozvrhnutia plôch na ťažbu nerastov navrhnutých v schválenej územnoplánovacej dokumentácii.
(2)
Návrh na udelenie súhlasu k návrhu na určenie dobývacieho priestoru musí obsahovať
a)
orientačný zákres polohy dobývacieho priestoru na kópii mapy tak, aby bol z neho zrejmý rozsah dotknutých lesných pozemkov a nadväznosť na časti lesného pôdneho fondu v bezprostrednom okolí dobývacieho priestoru,
b)
údaje o dotknutých lesných pozemkoch (parcelné čísla a výmery),
c)
kópie pozemkovej mapy so zákresom dobývacieho priestoru a s vyznačením hranice výpočtu nerastných zásob, prípadne vyznačením prognózneho územia na ďalšiu ťažbu, a to podľa podkladov zistených geologickým prieskumom,
d)
údaje, ako sa pri realizácii prác dodržia podmienky, za ktorých bol vydaný súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie.
(3)
Ťažbové organizácie predložia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pred prerokovaním plánu otvárky, prípravy a dobývania alebo plánu likvidácie4) návrh opatrení na zabezpečenie ochrany lesného pôdneho fondu; k návrhu pripoja:
a)
vyhodnotenie predpokladaných strát na produkcii drevnej hmoty s prihliadnutím na ostatné funkcie lesov, ako aj predpokladané následné škody, a to v porovnaní s alternatívnym riešením podľa možností zistených geologickým prieskumom,
b)
charakteristiku devastácie a koncepčné riešenie rekultivácie na úrovni štúdie tak, aby bolo možné posúdiť návrh vykonania lesníckych rekultivácií, prípadne aké budú dôsledky odvalového riešenia na lesný pôdny fond; pri dobývacom priestore pre lomovú (povrchovú) ťažbu nerastov možno koncepčné riešenie rekultivácie nahradiť predbežným oznámením o spôsobe využitia vyťaženého priestoru s uvedením lehoty na doplnenie celorevírneho alebo podnikového plánu rekultivácií,
c)
údaje, ako sa pri realizácii prác dodržia podmienky, za ktorých bol vydaný súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri určení dobývacieho priestoru,
d)
stanovisko štátnej organizácie lesného hospodárstva, ktorá dotknuté lesy užíva, prípadne v nich vykonáva odbornú správu.
(4)
Ak sa dobývací priestor dotýka tak lesného ako aj poľnohospodárskeho pôdneho fondu, musia byť v návrhu opatrení podľa odseku 3 uvedené aj údaje o koncepčnom riešení rekultivácie poľnohospodárskych pozemkov.5)
§ 7
Ochrana lesného pôdneho fondu pri spracovaní dokumentácie stavieb
(1)
Žiadosť o súhlas k návrhu na prerokovanie projektovej úlohy stavieb musí okrem orientačného zákresu stavieb na kópii pozemkovej mapy a údajov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), g) až k) obsahovať tieto ďalšie údaje uvedené podľa okolností prípadu:
a)
údaje, ako sa pri realizácii výstavby dodržia podmienky, za ktorých bol vydaný súhlas orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,
b)
predpokladané dočasné použitie ďalších lesných pozemkov v priebehu výstavby, napr. na zariadenie staveniska,
c)
štúdie o zmenách biologických a prírodných pomerov, ktoré vzniknú v dôsledku realizácie stavieb,
d)
návrh opatrení na zabezpečenie ochrany prírodného prostredia na obdobie výstavby a návrh biologickej úpravy krajiny po realizácii výstavby.
(2)
Trasy smerových a líniových stavieb je potrebné viesť podľa okolností prípadu tak, aby sa netrieštil lesný pôdny fond. Pri trasách pozemných komunikácií, plynovodov, ropovodov a pod. je potrebné podľa možností využiť jestvujúce lesné cesty, rozdeľovacie prieseky a iné lesné pozemky, na ktorých nie sú lesné porasty. Trasy nadzemných vedení je potrebné viesť pri okraji lesa; ak to nie je možné, je potrebné k návrhu trasy vedenia priesekom predložiť alternatívne riešenie podzemným vedením, prípadne nadzemným vedením, ktoré neobmedzí lesné porasty v dosiahnutí rastu zodpovedajúceho danej bonite.
§ 8
Ochrana lesného pôdneho fondu pri ťažbovej, stavebnej a priemyselnej činnosti
(1)
Investori sú povinní prerokovať začatie prác na zamýšľanej stavbe s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a s užívateľom lesov najneskoršie do konca júna roka predchádzajúceho začiatku prác.
