9/1976 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
VYHLÁŠKA
Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky
z 30. septembra 1975
o kvalifikácii odborných lesných hospodárov
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 54 zákona č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon) po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy:
§ 1
(1)
Kvalifikáciu odborného lesného hospodára v zmysle § 54 lesného zákona spĺňajú absolventi lesníckych fakúlt vysokých škôl, ktorí po absolvovaní školy pracovali v technickej funkcii počas troch rokov v prevádzkovej jednotke organizácie lesného hospodárstva, a absolventi stredných lesníckych technických škôl, ktorí po absolvovaní školy pracovali v technickej funkcii v takej jednotke počas šiestich rokov.
(2)
Kvalifikáciu odborného lesného hospodára spĺňajú aj tí, ktorí zložili skúšky odborných lesných hospodárov podľa skorších predpisov.1)
§ 2
Zrušujú sa:
a)
šiesta časť vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 17/1961 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu,
b)
skúšobný poriadok pre vykonávanie skúšky odborných lesných hospodárov,2)
c)
ustanovenia úpravy Ministerstva lesného a vodného hospodárstva o platových pomeroch technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách lesného hospodárstva v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva,3) ktoré sa týkajú skúšky odborných lesných hospodárov.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1976.
Minister:

Hagara v. r.
1)
Čl. 44 a 46 vyhlášky č. 17/1961 Zb.
2)
Vestník Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ročník 1961, por. č. 109, reg. v čiastke 47/1967 Zb.
3)
Spravodajca Ministerstva lesného a vodného hospodárstva, ročník 1968, por. č. 3, reg. v čiastke 22/1968 Zb.