96/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1977 do 31.12.1999

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96
VYHLÁŠKA
Federálneho cenového úradu
z 18. júna 1976,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu
Federálny cenový úrad ustanovuje podľa § 47 písm. a) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:
Čl. I
Vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis pod označením § 8 sa presúva nad toto označenie.
2.
V § 8 sa vypúšťa označenie odseku 1.
3.
V § 8 sa vypúšťa odsek 2, označuje sa ako § 8b a vkladá sa za § 8a.
4.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
(1)
Sadzby uvedené v § 8 platia pre zariadenie a vybavenie (ďalej len „vybavenie") bytu užívaného k 31. decembru 1976; pre vybavenie bytu prideleného1) po 1. januári 1977 v dome, pre užívanie ktorého bolo vydané kolaudačné rozhodnutie2) (ďalej len „v dome kolaudovanom") po tomto dátume, platí, len pokiaľ nejde o vybavenie uvedené v odseku 4.
(2)
Ročné sadzby za vybavenie bytu prideleného po 1. januári 1977 v dome kolaudovanom po tomto dátume, uvedené v odseku 4, sa určia percentom z veľkoobchodných (maloobchodných) cien tohto vybavenia platných v čase pridelenia bytu, prípadne z veľkoobchodnej ceny výrobku a jeho zabudovania.
(3)
Ustanovenie odseku 2 platí aj pre adaptácie, rekonštrukcie a modernizácie v jestvujúcich domoch, ak bol byt pridelený po 1. januári 1977 a ak došlo ku kolaudácii po tomto dátume.
(4)
Ročné sadzby za nižšie uvedené vybavenie bytu tvoria:
1. za prestaviteľné, zhŕňacie a montované skriňové bytové priečky z veľkoobchodnej ceny výrobku 9,6 %
2. za doplnkové sanitárne inštalácie druhý a ďalší záchod samostatný sprchový kút, ak je okrem toho byt vybavený kúpeľňou druhé a ďalšie umývadlo z veľkoobchodnej ceny výrobku a jeho zabudovania 6,6 %
3. za kuchynský plynový sporák v maloobchodnej cene nad 2000 Kčs za kus 14,7 %
za kuchynský elektrický sporák v maloobchodnej cene nad 2900 Kčs za kus 14,7 %
4. za dvere vstupné vo veľkoobchodnej cene nad 245 Kčs za kus 4,5 %
dvojkrídlové v šírke 125 cm vo veľkoobchodnej cene nad 305 Kčs za kus 4,5 %
vnútorné v šírke 80 cm vo veľkoobchodnej cene nad 185 Kčs za kus 4,5 %
vnútorné v šírke 70 cm vo veľkoobchodnej cene nad 155 Kčs za kus 4,5 %
vnútorné v šírke 60 cm vo veľkoobchodnej cene nad 145 Kčs za kus 4,5 %
5. za okná a balkónové dvere do 1,0 m2 vo veľkoobchodnej cene nad 415 Kčs za m2 5,7 %
od 1,0 m2 do 1,5 m2 vo veľkoobchodnej cene nad 400 Kč za m2 5,7 %
nad 1,5 m2 vo veľkoobchodnej cene nad 300 Kčs za m2 5,7 %
6. za vstavanú alebo zabudovanú skriňu šatňovú vo veľkoobchodnej cene nad 410 Kčs za m3 8,6 %
upratovaciu a zásobárňovú vo veľkoobchodnej cene nad 650 Kčs za m3 8,6 %
7. za kuchynskú zostavu
120 cm dlhú vo veľkoobchodnej cene nad 1850 Kčs za kus 8,6 %
150 cm dlhú vo veľkoobchodnej cene nad 2000 Kčs za kus 8,6 %
180 cm dlhú vo veľkoobchodnej cene nad 2150 Kčs za kus 8,6 %".“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.
Minister:

Doc. Sabolčík CSc. v. r.
1)
Zákon č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.
2)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.