(2)
Organizácie vykonávajúce ťažbovú, stavebnú a priemyselnú činnosť sú povinné:
a)
pri vykonávaní skrývky kultúrnych vrstiev pôdy3) na dotknutej ploche sa postarať o jej riadne využitie na rekultiváciu devastovaných plôch a na melioračné ciele, alebo zabezpečiť v ekonomicky zdôvodnených prípadoch jej dopravu a rozprestretie na plochy určené na rekultiváciu, prípadne využiť ju na ozeleňovanie iných plôch,
b)
vykonávať už v priebehu prevádzky, najmä ťažby nerastov vhodné úpravy narušených pozemkov tak, aby tvarom, uložením zeminy a vodnými pomermi boli pripravené na rekultiváciu, na zúrodnenie, prípadne na iné hospodárske využitie,
c)
vykonávať zahladenie následkov ťažby komplexne na celej devastovanej ploche v nadväznosti na okolitú krajinu a prihliadať pritom tak na potreby hospodárskeho využitia pozemkov v najbližšom okolí, ako aj na hľadisko tvorby životného prostredia a narušenia rázu krajiny. V oblasti sústredenej ťažby uhlia prerokúvať koncepciu umiestnenie stavby a tvaru výsypiek a odvalov, a to nielen z hľadiska budúceho využitia na rekultiváciu, ale aj z hľadiska tvorby životného prostredia,
d)
dbať na ochranu vodného režimu na území.
(3)
Okrem povinností uvedených v odseku 2 sú ťažbové organizácie povinné dodržiavať tieto opatrenia:
a)
pri povrchovej ťažbe
1.
výsypky zakladať spôsobom, ktorý umožňuje následnú rekultiváciu; na tento cieľ sú ťažbové organizácie povinné vypracovať technické normy úpravy povrchu výsypiek,
2.
sprístupniť výsypky príjazdovými a účelovými komunikáciami tak, aby nadväzovali na existujúcu sieť lesných ciest,
3.
zahladiť následky neorganizovaného vysýpania zeminy v oblasti sústredenej ťažby nerastov aj na starých výsypkách úpravou ich svahov, prípadne presypávaním týchto výsypiek, alebo podľa daných podmienok priamo biologickou rekultiváciou,
b)
pri hlbinnej ťažbe
1.
znižovať, ak je to za daných technickoekonomických podmienok možné, prepadliny lesných pozemkov (základkou vyrúbaných slojov a pod.),
2.
na miernejších nezavodnených pôdnych poklesoch vykonať terénne úpravy, hlbšie poklesy vyplniť náhradnými hmotami a prevrstviť ich zeminou schopnou zúrodnenia.
(4)
Okrem povinností uvedených v odsekoch 2 a 3 sú organizácie, ak pri ich činnosti vznikajú odvaly odpadových hmôt (napr. skládky popolovín), povinné:
a)
zakladať odvaly popolčekov a trosiek predovšetkým do neúrodných terénnych prirodzených i umelých nerovností (napr. do vyťažených lomov, pieskovní a hlinísk),
b)
obmedziť prašnosť pri budovaní a udržiavaní odvalov a odvoze popolčekov a trosiek na odval na čo najnižšiu mieru,
c)
plochy určené na odval zapĺňať postupne tak, aby jednotlivé zaplnené miesta mohli byť včas rekultivované.
§ 9
Ochrana lesného pôdneho fondu pri geologickom a hydrogeologickom prieskume
Organizácie vykonávajúce geologický a hydrogeologický prieskum sú povinné
a)
včas prerokovať zamýšľané vykonávanie prác s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a s užívateľmi lesných pozemkov,
b)
prerokovať s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva celkový plán vykonávania prieskumu z hľadiska možnosti využitia výsledkov takéhoto prieskumu na otvárku ložísk.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10
Na návrh Federálneho ministerstva národnej obrany môže Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky upraviť predkladanie podkladov a údajov podľa tejto vyhlášky pre vojenské lesy odlišne.
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.
Minister:

Ing. Margetin v. r.
1)
Výpočet náhrad škôd a iných náhrad za lesné porasty podľa § 10 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch pozri pokyny MLVH č. 24 504-3301/OLH z 23. 10. 1968 uverejnené v Spravodajcovi MLVH 1968, čiastka 8, a oznámenie Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 25. 5. 1977 uverejnené v Spravodajcovi FMTIR 1977, čiastka 3-4.
2)
Oznámenie Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 15. 4. 1977 o spôsobe skúmania ekonomickej efektívnosti investícií, ktoré sa majú dotknúť lesnej pôdy (Spravodajca FMTIR 1977, čiastka 3-4).
3)
§ 4 ods. 3 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
4)
Vyhláška č. 261/1957 Ú. v., ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o vypracúvaní a schvaľovaní plánov otvárky, prípravy a dobývania, ako aj plánu zabezpečenia a likvidácie hlavných banských diel a lomov.
5)
§ 5 vyhlášky č. 142/1976 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.