Chronologický register predpisov ročníka 1977

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1977 Zb. Vyhláška Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o býkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
2/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1973 Zb. o združení rodičov a priateľov školy
3/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o prepravnom poriadku lanových dráh
4/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Belgicko-luxemburskou úniou
5/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom
6/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o ochrane akosti povrchových a podtemných vôd
7/1977 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 27 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
8/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov mexických
9/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Muránska planina
10/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov
11/1977 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
12/1977 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov
13/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií
14/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií
15/1977 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
16/1977 Zb. Nařízení vlády České socialistické republiky o některých změnách v organizaci Vysoké školy báňské v Ostravě
17/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 300. výročiu úmrtia Václava Hollara
18/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky
19/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou
20/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spoločnom používaní kontejnerov v medzinárodnej doprave
21/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o rovnocennosti vysvedčení, titulov a diplomov udieľaných na stredných školách, univerzitách a iných vzdelávacích a vedeckých organizáciách a inštitúciách v Československej socialistickej republike a v Indickej republike
22/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách
23/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd
24/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodohospodárskej evidencii
25/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
26/1977 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
27/1977 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác
28/1977 Zb. Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu o evidencii a kontrole jadrových materiálov
29/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky
30/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky
31/1977 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (obce okresu Brno-venkov, a to Čebín, Česká, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Útěchov a Vranov)
32/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1978
33/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 5 halieroch vzoru 1977
34/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o úprave používania povrchových vôd na plavbu motorových plavidiel
35/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o požiarnej bezpečnosti pri skladovaní a používaní vykurovacej nafty
36/1977 Zb. Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o oblastnom plánovaní v Českej socialistickej republike
37/1977 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike
38/1977 Zb. Zákon o novom výtvarnom riešení Radu republiky
39/1977 Zb. Zákon o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov
40/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckotechnických pracovníkov
41/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomných bezvízových cestách štátnych občanov Československej socialistickej republiky a štátnych občanov Mongolskej ľudovej republiky
42/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky
43/1977 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19
44/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky strojárskych vyšších a niektorých ďalších dodávok pre tuzemskú investičnú výstavbu
45/1977 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode č. 47 - Zbehy
46/1977 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb.
47/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou
48/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poriadku
49/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov
50/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciám
51/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 63/1964 Zb. o ochrane proti zavliekaniu škodcov a chorôb rastlín a burín pri dovoze, prevoze a vývoze (vonkajšia karanténa)
52/1977 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
53/1977 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied o výchove nových vedeckých pracovníkov a o štúdijných pobytoch
54/1977 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií
55/1977 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov
56/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Indonézie
57/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach
58/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o medzinárodnej zodpovednosti za škody spôsobené kozmickými objektmi
59/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanov oboch štátov
60/1977 Zb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 17/1973 Sb.
61/1977 Zb. Zákon o lesoch
62/1977 Zb. Zákon o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií
63/1977 Zb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 181 (Praha 4)
64/1977 Zb. Vyhláška Českej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
65/1977 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
66/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1953 a vzoru 1961
67/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o povolaní príslušníkov Ľudových milícií na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti
68/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie o vedeckotechnickej spolupráci
69/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej republiky a o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou republikou
70/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Východné Karpaty
71/1977 Zb. Vyhláška Rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostrave ktorou sa poverujú mestské a miestne národné výbory v Severomoravskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve
72/1977 Zb. Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie (úplné znenie zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
73/1977 Zb. Zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie (úplné znenie zákona o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
74/1977 Zb. Zákon o poľnohospodárskej dani (úplné znenie zákona o poľnohospodárskej dani, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnení)
75/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o opakovaných projektoch
76/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb.
77/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o centrálnej regulácii výrobkov a materiálov vo výstavbe
78/1977 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií
79/1977 Zb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků
80/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o jednotnom systéme ďalšieho vzdelávania učiteľov škôl poskytujúcich základné, stredné a vyššie vzdelanie a ostatných pedagogických a výchovných pracovníkov
81/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 99/1976 Zb. o vodnej stráži
82/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu
83/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky č. 123/1976 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
84/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky o pravidelných leteckých službách medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami
85/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o podmienkach začívania stavieb a ich registrácii a evidencii
86/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dočasnej správe národného majetku
87/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Somálskej demokratickej republiky o vedeckotechnickej spolupráci
88/1977 Zb. Zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1978
89/1977 Zb. Zákon Českej národnej rady o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1978, o správe dôchodkovej dane u niektorých daňovníkov a o premlčacích lehotách pri majetkových a mimoriadnych dávkach
90/1977 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1978
91/1977 Zb. Zákon o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb.
92/1977 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb.
93/1977 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 94 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
94/1977 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 39 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
95/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o typizácii vo výstavbe
96/1977 Zb. Zákon Českej národnej rady o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
97/1977 Zb. Vyhláška ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej repuubliky o odbornej správe lesov a o príspevku za ňu
98/1977 Zb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o lesní stráži
99/1977 Zb. Vyhláška ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu
100/1977 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
101/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej správe lesov
102/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o lesnej stráži
103/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu
104/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy č. 209/1964 Zb. o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk
105/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Zdeňka Nejedlého
106/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív
107/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla
108/1977 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív
109/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalska
110/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o činnosti Československého kultúrneho a informačného strediska v Budapešti a Maďarského kultúrneho strediska v Prahe