93/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

93
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
z 18. augusta 1976
o Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:
§ 1
Stavebná fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave sa rozdeľuje na Stavebnú fakultu v Bratislave a Fakultu architektúry v Bratislave.
§ 2
Zrušuje sa § 8 vládneho nariadenia č. 120/1960 Zb. o zmenách v organizácii vysokých škôl.
§ 3
Toto nariadenia nadobúda účinnosť 1. septembrom 1976.
Dr. Colotka v. r.