99/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
Vyhláška
Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky
zo 17. mája 1976
o vodnej stráži
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 23 ods. 4 zákona Českej národnej rady č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve:
§ 1
Vodnú stráž na ochranu vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel ustanovujú okresné národné výbory, v Prahe Národný výbor hlavného mesta Prahy (ďalej len „vodohospodárske orgány“), v územnom obvode ktorých sú vody, vodné toky, prípadne vodohospodárske diela, na ochranu ktorých má byť ustanovená. Ak sú tieto vody, vodné toky, prípadne vodohospodárske diela na území niekoľkých okresov, prípadne krajov, može vodnú stráž ustanoviť vodohospodársky orgán, v obvode ktorého má občan navrhnutý na ustanovenie za vodnú stráž, svoje bydlisko.
§ 2
(1)
Za vodnú stráž može byť ustanovený československý štátny občan starší ako 21 rokov, oddaný socialistickému spoločenskému zriadeniu, bezúhonný, telesne i duševne spôsobilý vykonávať túto funkciu, požívajúci všeobecnú vážnosť a dôveru, ktorý pozná povinnosti a práva vodnej stráže a zložil predpísaný sľub.
(2)
Organizácia,1) ktorá navrhuje občana na ustanovenie za vodnú stráž, predloží vodohospodárskemu orgánu príslušnému na ustanovenie vodnej stráže doklad o zdravotnom stave navrhovaného, výpis z jeho registra trestov, uvedie kedy a ako ho poučila o povinnostiach a právach vodnej stráže, a navrhne rozsah pôsobnosti vodnej stráže.
(3)
Vodohospodársky orgán preskúša vedomosti navrhnutého o povinnostich a právach vodnej stráže.
§ 3
Vodohospodársky orgán oboznámi občana, ktorý má byť ustanovený za vodnú stráž, v spolupráci s organizáciou, ktorá jeho ustanovenie navrhuje, s určeným rozsahom jeho pôsobnosti v tejto funkcii. Pri určení rozsahu tejto pôsobnosti vychádza vodohospodársky orgán z predloženého návrhu.
§ 4
(1)
Občan, ktorý má byť ustanovený za vodnú stráž, skladá vodohospodárskemu orgánu tento sľub: „Sľubujem; že ako vodná stráž budem chrániť záujmy Československej socialistickej republiky a že budem s najväčšou starostlivosťou vykonávať v určenom rozsahu ochranu vôd, vodných tokov, prípadne vodohospodárskych diel, že pri svojej činnosti budem dodržiavať právne predpisy a že neprekročím oprávnenie patriace vodnej stráži.“2)
(2)
Po zložení sľubu vydá vodohospodársky orgán vodnej stráži osvedčenie o ustanovení za vodnú stráž a služobný odznak. V osvedčení určí rozsah pôsobnosti vodnej stráže a uvedie dátum zloženia sľubu a číslo služobného odznaku.
(3)
Služobný odznak je z kovu, má tvar elipsy, v strede ktorej je umiestnený štátny znak Československej socialistickej republiky. Výška štátneho znaku je 5 cm a šírka 3,7 cm. V hornej časti obvodového pása odznaku je nápis Vodná Stráž, v spodnej časti odznaku je vyrazené jeho číslo.
§ 5
Vodná stráž je povinná pri plnení svojich úloh preukázať sa na požiadanie osvedčením o ustanovení za vodnú stráž.
§ 6
(1)
Vodná stráž vykonáva vo vymedzenom rozsahu ochranu vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel proti osobám a organizáciám, ktoré porušia ustanovenia vodného zákona na ochranu vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel.
(2)
Organizácia, ktorá ustanovenie vodnej stráže navrhla, vybaví vodnú stráž pomôckami potrebnými na výkon funkcie a sleduje, či riadne vykonáva svoju funkciu.
§ 7
(1)
Vodohospodársky orgán, ktorý vodnú stráž ustanovil, ju z funkcie odvoláva v prípadoch,
a)
keď vodná stráž o odvolanie požiada,
b)
keď organizácia, ktorá navrhla ustanovenie občana za vodnú stráž navrhla, oznámi vodohospodárskemu orgánu okolnosti, ktoré bránia, aby naďalej plnil úlohy vodnej stráže, prípadne keď sa vodohospodársky orgán o takých okolnostiach sám dozvie,
c)keď vodná stráž poruší zložený sľub.
(2)
Občan, ktorého vodohospodársky orgán odvolal z funkcie vodnej stráže, je povinný ihneď odovzdať služobný odznak a osvedčenie o ustanovení za vodnú stráž.
(3)
Ak dojde k zmene v určení miestnej pôsobnosti vodnej stráže, vodná stráž sľub znovu neskladá.
§ 8
Vodohospodárske orgány vedú evidenciu vodných stráží, ktoré ustanovili do funkcie.
§ 9
Vodná stráž je pri výkone ochrany podľa povahy porušenia predpisov povinná zasiahnuť, pričom može
a)
vyzvať, aby sa upustilo od činnosti, ktorá je porušením ustanovení vodného zákona na ochranu vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel, b) zistiť organizáciu alebo totožnosť osob, ktoré porušili vodný zákon, c) ukladať občanom pokuty v blokovom konaní za priestupky proti ochrane vodného hospodárstva, pokiaľ je tým podľa osobitných predpisov3) poverená.
§ 10
Vodná stráž požíva pri plnení svojich úloh ochranu verejného činiteľa.
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.januárom 1977.
Námestník ministra:

Ing.Šteffel v.r.
1)
§ 23 ods. 1 zákona Českej národnej rady č. 130 1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.
2)
§ 23 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 130 1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.
3)
Vyhláška Ministersva vnútra č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní.