85/1976 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj
zo 14. júla 1976
o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj podľa § 143 ods. 1 písm. d) až j) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
VYMEDZENIE POJMOV
§ 1
Stavby
(1)
Za stavby sa považujú všetky stavby bez zreteľa na ich
a)
stavebnotechnické vyhotovenie, napr. budovy, veže, stožiare, silá, zásobníky, nádrže, studne, komunikácie, tunely, mosty a lávky, nástupištia a rampy, žeriavové dráhy, podzemné i nadzemné vedenia, tribúny, múry, oplotenia, pomníky,
b)
účel, napr. stavby na bývanie, občianskeho vybavenia, stavby pre výrobu a na skladovanie, pre dopravu, rozvod energií, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby a zariadenia pre civilnú obranu, stavby na rekreáciu,
c)
čas trvania.
(2)
Stavby môžu byť
a)
trvalé,
b)
dočasné, pri ktorých sa vopred obmedzí čas ich trvania, napr. stavby zariadenia staveniska, stavby zriaďované na krátkodobý účel, stavby umiestňované na pozemkoch výhľadove určených na iné využitie a pod.
(3)
Zmenami dokončených stavieb sú
a)
nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú,
b)
prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkove spojené s doterajšou stavbou,
c)
stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby (napr. prestavby, vstavby, podstatné zmeny vnútorného zariadenia, podstatné zmeny vzhľadu stavby).
(4)
Zmenami stavieb pred ich dokončením sa rozumejú zmeny proti stavebnému povoleniu, prípadne proti dokumentácii stavby overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.
§ 2
Jednoduché stavby
(1)
Jednoduchými stavbami sú
a)
stavby na bývanie, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, pokiaľ majú najviac 4 byty, jedno podzemné a tri nadzemné podlažia, včítane podkrovia,
b)
stavby na individuálnu rekreáciu,
c)
prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výška 15 m,
d)
prípojky na rozvodné siete.
(2)
Za jednoduché stavby sa nepovažujú stavby uvedené v odseku 1, ktorých súčasťou je prevádzkáreň; stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú obranu, požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrovoenergetických zariadení.
§ 3
Drobné stavby
(1)
Drobnými stavbami sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (pre stavbu na bývanie, občianskeho vybavenia, pre výrobu a na skladovanie a pod.) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to
a)
prízemné nepodsklepené stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 10 m2 a výška 4 m, napr. kôlne, práčovne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, poľnohospodárske drobné stavby, vrátnice, šatne, umyvárne, hygienické zariadenia, úschovne bicyklov alebo detských kočíkov, stavby športových zariadení a pod.,
b)
podzemné stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 10 m2 a hĺbka 1,5 m, napr. pivnice, žumpy a pod.,
c)
oplotenie.
(2)
Za drobné stavby sa nepovažujú stavby uvedené v odseku 1, ktoré sú prevádzkárňou, stavby garáží, skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú obranu, požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrovoenergetických zariadení.
§ 4
Vojenské a iné stavby
(1)
Za stavby vojenskej správy mimo územia vojenských obvodov1) sa považujú stavby určené na obranu štátu, pri ktorých stavebníkom alebo užívateľom je orgán alebo organizácia riadená Federálnym ministerstvom národnej obrany alebo Zväzom pre spoluprácu s armádou.
(2)
Za stavby ministerstva vnútra sa považujú stavby v správe a užívaní ministerstva vnútra na služobnú potrebu Zboru národnej bezpečnosti a vojsk ministerstva vnútra a ostatné stavby určené na služobnú potrebu Zboru národnej bezpečnosti a vojsk ministerstva vnútra.
(3)
Za stavby zborov nápravnej výchovy sa považujú stavby pre služobnú činnosť útvarov zborov nápravnej výchovy, zvláštne stavby zaradené do plánu investičnej výstavby zborov nápravnej výchovy a stavby v správe a užívaní týchto zborov na služobné účely ich útvarov.
(4)
Za stavby uránového priemyslu sa považujú stavby organizácií Federálneho ministerstva palív a energetiky postavené alebo slúžiace na účely ťažby, spracovania, transportu a ukladania rádioaktívnych surovín na území vyhradenom na tieto účely.
(5)
Stavbami v povrchových lomoch a skrývkach sú stavby vnútri hraníc vymedzených čiarou skutočne realizovanej skrývky alebo uskutočňovanej ťažby, prípadne v území vystavenom priamym účinkom ťažby (napr. trhacích prác), pokiaľ pozemky neboli rekultivované.
§ 5
Jadrové zariadenia
Jadrovým zariadením sa rozumejú reaktory, kritické a podkritické súbory a také zariadenia palivového cyklu (obohacovacie a konverzné závody, závody na výrobu palivových článkov, regeneračné závody ožiarených palív, úložiská štiepnych produktov jadrových palív), ktoré obsahujú kritické a väčšie množstvá jadrových palív alebo ožiarené jadrové palivá, prípadne produkty ich štiepenia. V pochybnostiach, či ide o jadrové zariadenie, je určujúce vyjadrenie Československej komisie pre atómovú energiu.
§ 6
Stavebný pozemok a stavenisko
(1)
Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom zóny alebo územným projektom zóny, zoznamom pozemkov na výstavbu rodinných domčekov alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný hlavnou stavbou.
(2)
Stavenisko je miesto určené na uskutočnenie stavby alebo udržiavacích prác. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.
DRUHÁ ČASŤ
ÚZEMNÉ KONANIE (K § 35, 37 a 39 zákona)
§ 7
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
(1)
Návrh na vydanie územného rozhodnutia podá navrhovateľ na stavebnom úrade; návrh obsahuje
a)
meno (názov) a adresu navrhovateľa,
b)
predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
c)
zoznam a adresy všetkých známych účastníkov územného konania,
d)
druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov podľa evidencie nehnuteľností s uvedením vlastníckych a užívacích práv.2)
(2)
Pri návrhu na vydanie územného rozhodnutia v prípadoch uvedených v § 36 ods. 4 zákona sa údaje podľa odseku 1 písm. c), d) v návrhu neuvádzajú.
(3)
K návrhu na vydanie územného rozhodnutia navrhovateľ prikladá
a)
situačný výkres súčasného stavu územia v mierke pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy a s vyznačením väzieb na okolie; ak sa návrh týka mimoriadne rozsiahlych území s veľkým počtom účastníkov územného konania alebo umiestnenia líniovej stavby, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá vo dvoch vyhotoveniach;
b)
k návrhom na umiestnenie stavieb organizácií dokumentáciu predpísanú osobitnými predpismi,3)
c)
stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi, napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
(4)
Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, prikladá navrhovateľ k návrhu na vydanie územného rozhodnutia súhlas Československej komisie pre atómovú energiu, udelený na základe posúdenia zadávacej bezpečnostnej správy, ktorá obsahuje najmä
a)
zhodnotenie staveniska z hľadiska jadrovej bezpečnosti, predbežné zhodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie,
b)
zadanie na projekt jadrového zariadenia, vyplývajúce z požiadaviek na jadrovú bezpečnosť v danej lokalite.
(5)
Ak predložené podklady a stanoviská nestačia na riadne posúdenie návrhu z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní, určí stavebný úrad rozsah, spôsob a lehotu ich doplnenia. Stavebný úrad môže tiež určiť počet vyhotovení (prípadne aj členenie) podkladov a stanovísk potrebných na rokovanie s účastníkmi územného konania a s dotknutými orgánmi štátnej správy.
Rozhodnutie o umiestnení stavby
§ 8
(1)
Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestnenie stavby na ňom a určujú sa podmienky projektovej prípravy stavieb, prípadne umiestnenia informačných, reklamných a propagačných zariadení.
(2)
Rozhodnutie o umiestnení stavby obsahuje najmä
a)
meno (názov) a adresu navrhovateľa,
b)
druh a stručný opis stavby s uvedením jej kapacity,
c)
druhy a parcelné čísla pozemkov podľa evidencie nehnuteľností, na ktorých sa stavba umiestňuje, pri líniových a mimoriadne rozsiahlych stavbách opis územia,
d)
podmienky umiestnenia a projektovej prípravy stavby,
e)
rozhodnutie o námietkach účastníkov konania,
f)
čas platnosti rozhodnutia.
(3)
V podmienkach umiestnenia stavby sa určia najmä požiadavky na ochranu a tvorbu životného prostredia, zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím, najmä výškové a polohové umiestnenie stavby, včítane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, výška stavby, požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo z ich blízkosti a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy. V súlade s podmienkami sa vyznačí umiestnenie stavby alebo informačných, reklamných a propagačných zariadení v grafickej prílohe územného rozhodnutia.
(4)
Pri informačných, reklamných a propagačných zariadeniach môže stavebný úrad v rozhodnutí o umiestnení stavby určiť, že sa od vydania ich povolenia upúšťa.
§ 9
(1)
Územné konanie o umiestnení jednoduchej stavby alebo jej prístavby alebo nadstavby môže stavebný úrad zlúčiť so stavebným konaním v prípadoch, keď podmienky umiestnenia sú vzhľadom na pomery v území jednoznačné, najmä ak ich určuje územnoplánovacia dokumentácia. Územné konanie o umiestnení stavby a stavebné konanie sa zlučujú, ak ide o stavbu rodinného domčeku na pozemku zahrnutom do zoznamu pozemkov na výstavbu rodinných domčekov.
(2)
Stavebný úrad môže upustiť od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby
a)
na pozemkoch v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, pokiaľ sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie a vonkajší vzhľad stavby a pokiaľ sa prevádzkou novoumiestňovanej stavby nezhorší životné prostredie,
b)
pri líniových stavbách, ktorých podmienky umiestnenia podrobne rieši územný plán zóny alebo územný projekt zóny alebo podrobný územný plán podľa skorších predpisov.
(3)
Rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžadujú
a)
stavebné úpravy a udržiavacie práce,
b)
drobné stavby,
c)
stavby umiestňované v uzavretých priestoroch a zariadeniach vojenskej správy mimo územia vojenských obvodov, v uzavretých priestoroch a zariadeniach ministerstva vnútra a zborov nápravnej výchovy, pokiaľ sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie priestoru alebo zariadenia,
d)
informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré nie sú viditeľné z verejných priestorov.
§ 10
Rozhodnutie o využití územia
(1)
Rozhodnutím o využití územia sa určujú podmienky najmä
a)
terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery (ďalej len „terénne úpravy“), napr. zavážky, priekopy, násypy, skládky,
b)
výsadby a väčšej úpravy viníc, chmeľníc, lesov, sadov, zriaďovania ihrísk, skladovacích a odstavných plôch,
c)
delenia alebo sceľovania pozemkov, pokiaľ podmienky pre ne neurčuje iné rozhodnutie alebo opatrenie.
(2)
Ak osobitné predpisy neustanovujú inak, vydáva sa rozhodnutie o využití územia aj pre ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce (ďalej len „ťažobné práce“), najmä na zriaďovanie lomov, pieskovísk, odvalov a výsypiek.
(3)
Rozhodnutie o využití územia obsahuje najmä
a)
meno (názov) a adresu navrhovateľa,
b)
označenie parcelných čísel pozemkov podľa evidencie nehnuteľností, stručný opis zmeny vo využití územia,
c)
podmienky nového využitia územia,
d)
rozhodnutie o námietkach účastníkov konania,
e)
čas platnosti rozhodnutia.
(4)
Stavebný úrad môže v rozhodnutí o využití územia určiť, že sa upúšťa od vydania povolenia terénnych úprav a ťažobných prác.
(5)
Podmienkami nového využitia územia sa určuje spôsob, akým sa má územie upraviť, spôsob jeho odvodnenia, pripojenia na dopravné a rozvodné siete, požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy, požiadavky na ochranu existujúcich stavieb, zelene a pod.
(6)
Rozhodnutie o využití územia sa zlúči s rozhodnutím o umiestnení stavby, ak sa má na pozemku, ktorého sa rozhodnutie týka, realizovať aj stavba.
(7)
Rozhodnutie o využití územia sa nevydáva vo vojenských obvodoch a v uzavretých priestoroch a zariadeniach vojenskej správy mimo územia vojenských obvodov a v uzavretých priestoroch a zariadeniach na vykonávanie činností a služieb orgánov Zboru národnej bezpečnosti, vojsk ministerstva vnútra a zborov nápravnej výchovy.
§ 11
Rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme
(1)
Rozhodnutím o chránenom území alebo o ochrannom pásme sa vymedzuje územie, v ktorom sa zakazujú alebo obmedzujú určité činnosti z dôvodov ochrany záujmov spoločnosti (ochrany ovzdušia, prevádzky priemyselných podnikov, ložísk nerastov, banských diel, dráh, telekomunikácií, letísk, priestorov na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu, rozvodných sietí, geodetických bodov základného polohového, výškového a gravitačného poľa a pod.).
(2)
Ak sa chránené územie alebo ochranné pásmo vymedzí všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím príslušného správneho orgánu podľa neho vydaným alebo ak ich určí vláda, rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme sa nevydáva.
(3)
Rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme obsahuje najmä
a)
označenie (názov) a adresu navrhovateľa,
b)
vymedzenie (označenie) územia, ktorého sa ochrana týka,
c)
podmienky ochrany,
d)
čas platnosti rozhodnutia, ak ho možno vopred určiť.
(4)
Podmienkami rozhodnutia sa určí spôsob ochrany, najmä zákaz, obmedzenie alebo spôsob uskutočňovania stavieb, terénnych úprav, ťažobných prác, výsadby a postreku stromov, hnojenia pôdy, prevádzky vysokofrekvenčných prístrojov, zabezpečujú sa požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a pod.
§ 12
Rozhodnutie o stavebnej uzávere
(1)
Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje územie, v ktorom sa trvale alebo dočasne zakazuje alebo obmedzuje stavebná činnosť, najmä pokiaľ by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využitie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovanej územnoplánovacej dokumentácie.
(2)
Rozhodnutie o stavebnej uzávere obsahuje najmä
a)
označenie (názov) a adresu navrhovateľa,
b)
vymedzenie územia, prípadne pozemkov podľa evidencie nehnuteľností, pre ktoré platí zákaz alebo obmedzenie stavebnej činnosti,
c)
rozsah zákazu alebo obmedzenia stavebnej činnosti,
d)
čas platnosti rozhodnutia, ak ho možno vopred určiť.
(3)
Rozhodnutím o stavebnej uzávere nemožno zakázať alebo obmedziť vykonávanie udržiavacích prác.
TRETIA ČASŤ
STAVEBNÝ PORIADOK
ODDIEL 1
OPRÁVNENIE NA USKUTOČŇOVANIE STAVIEB (K § 44 zákona)
§ 13
(1)
Organizácia, ktorá nemá v predmete svojej činnosti stavebné alebo montážne práce a bude sama pre seba uskutočňovať stavbu (alebo práce na stavbe), zabezpečuje odborné vedenie stavby odborne spôsobilou osobou, prípadne odbornou organizáciou. Osoba, prípadne organizácia poverená odborným vedením stavby
a)
riadi spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaistila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie a hospodárne použitie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia, odborné ukladanie strojov a zariadení, vedenie stavebného a montážneho denníka a pod.,
b)
zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, československých štátnych noriem a iných technických predpisov a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby (najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia),
c)
pôsobí, aby sa odstránili závady, ktoré na stavbe zistila; ak nemožno závady odstrániť v rámci odborného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.
(2)
Osoba určená na výkon odborného dozoru nad uskutočňovaním jednoduchej alebo drobnej stavby stavanej svojpomocou plní povinnosti podľa odseku 1 písm. b), c); okrem toho sleduje
a)
spôsob a postup uskutočňovania stavby, najmä bezpečnosť pri práci, inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť, ukladanie a použitie výrobkov a stavebných hmôt,
b)
vedenie jednoduchého záznamu o stavbe.
ODDIEL 2
POVOĽOVANIE STAVIEB A ZMIEN STAVIEB
Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a stavebných prác (K § 57 zákona)
§ 14
(1)
V ohlásení drobnej stavby stavebník uvedie
a)
druh, rozsah, účel a miesto stavby a jednoduchý technický opis jej uskutočnenia,
b)
druh a parcelné číslo pozemku podľa evidencie nehnuteľností, doklad, ktorým preukáže vlastnícke alebo iné právo k pozemku, ktorý môže nahradiť čestným vyhlásením,4)
c)
kto bude stavbu uskutočňovať a či sa na jej uskutočnenie majú použiť susedné nehnuteľnosti, prípadne vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.
(2)
K ohláseniu drobnej stavby pripojí stavebník jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich. Náčrt sa predkladá vo dvoch vyhotoveniach; ak je stavebným úradom okresný národný výbor a nepreniesol na mestský alebo miestny národný výbor právomoc podľa § 124 ods. 1 písm. b) zákona, v troch vyhotoveniach.
§ 15
Ak stavebný úrad písomne oznámi, že proti uskutočneniu nemá námietky, pripojí k oznámeniu overený jednoduchý situačný náčrt. Kópiu oznámenia s overeným náčrtom odovzdá stavebný úrad mestskému alebo miestnemu národnému výboru.
§ 16
(1)
V ohlásení stavebných úprav a udržiavacích prác stavebník uvedie,
a)
na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,
b)
ich druh, rozsah, účel a jednoduchý technický opis,
c)
doklad, že má vlastnícke alebo iné právo k stavbe, ktorý možno nahradiť čestným vyhlásením alebo, ak úpravu alebo udržiavacie práce uskutočňuje socialistická organizácia ako užívateľ, písomnú dohodu s vlastníkom stavby.
(2)
K ohláseniu stavebnej úpravy alebo udržiavacej práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, priloží stavebník stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti.
§ 17
Pri drobných stavbách, stavebných úpravách a udržiavacích prácach, po ohlásení ktorých stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu, doplní stavebník údaje uvedené v § 14 a 16
a)
jednoduchým náčrtom stavby alebo úpravy alebo vyznačením stavebných úprav v dokumentácii stavby, overenej stavebným úradom; pri udržiavacích prácach sa nepredkladá,
b)
situačnými a stavebnými výkresmi zariadenia staveniska, ak sa má budovať,
c)
ďalšími podkladmi určenými stavebným úradom nevyhnutnými na riadne posúdenie veci.
§ 18
(1)
Udržiavacími prácami, ktoré nevyžadujú ohlásenie stavebnému úradu, sú najmä
a)
menšie opravy fasády, opravy vnútorných omietok, obkladov stien, podláh a dlažieb, opravy strešnej krytiny a povrchu plochých striech, komínových telies, opravy vnútorných inštalácií, výmena, opravy a nátery žľabov a odpadových dažďových zvodov, opravy okien a dverí a ich nátery, výmena dverových a okenných krídel a opravy oplotenia, ak sa nimi nemení vzhľad stavby,
b)
výmena nepodstatných častí konštrukcií stavby,
c)
opravy zariadenia ústredného kúrenia, vetracieho a klimatizačného zariadenia a výťahov, ak ich budú uskutočňovať oprávnené organizácie alebo osoby,
d)
výmena zariaďovacích predmetov (napr. kuchynských liniek, vaní a iného bežného vybavenia stavby).
(2)
Ak sa udržiavacie práce uvedené v odseku 1 majú uskutočňovať na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, podliehajú ohláseniu.
ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE (K § 58 a 60 zákona)
Stavby organizácií
§ 19
Pri stavbách organizácií môže stavebník žiadať o stavebné povolenie
a)
na celú stavbu,5) včítane stavieb zariadenia staveniska, alebo
b)
postupne na časti stavby, schopné samostatného užívania (etapy), a na stavbu zariadenia staveniska. Stavebný úrad vzhľadom na celospoločenské záujmy (ochrana životného prostredia, chránených území, zabezpečenie komplexnosti výstavby a pod.) môže určiť, že vykoná stavebné konanie až po rozšírení žiadosti na ďalšie časti stavby (objekty), prípadne na celú stavbu [písmeno a)].
§ 20
(1)
V žiadosti o stavebné povolenie stavebník podľa povahy stavby uvedie
a)
názov a adresu stavebníka, prípadne budúceho užívateľa,
b)
druh, účel, miesto stavby a pri dočasnej stavbe čas jej trvania,
c)
parcelné čísla stavebného pozemku, prípadne parcelné čísla susedných pozemkov podľa evidencie nehnuteľností a ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
d)
spracovateľa projektovej dokumentácie stavby, a kto stavbu uskutoční,
e)
spôsob odborného vedenia stavby pri stavbách, ktoré organizácia uskutočňuje sama pre seba,
f)
zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; pri líniových stavbách a pri mimoriadne rozsiahlych stavbách s veľkým počtom účastníkov konania sa zoznam a adresy účastníkov neuvádzajú,
g)
predpokladané dokončenie stavby.
(2)
K žiadosti stavebník pripojí
a)
doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám; ak zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej vykonáva socialistická organizácia ako užívateľ, pripojí písomnú dohodu s vlastníkom stavby,
b)
predpísanú dokumentáciu vo dvoch vyhotoveniach; ak stavebným úradom nie je mestský alebo miestny národný výbor, v troch vyhotoveniach,
c)
doklady o rokovaniach s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi stavebného konania, pokiaľ sa o stavbe vopred viedli, a stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich predpisujú osobitné predpisy,
d)
územné rozhodnutia, ak ich vydal iný orgán než stavebný úrad.
(3)
Pri líniovej stavbe a pri mimoriadne rozsiahlej stavbe s veľkým počtom účastníkov konania môže stavebný úrad určiť počet vyhotovení podkladov (prípadne aj ich členenie) uvedených v odseku 2 nevyhnutných pre rokovanie najmä s dotknutými orgánmi štátnej správy.
(4)
Pri stavbe, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, pripojí stavebník k žiadosti súhlas Československej komisie pre atómovú energiu, udelený na základe posúdenia predbežnej bezpečnostnej správy, ktorá obsahuje najmä
a)
analytické a experimentálne dôkazy, že sa požiadavky na jadrovú bezpečnosť, určené zadávacou bezpečnostnou správou a osobitnými predpismi, v projektovej dokumentácii dodržali,
b)
program zabezpečenia akosti pri výrobe komponentov a výstavba jadrového zariadenia a predbežný program kontroly ich prevádzkového stavu.
§ 21
Stavebný úrad môže určiť, že stavebník žiadosť o stavebné povolenie doloží stanoviskom nadriadeného orgánu, prípadne aj posudkom vedeckovýskumného pracoviska alebo vysokej školy, ak ide
a)
o stavbu s neobvyklou technológiou, pri ktorej sa má ojedinele použiť neobvyklý spôsob stavania alebo konštrukčného riešenia alebo v ktorej sa má inštalovať ojedinelé technologické zariadenie, ktoré nie je porovnateľné s inými už vyskúšanými (osvedčenými) zariadeniami, a pri ktorej sa nemôžu vopred spoľahlivo určiť negatívne účinky jej prevádzky na životné prostredie a pod.,
b)
o experimentálnu stavbu,6) ktorou sa má overiť vhodnosť nového spôsobu projektového riešenia alebo stavania, nového stavebnotechnického alebo dispozičného riešenia, prípadne nového technického zariadenia alebo vybavenia stavby.
§ 22
(1)
Predpísanou dokumentáciou stavby, ktorej stavebníkom je organizácia, je schválená projektová dokumentácia podľa osobitných predpisov,7) včítane dokumentácie zariadenia staveniska. K žiadosti sa z projektovej dokumentácie predkladá
a)
pôvodná správa,
b)
súhrnná technická správa,
c)
celková situácia stavby (zastavovací plán), prípadne ďalšie výkresy podľa charakteru a zložitosti stavby,
d)
stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov, a to predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií objektu a jeho dielov (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, komíny, strešné konštrukcie), polohové a výškové usporiadanie objektov a všetkých ich priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, vnútorné rozvody a inštalácie (zdravotnotechnické, včítane požiarneho vodovodu, silnoprúdovej, slaboprúdovej, plynovej, teplovodnej atď.), technické zariadenia (kotolne, výťahy a pod.), úpravy a riešenie predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej obrany a požiarnej ochrany.
(2)
Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne pre časti stavby (etapy), obsahuje dokumentácia prvej časti stavby celkovú situáciu (zastavovací plán) celej stavby, včítane zariadenia staveniska.
(3)
So súhlasom stavebného úradu môže stavebník predložiť projektovú dokumentáciu na stavebné konanie ešte pred jej schválením.7)
Stavby občanov
§ 23
(1)
V žiadosti o stavebné povolenie stavebník uvedie najmä
a)
meno a adresu stavebníka,
b)
druh, účel, miesto a spôsob uskutočnenia stavby (svojpomocou, dodávateľsky); pri dočasnej stavbe čas jej trvania,
c)
parcelné čísla stavebného pozemku podľa evidencie nehnuteľností a zoznam vlastníkov susedných nehnuteľností a označenie ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko (napr. časť verejného priestranstva),
d)
predpokladané dokončenie stavby.
(2)
K žiadosti stavebník pripojí
a)
doklady, ktorými preukazuje vlastnícke právo, právo osobného užívania, prípadne iné právo oprávňujúce ho na pozemku stavať alebo vykonať zmenu existujúcej stavby,
b)
predpísanú dokumentáciu vo dvoch vyhotoveniach; ak nie je stavebným úradom mestský alebo miestny národný výbor, v troch vyhotoveniach,
c)
vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude vykonávať odborný dozor nad stavbou uskutočňovanou svojpomocou, ak stavebník nie je sám spôsobilý dozor vykonávať,
d)
doklady, prípadne rozhodnutia predpísané osobitnými predpismi, ako napr. predpismi o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu.8)
(3)
Stavebník môže na zjednodušenie konania pripojiť vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností (napr. vyznačením na projektovej dokumentácii stavby).
§ 24
Dokumentácia stavby, ktorej stavebníkom je občan, obsahuje najmä
a)
situačný výkres,
b)
stavebné výkresy v mierke aspoň 1:100, z ktorých je zrejmý doterajší aj navrhovaný stav (pôdorysy) s označením účelu užívania všetkých priestorov, rezy, pohľady, výkres prípojok a inštalácií, konštrukčné výkresy),
c)
technický opis s odhadom stavebných nákladov,
d)
prehľad stavebných hmôt, dielcov a výrobkov; pri rodinných domčekoch preukáže stavebník spôsob ich zabezpečenia.
Stavebné povolenie (K § 66 zákona)
§ 25
Stavebné povolenie obsahuje najmä
a)
meno (názov) stavebníka,
b)
druh a účel povoľovanej stavby,
c)
parcelné čísla stavebných pozemkov podľa evidencie nehnuteľností, na ktorých sa stavba povoľuje,
d)
podmienky uskutočnenia stavby, prípadne aj užívania stavby a odstránenia stavby,
e)
rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.
§ 26
(1)
V podmienkach stavebného povolenia stavebný úrad zabezpečí, prípadne určí najmä
a)
ochranu záujmov spoločnosti, predovšetkým životného prostredia,
b)
súlad projektu so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu a s inými predpismi a technickými normami,
c)
lehotu dokončenia stavby,
d)
dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy uplatnených v stavebnom konaní,
e)
umiestnenie stavby, ak územné rozhodnutie bolo zlúčené so stavebným povolením,
f)
pri stavbách, ktoré bude uskutočňovať organizácia sama pre seba alebo ktoré sa majú uskutočňovať svojpomocou, osobu zodpovednú za odborné vedenie a uskutočňovanie stavby, prípadne odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
(2)
Stavebný úrad môže v podmienkach stavebného povolenia stavebníkovi uložiť alebo v stavebnom povolení určiť
a)
predloženie podrobnejšej dokumentácie ešte pred začatím stavby, potrebnej na kontrolu, či sa dodržali podmienky určené na uskutočnenie stavby,
b)
oznámenie určitého štádia stavby za účelom výkonu štátneho stavebného dohľadu,
c)
predloženie dokladov, odborných expertíz a posudkov,
d)
podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby predovšetkým z hľadiska architektúry a komplexnosti, najmä určiť druh a farbu vonkajších úprav stavby (krytiny, omietok, náterov a pod.), pripojenie na rozvodné siete, pozemné komunikácie a dráhy, odvádzanie povrchových vôd a úpravy okolia stavby a podmienky ochrany a výsadby zelene,
e)
nevyhnutný rozsah plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska,
f)
tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným nehnuteľnostiam, aby po určený čas znášali vykonávanie niektorých prác zo svojich pozemkov alebo stavieb a pod.,
g)
úľavy pre vytýčenie stavby.
§ 27
(1)
Stavebný úrad zašle po jednom overenom vyhotovení dokumentácie stavebníkovi a mestskému alebo miestnemu národnému výboru, v územnom obvode ktorého sa stavba uskutočňuje. Jedno vyhotovenie dokumentácie si stavebný úrad ponechá pre úradnú potrebu.
(2)
Stavebný úrad pripojí stavebníkovi k overenej dokumentácii štítok, na ktorom uvedie označenie stavby a jej stavebníka, kto bude stavbu uskutočňovať, kto pri stavbe uskutočňovanej svojpomocou zodpovedá za odborné vedenie a uskutočňovanie stavby alebo za odborný dozor a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.
(3)
Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby. Stavby organizácií sa môžu označiť iným vhodným spôsobom (napr. tabuľou) s uvedením údajov zo štítka.
§ 28
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (K § 68 zákona)
(1)
V žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením stavebník uvedie najmä
a)
označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka,
b)
opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou dokumentáciou,
c)
dôvody navrhovanej zmeny.
(2)
Dokumentácia k žiadosti podľa odseku 1 obsahuje
a)
situačné výkresy, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby,
b)
výkresy v rozsahu požadovanej zmeny,
c)
technický opis zmeny a údaje, či zmena má účinok na okolie stavby,
d)
doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa vykonanie zmeny dotýka, ak sa také rokovania viedli.
(3)
Po predchádzajúcom prerokovaní stavebníka so stavebným úradom možno zmeny stavby vyznačiť priamo v pôvodnej overenej dokumentácii stavby, ak je to technicky možné a ak to nie je na úkor jej prehľadnosti. Zmeny sa vyznačia v dokumentácii stavby uloženej na stavebnom úrade, prípadne mestskom alebo miestnom národnom výbore, v územnom obvode ktorého sa stavba uskutočňuje, a v dokumentácii, ktorú uchováva stavebník (vlastník) stavby.
ODDIEL 3
POVOLENIE TERÉNNYCH ÚPRAV, PRÁC A ZARIADENÍ (K § 71 až 74 zákona)
Žiadosť o povolenie terénnych úprav a ťažobných prác
§ 29
(1)
Žiadosť o povolenie terénnych úprav a ťažobných prác obsahuje
a)
meno (názov) a adresu žiadateľa,
b)
druh, účel, miesto a predpokladané trvanie terénnych úprav alebo ťažobných prác,
c)
druhy a parcelné čísla pozemkov podľa evidencie nehnuteľností, na ktorých sa majú terénne úpravy alebo ťažobné práce uskutočňovať, s uvedením vlastníckych alebo iných práv,
d)
časový priebeh vykonávania terénnych úprav alebo ťažobných prác,
e)
kto spracoval dokumentáciu a kto bude vykonávať terénne úpravy alebo ťažobné práce,
f)
zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. c) a f) možno nahradiť prílohami žiadosti.
§ 30
(1)
K žiadosti o povolenie terénnych úprav alebo ťažobných prác sa pripojí
a)
predpísaná dokumentácia vo dvoch vyhotoveniach; ak nie je stavebným úradom miestny alebo mestský národný výbor, v troch vyhotoveniach,
b)
územné rozhodnutie, pokiaľ ho vydal iný orgán než stavebný úrad,
c)
doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k pozemkom,
d)
doklady a stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi,
e)
doklady o rokovaniach s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli vopred.
(2)
K žiadosti o povolenie ťažobných prác socialistická organizácia predloží doklad o oprávnení vykonávať tieto práce.
§ 31
(1)
Dokumentácia terénnych úprav obsahuje
a)
údaje o splnení podmienok územného rozhodnutia o využití územia a iných rozhodnutí nevyhnutných pre povolenie terénnych úprav podľa osobitných predpisov, údaje o predpokladaných účinkoch terénnych úprav na okolie, technický opis postupu a spôsobu prác, údaje o násypných hmotách, o mieste a spôsobe uloženia vyťažených hmôt, o spôsobe ich zhutňovania a povrchovej úprave,
b)
situačný výkres podľa pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností objasňujúci súčasný stav územia, na ktorom sa majú terénne úpravy vykonať, s vyznačením pozemkov, na ktorých sa prejavia dôsledky terénnych úprav, včítane vyznačenia ochranných pásem, chránených území a existujúcich stavieb; podľa povahy a rozsahu terénnych úprav sa pripoja aj charakteristické rezy objasňujúce ich výškové usporiadanie,
(2)
Pri technicky jednoduchých terénnych úpravách, ktorých dôsledky sa nemôžu nepriaznivo prejaviť na nehnuteľnostiach alebo iným spôsobom, môže stavebný úrad ako dokumentáciu prijať len stručný opis postupu a spôsobu prác a situačný náčrt.
§ 32
Dokumentácia ťažobných prác obsahuje
a)
údaje o splnení podmienok územného rozhodnutia o využití územia a iných rozhodnutí nevyhnutných pre povolenie ťažobných prác podľa osobitných predpisov, údaje o predpokladaných účinkoch ťažobných prác na okolie, geologickú charakteristiku ložiska, technológiu dobývania a ukladania hmôt, údaje o postupe dobývania, o použití strojových zariadení a o druhu a rozsahu trhavých prác, o uskladnení výbušnín, o spôsobe likvidácie dôsledkov ťažobných prác (rekultivácie) a o zabezpečení dozoru nad vykonávaním ťažobných prác s osobitným zreteľom na bezpečnosť práce, prevádzky a ňou dotknutého okolia,
b)
situačné výkresy podľa pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností objasňujúce súčasný stav územia, v ktorom sa majú vykonať ťažobné práce, s vyznačením parcelných čísel pozemkov, na ktorých sa prejavia dôsledky ťažobných prác, vzťahy a dôsledky ťažobných prác v území, včítane vyznačenia ochranných pásem, chránených území, existujúcich stavieb, výkresy objasňujúce geologickú charakteristiku ložiska (priečne a pozdĺžne rezy ložiskom) a postup dobývania.
§ 33
(1)
Ak dokumentácia predložená žiadateľom neobsahuje údaje nevyhnutné pre riadne posúdenie navrhovaných terénnych úprav alebo ťažobných prác, určí stavebný úrad rozsah a lehotu jej doplnenia.
(2)
Na zmeny povolených terénnych úprav a ťažobných prác sa ustanovenia § 29 až 32 použijú primerane.
§ 34
Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
(1)
V žiadosti o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení (ďalej v tomto ustanovení len „zariadenie“) sa uvedie
a)
druh, účel, miesto a čas trvania zariadenia,
b)
označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má zariadenie umiestniť,
c)
zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.
(2)
K žiadosti sa podľa povahy zariadenia pripojí
a)
predpísaná dokumentácia vo dvoch vyhotoveniach; ak nie je stavebným úradom mestský alebo miestny národný výbor, v troch vyhotoveniach,
b)
územné rozhodnutie, pokiaľ ho vydal iný orgán než stavebný úrad,
c)
doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti,
d)
doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ ich predpisujú osobitné predpisy,
e)
doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli vopred.
(3)
Predpísaná dokumentácia zariadenia obsahuje najmä
a)
technický opis zariadenia, spôsobu jeho inštalácie a účinkov zariadenia na okolie,
b)
výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu.
(4)
Pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt.
ODDIEL 4
VYTYČOVANIE STAVIEB, TERÉNNYCH ÚPRAV A ŤAŽOBNÝCH PRÁC (K § 75 zákona)
§ 35
(1)
Vytyčovanie stavieb sa uskutoční podľa vytyčovacích výkresov v súlade s územným rozhodnutím, stavebným povolením alebo povolením terénnych úprav a ťažobných prác.
(2)
O uskutočnenom vytýčení a o stabilizácii pevných bodov vyhotoví ten, kto vytýčenie uskutočnil, vytyčovací protokol.
§ 36
Stavebný úrad môže pri jednoduchých, drobných a dočasných stavbách, zmenách stavieb a pri nepodstatných terénnych úpravách a ťažobných prácach na povrchu upustiť od vytýčenia orgánmi alebo organizáciami na to oprávnenými. Vytyčovací protokol v tomto prípade nahradí vytyčovací výkres dokumentácie stavby.
§ 37
(1)
Za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, pri ktorej sa upustilo od vytýčenia orgánmi alebo organizáciami na to oprávnenými, zodpovedá stavebník, pri stavbe uskutočňovanej svojpomocou osoba určená na vykonávanie odborného dozoru nad uskutočňovaním stavby a pri stavbe organizácie, ktorá nemá v predmete svojej činnosti stavebné alebo montážne práce a uskutočňuje stavbu sama pre seba, osoba, prípadne organizácia poverená odborným vedením stavby.
(2)
Za určenie priestorovej polohy terénnych úprav a ťažobných prác, pri ktorých bolo upustené od vytýčenia orgánmi alebo organizáciami na to oprávnenými, zodpovedá ten, kto požiadal stavebný úrad o ich povolenie.
§ 38
Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. Pri stavbách, terénnych úpravách a ťažobných prácach, ktoré nevyžadujú kolaudáciu, pripojí stavebník doklad o vytýčení k dokumentácii ním uchovávanej.
ODDIEL 5
KOLAUDÁCIA
Kolaudačné konanie o stavbách organizácií (K § 79 a 81 zákona)
§ 39
(1)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje
a)
označenie a miesto stavby,
b)
predpokladaný termín odovzdania a prevzatia stavby,
c)
termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby,
d)
pri stavbách, ktoré sa majú užívať ako prevádzkárne, oznámenie, či na komplexné vyskúšanie bude nadväzovať skúšobná prevádzka, a čas jej trvania.
(2)
K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa pripojí
a)
opis a zdôvodnenie uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
b)
prehľad predpísaných skúšok,
c)
potvrdenie stavebníka o prevzatí predpísaných dokladov dodávateľa;9) pri stavbách, na ktorých geodetické práce zabezpečujú zodpovední geodeti,10) doklad o zabezpečení súborného spracovania dokumentácie geodetických prác tvoriacich súčasť dokumentácie skutočného realizovania stavby, d) geometrický plán alebo inú dokumentáciu podľa predpisov o evidencii nehnuteľností na vyznačenie zmien v evidencii nehnuteľností, prípadne potvrdenie, že táto dokumentácia bola objednaná; tieto doklady sa nepripoja v prípadoch, keď nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby, a pri drobných stavbách,
d)
geometrický plán alebo inú dokumentáciu podľa predpisov o evidencii nehnuteľností na vyznačenie zmien v evidencii nehnuteľností, prípadne potvrdenie, že táto dokumentácia bola objednaná; tieto doklady sa nepripoja v prípadoch, keď nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby, a pri drobných stavbách,
e)
pri stavbe, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, súhlas Československej komisie pre atómovú energiu, udelený na základe posúdenia predprevádzkovej bezpečnostnej správy,
f)
ďalšie doklady, pokiaľ si ich stavebný úrad vyžiadal.
(3)
Predprevádzková správa podľa odseku 2 písm. e) obsahuje najmä
a)
zmeny pôvodného konštrukčného riešenia obsiahnuté v predbežnej bezpečnostnej správe s preukazom, že nezníži bezpečnosť jadrového zariadenia,
b)
dopĺňajúce a upresňujúce výpočty a merania, vyplývajúce z požiadaviek predbežnej bezpečnostnej správy,
c)
údaje o výsledkoch realizácie programu zabezpečenia akosti a ich porovnanie s projektovanými hodnotami, o spresnení programu a metód kontroly prevádzkového stavu jadrového zariadenia v priebehu jeho prevádzkového využívania,
d)
požiadavky na riadenie prevádzky z hľadiska jadrovej bezpečnosti, najmä pri uvádzaní do prevádzky (fyzikálne a energetické spúšťanie), normálnu prevádzku, abnormálnu prevádzku, havarijné podmienky, prevádzkovú dokumentáciu, zásady údržby a obnovy, výmenu paliva,
e)
limity a podmienky bezpečnej prevádzky pre jednotlivé fázy spúšťania a pre normálnu prevádzku jadrového zariadenia,
f)
spôsob evidencie, kontroly a fyzickej ochrany jadrových materiálov.
§ 40
(1)
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním je navrhovateľ povinný pripraviť
a)
doklady o vytýčení stavby (§ 38),
b)
doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
c)
zápisnice o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok, doklady o odstránení závad a nedorobkov, prípadne správu o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky,
d)
dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povolení zmien stavby.
(2)
Stavebný úrad spíše o ústnom konaní protokol, ktorý obsahuje najmä
a)
označenie stavby; pri registrovaných stavbách aj dátum a číslo registrácie,11)
b)
zistenie, či sa dodržali podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia a či sa vyhovelo všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu,
c)
porovnanie skutočného realizovania dokončenej stavby s dokumentáciou overenou stavebným úradom,
d)
súpis zistených odchýlok, zásad a nedorobkov skutočného realizovania stavby, prípadne odkaz na podklady kolaudačného rozhodnutia,
e)
námietky účastníkov konania,
f)
stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.
§ 41
Ak sa má stavba celkom alebo čiastočne užívať ako prevádzkáreň, vyžiada si stavebný úrad pre kolaudačné konanie od orgánu nadriadeného investorovi stanovisko, že prevádzkáreň a jej prevádzkové zariadenia sú spôsobilé na bezpečnú a plynulú prevádzku. Toto stanovisko môže po dohode so stavebným úradom na kolaudačné konanie predložiť aj navrhovateľ.
Kolaudačné konanie o stavbách občanov (K § 79 a 81 zákona)
§ 42
(1)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pri stavbách občanov obsahuje
a)
označenie a miesto stavby,
b)
predpokladaný termín dokončenia stavby.
(2)
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním stavebník pripraví
a)
doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
b)
dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povolení zmien stavby,
c)
doklad o vytýčení stavby,
d)
geometrický plán alebo inú dokumentáciu podľa predpisov o evidencii nehnuteľností na vyznačenie zmien, ak sú predmetom evidencie nehnuteľností, prípadne potvrdenie, že táto dokumentácia bola objednaná.
(3)
Stavebný úrad o ústnom konaní spíše protokol, ktorý obsahuje najmä označenie stavby, zistenie, či sa dodržali podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia, porovnanie skutočného realizovania dokončenej stavby s dokumentáciou overenou stavebným úradom, súpis zistených odchýlok, závad a nedorobkov, námietky účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.
(4)
Protokol podľa odseku 3 môže stavebný úrad nahradiť jednoduchým záznamom, najmä ak bola stavba dokončená v súlade s overenou dokumentáciou a ak nie sú na nej závady a nedorobky a účastníci konania nemajú námietky.
Kolaudačné rozhodnutie (K § 82 zákona)
§ 43
(1)
Kolaudačné rozhodnutie obsahuje
a)
označenie stavby,
b)
vymedzenie účelu užívania stavby,
c)
podmienky užívania stavby.
(2)
V podmienkach užívania stavby môže stavebný úrad podľa povahy stavby uložiť najmä
a)
vyznačenie drobných odchýlok, ktoré stavebný úrad vzal na vedomie, do overenej dokumentácie stavby,
b)
predloženie nevyhnutných znaleckých posudkov, prípadne iných dokladov o stave stavby a technologických zariadení, o spôsobilosti stavby na užívanie, o pôsobení prevádzky na životné prostredie a pod.,
c)
ďalšie povinnosti na zabezpečenie záujmov spoločnosti alebo na ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov, najmä na zabezpečenie záujmov na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.
§ 44
Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie sú zaistené zdravie a bezpečnosť osôb a riadne a nerušené užívanie stavby na určený účel, najmä
a)
nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny, na kanalizačnú sieť a pod., najmä pri bytových a občianskych stavbách,
b)
nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie,
c)
nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám,
d)
nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru,
e)
nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok.
§ 45
Upustenie od kolaudácie
Stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť
a)
pri drobných stavbách, stavebných úpravách a udržiavacích prácach, pri ktorých po ich ohlásení určil, že podliehajú stavebnému povoleniu,
b)
pri jednoduchých stavbách, s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu, garáží a skladov.
§ 46
Kolaudácia terénnych úprav, ťažobných prác a informačných, reklamných a propagačných zariadení
Pokiaľ stavebný úrad pri povolení terénnych úprav, ťažobných prác a informačných, reklamných a propagačných zariadení určí, že podliehajú kolaudácii, platia pre ne ustanovenia tohto oddielu primerane.
ODDIEL 6
NEVYHNUTNÉ ÚPRAVY A ODSTRAŇOVANIE STAVIEB
§ 47
Nevyhnutné úpravy (K § 87 zákona)
(1)
Stavebný úrad môže nariadiť ako nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku najmä
a)
úpravy v záujme bezpečnosti dopravy (napr. zriadenie podlubia, priechodov, skosenie nároží domov), obrany štátu (napr. zriadenie krytov a úkrytov), požiarnej bezpečnosti (napr. technické zariadenia požiarnej ochrany),
b)
úpravy, ktorými sa dosiahne, aby stavba alebo jej zariadenia svoje okolie neprimerane neobťažovali hlukom, zápachom, exhaláciami, otrasmi, chvením,
c)
pripojenie stavby na rozvodné siete, najmä na verejný rozvod vody, elektriny, plynu, na kanalizačnú sieť,
d)
úpravy, ktorými sa odstraňujú hygienické, bezpečnostné, požiarne, prevádzkové a estetické závady stavby a ktorými sa stavba vybavuje sociálnymi alebo inými hygienickými a spoločnými zariadeniami,
e)
odstránenie alebo úpravu stavebných častí stavby (napr. múrov, striešok, veránd) zabraňujúcich prístupu svetla a vzduchu k stavbám alebo pôsobiacich iné závady,
f)
úpravy na zabezpečenie účinnejšieho odvádzania zrážkových vôd.
(2)
Ako nevyhnutnú úpravu nemožno nariadiť úpravu stavby v osobnom vlastníctve, ktorá by viedla k tomu, že by stavba prestala byť predmetom osobného vlastníctva.
(3)
Ak nevyhnutná úprava, ktorá sa má nariadiť, nevyžaduje dokumentáciu alebo iné podklady, uloží stavebný úrad vlastníkovi stavby alebo pozemku vykonanie úpravy a určí podmienky a lehotu jej uskutočnenia. V ostatných prípadoch stavebný úrad uloží jednak uskutočniť nevyhnutnú úpravu stavby alebo stavebného pozemku, jednak obstarať a predložiť predpísanú dokumentáciu alebo iné podklady.
(4)
Pre obsah dokumentácie a iných podkladov, ktorých predloženie stavebný úrad uložil podľa odseku 3, platia podľa povahy úprav ustanovenia tejto vyhlášky o povoľovaní stavieb, terénnych úprav, prípadne o odstraňovaní stavieb.
§ 48
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (K § 88 zákona)
(1)
V žiadosti o povolenie na odstránenie stavby jej vlastník uvedie
a)
druh, účel, miesto a označenie stavby,
b)
dôvody odstránenia stavby a predpokladané začatie a skončenie prác,
c)
názov organizácie, ktorá stavbu odstráni; ak stavbu bude odstraňovať organizácia sama pre seba alebo ak sa má stavba odstrániť svojpomocou, uvedie vlastník stavby, ako je zabezpečené odborné vedenie, alebo meno a adresu osoby, ktorá bude vykonávať odborný dozor nad prácami,
d)
či sa stavba odstráni s použitím trhavín,
e)
ako sa naloží s materiálom a kam sa prebytočný materiál uloží, f) zoznam a adresy účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi,
g)
ako sú zabezpečené doterajším užívateľom bytov a nebytových priestorov náhradné byty, ubytovanie alebo priestory,
h)
ako sa naloží s uvoľneným pozemkom,
i)
návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť.
(2)
K žiadosti o povolenie na odstránenie stavby vlastník pripojí
a)
doklady, ktorými preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemkom,
b)
technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
c)
doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami spravujúcimi rozvodné siete a s účastníkmi konania, pokiaľ sa o odstránení stavby vopred uskutočnili,
d)
pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať oprávnená odborne vybavená organizácia, dohodu s kvalifikovanou osobou, ktorá sa zaviazala zabezpečovať odborný dozor nad prácami spojenými s odstránením stavby, ak vlastník sám nie je spôsobilý dozor vykonávať,
e)
stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi.
(3)
Ak žiadosť alebo jej prílohy neobsahujú podklady nevyhnutné na riadne posúdenie z hľadiska záujmov sledovaných stavebným úradom alebo dotknutými orgánmi štátnej správy, určí stavebný úrad rozsah a lehotu doplnenia, napr. ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, doplnenie fotodokumentáciou, dokumentačnými výkresmi, prípadne podľa podmienok ministerstva kultúry republiky aj inou dokumentáciou (napr. meračskou alebo modelovou), a v odôvodnených prípadoch predloženie fotodokumentácie aj pri iných stavbách.
§ 49
Rozhodnutie o odstránení stavby (K § 90 zákona)
(1)
Rozhodnutie o odstránení stavby obsahuje najmä
a)
údaje o mieste, druhu a účele stavby, a komu sa odstránenie stavby povoľuje alebo nariaďuje,
b)
lehotu na odstránenie stavby,
c)
podmienky odstránenia stavby.
(2)
Podmienkami rozhodnutia o odstránení stavby stavebný úrad zabezpečí najmä
a)
dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a iných predpisov a technických noriem,
b)
dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy,
c)
ochranu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania,
d)
vykonanie prác pri odstránení stavby na to oprávnenou odborne vybavenou organizáciou; pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať na to oprávnená odborne vybavená organizácia, určí osobu, ktorá bude zabezpečovať odborný dozor nad prácami.
(3)
Stavebný úrad môže v podmienkach rozhodnutia o odstránení stavby
a)
uložiť povinnosť oznámiť určité štádium prác na zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu,
b)
uložiť vlastníkom susedných pozemkov, aby znášali po určený čas vykonávanie niektorých prác zo svojich pozemkov alebo stavieb,
c)
určiť podrobnejšie podmienky postupu a spôsobu prác, najmä na zabezpečenie stability susedných stavieb, na zaistenie bezpečného užívania susedných stavieb, premávky na priľahlých komunikáciách a pod.,
d)
uložiť povinnosť upraviť po odstránení stavby pozemok, zabezpečiť nezávadné odvádzanie povrchových vôd, vysádzať zeleň a pod.,
e)
uložiť povinnosť dokumentáciu stavby odovzdať na účely evidencie a archivovania.
§ 50
Nariadenie zabezpečovacích prác (K § 94 zákona)
(1)
Rozhodnutie, ktorým stavebný úrad nariaďuje vlastníkovi stavby vykonať zabezpečovacie práce, obsahuje najmä
a)
povinnosť vykonať zabezpečovacie práce a lehotu na ich vykonanie, opis stavebnotechnického stavu stavby, povahu a rozsah účinkov, ktorými ohrozuje život alebo zdravie osôb alebo národohospodárske hodnoty,
b)
podmienky vymedzujúce druh, rozsah a spôsob vykonania zabezpečovacích prác,
c)
podmienky zabezpečujúce ochranu záujmov spoločnosti i ochranu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania,
d)
údaje o nevyhnutnom rozsahu susedných pozemkov a stavieb, ktoré sa majú použiť pri vykonávaní zabezpečovacích prác, a povinnosti ich vlastníkov, aby po určený čas znášali vykonávanie niektorých prác zo svojich nehnuteľností, prípadne, aby na nich znášali dočasné umiestnenie konštrukcií.
(2)
Ak stavebný úrad stavebnej organizácii nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce, uvedie v rozhodnutí okrem náležitostí podľa odseku 1
a)
organizáciu, ktorá je povinná vykonať zabezpečovacie práce,
b)
povinnosť vlastníka stavby uhradiť tejto organizácii náklady spojené s vykonaním zabezpečovacích prác a znášať ich vykonanie.
§ 51
Štátny stavebný príspevok (K § 95 zákona)
(1)
V žiadosti o poskytnutie štátneho stavebného príspevku občan, ktorý je vlastníkom stavby, uvedie
a)
účel príspevku a jeho požadovanú výšku,
b)
sociálne pomery žiadateľa.
(2)
K žiadosti o poskytnutie štátneho stavebného príspevku žiadateľ priloží
a)
doklad o vlastníckom práve k nehnuteľnosti,
b)
doklad, ktorým preukazuje, že mu štátna sporiteľňa odmietla poskytnúť na účel, na ktorý žiada štátny príspevok, pôžičku, a že nemohol získať prostriedky ani z iných zdrojov, ako z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a pod.
(3)
Rozhodnutie, ktorým stavebný úrad priznáva štátny stavebný príspevok, obsahuje najmä
a)
údaje o účele, na ktorý sa štátny stavebný príspevok poskytuje, a termín dokončenia prác, pokiaľ nebol určený iným rozhodnutím stavebného úradu,
b)
výhradu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade, že dôjde k odplatnému prevodu nehnuteľnosti alebo že sa práce nevykonali v rozsahu, na ktorý sa príspevok priznal,
c)
podmienky výplaty príspevku (napr. uzavretie dohody podľa § 58 Občianskeho zákonníka),
d)
podmienky rokovania so štátnou sporiteľňou, ktorej prostredníctvom sa bude štátny stavebný príspevok vyplácať (napr. spôsob úhrady čiastkových účtov a ich kontrola).
ODDIEL 7
ŠTÁTNY STAVEBNÝ DOHĽAD
§ 52
Náplň činnosti štátneho stavebného dohľadu (K § 98 zákona)
Orgány štátneho stavebného dohľadu sú oprávnené zisťovať najmä,
a)
či sa stavba uskutočňuje na základe stavebného povolenia alebo iného rozhodnutia stavebného úradu a v súlade s ním,
b)
či práce na stavbe vykonávajú oprávnené organizácie alebo osoby, či sú zabezpečené a vykonávané predpísané dozory (technický dozor investora, autorský dozor generálneho projektanta, odborné vedenie alebo odborný dozor nad uskutočňovaním stavby), či sa odborne vykonávajú a vedú stavebné práce a či sa posúdila vhodnosť použitia výrobkov pre stavebnú časť stavieb,
c)
či je na stavenisku k dispozícii dokumentácia overená stavebným úradom a všetky doklady potrebné na uskutočňovanie stavby a či sa riadne vedú stavebné a montážne denníky alebo jednoduchý záznam o stavbe,
d)
či pri uskutočňovaní stavby nedochádza k nepovolenému obmedzovaniu premávky na komunikáciách alebo užívania verejných priestranstiev, či sa nadmerne neznečisťuje okolie stavby, neničí zeleň alebo iným spôsobom nezhoršuje životné prostredie a či sa neodôvodnene neobmedzujú práva a právom chránené záujmy vlastníkov susedných pozemkov a stavieb,
e)
či je zaistená bezpečnosť práce a technických zariadení, požiarna ochrana, riadne ohradenie a osvetlenie staveniska, bezpečné prístupy k stavbe, či je na stavenisku poriadok a či nedochádza k znehodnocovaniu alebo ničeniu použiteľných materiálov,
f)
či sa dodržiavajú všeobecné technické požiadavky na výstavbu a iné predpisy a technické normy,
g)
či sa stavba užíva len na povolené účely a či sa pri prevádzkárňach v priebehu užívania nezhoršujú účinky prevádzky, najmä v okolí,
h)
či sa stavba riadne udržiava,
i)
či pri dočasných stavbách neuplynul určený čas ich trvania alebo nepominul účel, na ktorý sa zriadili,
j)
či sa dodržiavajú podmienky povolenia alebo nariadenia stavebného úradu na odstránenie stavby,
k)
či stavbu odstraňuje oprávnená organizácia alebo osoba a či je zabezpečené odborné vedenie práce a bezpečnosť osôb,
l)
či sa odstraňovaním stavby neohrozujú susedné objekty a či sa vykonali opatrenia potrebné na ich zabezpečenie,
m)
či sa robia predpísané skúšky.
§ 53
Podmienky výkonu štátneho stavebného dohľadu (K § 100 zákona)
(1)
Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby. Ak ide o stavbu organizácie, je organizácia uskutočňujúca stavbu povinná viesť stavebný a montážny denník; v ňom zaznamenáva aj mená osôb vykonávajúcich predpísané dozory na stavbe. Pri stavbách uskutočňovaných svojpomocou občanmi vedie stavebník jednoduchý záznam o stavbe, ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor nad uskutočňovaním stavby; v zázname uvedie aj osoby vypomáhajúce na stavbe.
(2)
Ak stavebný úrad vyžaduje pri výkone štátneho stavebného dohľadu na stavbe účasť stavebníka, organizácie uskutočňujúcej stavbu alebo osôb vykonávajúcich predpísané dozory na stavbe, oznámi to najmenej 7 dní vopred stavebníkovi, ktorý zabezpečí požadovanú účasť.
§ 54
Opatrenia pri výkone štátneho stavebného dohľadu (K § 102 zákona)
(1)
Výzvu urobiť nápravu môže orgán štátneho stavebného dohľadu zaznamenať do stavebného alebo montážneho denníka alebo do jednoduchého záznamu o stavbe, písomným oznámením alebo do protokolu. Výzva obsahuje stručný opis zistenej závady a lehotu, dokedy sa má urobiť náprava.
(2)
Ak organizácia alebo osoba nedbá na výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu, vydá stavebný úrad rozhodnutie, ktorým nariadi urobiť nápravu. Rozhodnutie obsahuje najmä
a)
meno (názov) osoby alebo organizácie, ktorej sa nariaďuje urobiť nápravu,
b)
označenie závady, ktorá sa má odstrániť, a lehotu, v ktorej sa má náprava urobiť.
§ 55
Dokumentácia skutočného realizovania stavby a zjednodušená dokumentácia stavby (pasport) (K § 104 zákona)
(1)
Dokumentácia skutočného realizovania stavby, ktorej obstaranie nariadil stavebný úrad, obsahuje najmä
a)
údaje o druhu, účele a mieste stavby, meno (názov) a adresu vlastníka stavby, parcelné čísla stavebného pozemku podľa evidencie nehnuteľností s uvedením vlastníckych alebo iných práv a údaje o rozhodnutiach o stavbe; pokiaľ sa rozhodnutia nezachovali, aspoň približný rok dokončenia stavby,
b)
situačný výkres súčasného stavu územia v mierke pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností so zakreslením polohy stavby a vyznačením väzieb na okolie, najmä odstupov od hraníc stavebného pozemku a od susedných stavieb a pripojenia na rozvodné a dopravné siete; v odôvodnených prípadoch môže stavebný úrad uložiť spracovanie situačného výkresu v podrobnejšej mierke,
c)
stavebné výkresy v mierke 1 : 200, prípadne v mierke 1 : 100 alebo 1 : 50, vypracované podľa skutočného realizovania stavby, s príslušnými rezmi a pohľadmi, s opisom všetkých priestorov a miestností podľa súčasného spôsobu užívania a s vyznačením ich rozmerov a plošných výmer,
d)
technický opis stavby a jej vybavenia.
(2)
Zjednodušená dokumentácia (ďalej pasport stavby), ktorej obstaranie nariadil stavebný úrad, obsahuje najmä
a)
údaje podľa odseku 1 písm. a),
b)
situačný výkres a zjednodušené výkresy skutočného realizovania stavby v rozsahu a podrobnostiach zodpovedajúcich druhu a účelu stavby s opisom spôsobu užívania všetkých priestorov a miestností,
c)
jednotný technický opis stavby a jej vybavenia.
(3)
Dodatočne obstaraná dokumentácia skutočného realizovania stavby alebo pasport stavby uskutočnenej trvalým spôsobom sa predkladajú stavebnému úradu vo dvoch vyhotoveniach; ak stavebným úradom nie je mestský alebo miestny národný výbor, v troch vyhotoveniach.
(4)
Stavebný úrad zabezpečí preskúmanie predloženej dodatočne obstaranej dokumentácie skutočného realizovania alebo pasportu stavby; podľa výsledku uloží ich doplniť, zmeniť, prípadne prepracovať alebo ich overí. Po jednom overenom vyhotovení zašle stavebníkovi a mestskému alebo miestnemu národnému výboru, v územnom obvode ktorého je stavba.
(5)
Overená dokumentácia skutočného realizovania stavby alebo overený pasport stavby nahrádzajú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VYVLASTNENIE
§ 56
Návrh na vyvlastnenie (K § 112 zákona)
(1)
Návrh na vyvlastnenie obsahuje najmä
a)
označenie pozemku alebo jeho časti, označenie stavby, údaj, aké právo a v akom rozsahu sa má vyvlastniť, a návrh náhrady,
b)
meno (názov) organizácie, v prospech ktorej sa má uskutočniť vyvlastnenie,
c)
meno (názov) a adresu osoby alebo organizácie, proti ktorej vyvlastnenie smeruje,
d)
odôvodnenie požiadavky s uvedením účelu, na ktorý sa vyvlastnenie navrhuje; pri vyvlastnení na uskutočnenie stavby významnej pre rozvoj obce, okresu alebo kraja stanovisko orgánu oblastného plánovania,
e)
dôkaz o tom, že pokus o získanie práva k pozemku alebo stavbe dohodou za odplatu zodpovedajúcu cenovým predpisom bol bezvýsledný,
f)
výpis z evidencie nehnuteľností, prípadne výpis z pozemkovej knihy identifikovaný podľa evidencie nehnuteľností, ak právne vzťahy k pozemkom a stavbám neboli dosiaľ v evidencii nehnuteľností vyznačené,
g)
snímku z pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností so zákresom pozemkov a stavieb navrhnutých na vyvlastnenie, doplnenú situáciou z iných mapových podkladov, ktoré graficky vyjadrujú právne vzťahy k nehnuteľnostiam v prípadoch, keď tieto vzťahy neboli dosiaľ v evidencii vyznačené; ak sa navrhuje vyvlastniť časť pozemku, pripojí sa aj geometrický plán v troch vyhotoveniach. Ak pri líniových stavbách nemožno určiť presný rozsah pozemkov, postačí situácia projektovanej stavby zakreslená na snímke z pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností.
(2)
Dôkazom podľa odseku 1 písm. e) je doporučene zaslaná písomná výzva na uzavretie dohody, obsahujúca požiadavku žiadateľa, dôvody, návrh odplaty a upozornenie, že ak na ňu vlastník pozemku alebo stavby neodpovie do 15 dní odo dňa doručenia, bude sa predpokladať, že dohodu odmieta. Ak ide o pozemky a stavby užívané na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby alebo o lesné pozemky, je dôkazom aj žiadosť o súhlas s prevodom pozemku alebo stavby doporučene zaslaná organizácii, ktorej patrí právo užívania podľa osobitných predpisov12) s upozornením, že ak nebude súhlas udelený do 15 dní odo dňa doručenia, bude sa predpokladať, že užívateľ s prevodom nesúhlasí. V oboch prípadoch je potrebné vyhlásenie navrhovateľa, že v určenej lehote nedostal na svoju výzvu odpoveď, prípadne že k prevodu nedošlo.
§ 57
Rozhodnutie o vyvlastnení (K § 114 zákona)
Rozhodnutie o vyvlastnení obsahuje najmä
a)
predmet, účel a rozsah vyvlastnenia,
b)
meno (názov) osoby alebo organizácie, proti ktorej vyvlastnenie smeruje,
c)
označenie orgánu alebo organizácie, ktorá bude vykonávať správu národného majetku, prípadne meno osoby alebo organizácie, v prospech ktorých sa vyvlastňuje,
d)
náhradu za vyvlastnenie a spôsob jej úhrady,
e)
lehotu, do ktorej sa musí začať s užívaním pozemku a stavby na účel, na ktorý sa vyvlastnili.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 58
Oznámenie verejnou vyhláškou
(1)
Ak ide o rozhodnutie alebo iné opatrenie väčšieho rozsahu alebo ak jeho neoddeliteľnú časť tvoria grafické prílohy, vyvesí sa miesto úplného znenia opatrenia stručná vyhláška obsahujúca základné údaje o území, ktorého sa opatrenie týka, a jeho stručný obsah s poučením, kedy a kde možno doň nazrieť.
(2)
Písomnosť alebo vyhláška podľa odseku 1 sa vyvesí na úradnej tabuli miestneho národného výboru, ktorého územného obvodu sa týka, a správneho orgánu, ktorý rozhodnutie alebo iné opatrenie vydal. Na vyhláške označí orgán, ktorý ju vyvesil, dátumy jej vyvesenia a sňatia a založí ju do správneho spisu.
§ 59
Úľavy pri živelných pohromách a pri nečakaných haváriách stavieb
(1)
Opatrenia na stavbách a pozemkoch spočívajúce podľa okolností aj v uskutočňovaní stavieb alebo terénnych úprav alebo v odstraňovaní stavieb, ktorými sa predchádza dôsledkom živelných pohrôm alebo nečakaných havárií, čelí ich účinkom a zabraňuje ohrozeniu života alebo zdravia osôb, národohospodárskym a iným škodám, sa môžu začať bez predchádzajúceho povolenia podľa stavebného zákona a tejto vyhlášky, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. Ten, kto také opatrenia vykonáva, je však povinný bezodkladne ich oznámiť stavebnému úradu, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
(2)
Ak sa stavby alebo terénne úpravy zničené alebo poškodené živelnou pohromou alebo nečakanou haváriou majú obnoviť v zhode s pôvodnými povoleniami stavebného úradu, postačí, aby sa také opatrenie vopred ohlásilo stavebnému úradu. Pre postup stavebného úradu a stavebníka platia primerane ustanovenia § 16 až 18.
(3)
Pri stavbách a terénnych úpravách, ktoré treba bezodkladne uskutočniť na zmiernenie alebo odvrátenie dôsledkov živelnej pohromy alebo nečakanej havárie stavby, môže stavebný úrad
a)
obmedziť obsah návrhu (žiadosti) a jeho príloh na najpotrebnejšiu mieru nevyhnutnú pre rozhodnutie,
b)
upustiť od vydania územného rozhodnutia, prípadne zlúčiť územné konanie so stavebným konaním alebo s inými konaniami podľa zákona,
c)
v rozhodnutí určiť, že niektoré doklady predpísané ako prílohy návrhu (žiadosti), prípadne iné doklady sa predložia v určenej lehote dodatočne,
d)
v odôvodnených prípadoch vydať predbežné povolenie, v ktorom sa určí lehota na dodatočné predloženie podkladov; po ich predložení vykoná stavebný úrad konanie a vydá rozhodnutie.
§ 60
Údaje pre orgány geodézie a kartografie
(1)
Orgánom (organizáciám) geodézie a kartografie (ich pracoviskám v okrese) sa zasielajú
a)
rozhodnutie o umiestnení stavby alebo zmeny stavby týkajúce sa jej vonkajšieho pôdorysného ohraničenia, rozhodnutie o využití územia a rozhodnutie o chránenom území alebo ochrannom pásme,
b)
stavebné povolenie alebo zmeny stavby týkajúce sa jej vonkajšieho pôdorysného ohraničenia,
c)
povolenie terénnych úprav a ťažobných prác,
d)
kolaudačné rozhodnutie pri stavbách a ich zmenách uvedených v písmene b),
e)
rozhodnutie o odstránení stavby,
f)
rozhodnutie o vyvlastnení pozemku a stavby a rozhodnutie o zrušení vyvlastnenia.
(2)
Orgánom (organizáciám) geodézie a kartografie sa nezasielajú stavebné povolenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.
§ 61
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1976.
Minister:
Ing. Šupka v. r.
1)
Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
2)
Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností, vyhláška č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.
3)
§ 14 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.
4)
§ 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
5)
Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.
6)
Vyhláška č. 79/1973 Zb. o experimentálnom overovaní vo výstavbe.
7)
§ 64 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.
8)
Stavebný úrad zabezpečí vyjadrenie správcov telekomunikačných sietí podľa zákona č. 110/1964 Zb.
9)
§ 43 vyhlášky č. 104/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác,
§ 69 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.
10)
Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického č. 10/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe, vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.
11)
Vyhláška č. 17/1970 Zb. o udeľovaní súhlasu na začínanie stavieb a vyhláška č. 7/1971 Zb. o registrácii stavieb.
12)
Napr. § 12 ods. 3 zákona č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby,
§ 42 ods. 2 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.