82/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

82
VYHLÁŠKA
Ministerstva lesného a vodného hospdárstva Českej socialistickej repobliky
zo 16. júla 1976
o úprave užívania povrchových vôd na plavbu motorovými plavidlami
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy a s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 6 ods. 4 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):
§ 1
Táto vyhláška upravuje v záujme ochrany čistoty vôd a zebezpečenia starostlivosti o hromadnú rekreáciu pracujúcich užívanie niektorých povrchových vôd na plavbu motorovými plavidlami so spaľovacími motormi (ďalej len „motorové plavidlá“).
§ 2
Zákaz plavby motorových plavidiel
Zakazuje sa plavby motorových plavidiel na vodárenských tokoch,1) na úsekoch tokov a na nádržiach nachádzajúcich sa v ochranných pásmach,2) na vodných nádržiach vybudovaných po 31. 12. 1975 a na povrchových vodách uvedených v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
§ 3
Obmedzenie plavby motorových plavidiel
Na povrchových vodách uvedených v prílohe č. 2 tejto vyhlášky sa zakazuje plavby motorových plavidiel v dňoch pracovného pokoja; obmedzenie v pracovných dnoch určia okresné národné výbory po dohode s krajským národným výborom a pre povrchové vody vodohospodárskych diel v pôsobnosti krajských národných výborov tieto národné výbory.3)
§ 4
Stanovištia motorových plavidiel
(1)
Motorové plavidlá môžu mať svoje stanovištia len na miestach na to určených. Stanovištia a najvyšší prípustný počet motorových lodí na nich určuje Štátna plavebná správy v spolupráci so správcom vodného toku a príslušným okresným národným výborom.4) Povolené stanovištia musia byť označené plavebnými znakmi.5)
(2)
Motorové plavidlá na stanovištiach musia byť bezpečne priviazané. Zakazuje sa vyväzovať motorové plavidlá za stromy, poškodzovať brehové porasty, brehy a ich opevnenia. Spôsob vyväzovania určuje pre každé stanoviste Štátna plavebná správa. Zakazuje sa budovať pevné lávky a plávajúce ježky mimo vyznačených stanovíšť a pristavovať motorové plavidlá pri brehoch určených na hromadnú rekreáciu.5)
(3)
Na obdobie od 1. novembra do 31. marca sa musia všetky motorové plavidlá odpratať z vodnej hladiny a vytiahnuť na breh nad kótu najvyššieho vzdutia alebo premiestniť na miesto vhodné na prezimovanie.
§ 5
(1)
Ustanovenie § 2 a 3 sa nevzťahujú na plavbu
a)
plavidiel Federálneho ministerstva národnej obrany, Federálneho ministerstva vnútra, Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky, Štátnej plavebnej správy, požiarnej ochrany a správcov tokov, pokiaľ sú použité na služobný účel,
b)
plavidiel použitých v súvislosti s údržbou vodných tokov, s výstavbou, opravami a údržbou stavieb vo vodných tokoch, včítane stavieb pri vodných tokoch, a s meraním na vodných tokoch,
c)
plavidiel použitých na potrebné zabezpečenie zdravotnej služby a pri ochrane pred povodňou.
(2)
S výnimkou vodárenských tokov, úsekov tokov a nádrží nachádzajúcich sa v ochranných pásmach sa nevzťahujú stanovenia § 2 a 3 na plavbu
a)
plavidiel verejnej lodnej dopravy, včítane prievodzných plavidiel,6)
b)
plavidiel použitých pri ťažbe piesku a štrku a pri ich preprave,
c)
plavidiel použitých pri verejnom zásobovaní,
d)
plavidiel štátneho rybárstva použitých pri plnení úloh vyplývajúcich z hospodárskeho plánu,
e)
plavidiel plavčíkov pri výkone dozoru na miestach vyhradených na vodnú rekreáciu,
f)
plavidiel premiestňovaných podľa § 4 ods. 3 tejto vyhlášky,
g)
havarovaných plavidiel, ktoré sa prepravujú na miesto, kde ich možno opraviť a zabezpečiť.
§ 6
(1)
Okresný národný výbor po dohode s krajským národným výborom a krajský národný výbor pre povrchové vody vodohospodárskeho diela v jeho pôsobnosti môžu povoliť z ustanovení tejto vyhlášky výnimky pre vodné lyžovanie, pre organizované telovýchovné a športové akcie, prípadne z iných závažných dôvodov, v priestoroch a čase, ktoré určia po dohode so Štátnou plavebnou správou a správcom vodného toku; môžu tiež v osobitne odôvodnených prípadoch na prechodný čas, najneskoršie však do 31. 12. 1977 povoliť výniky z ostaných ustanovení tejto vyhlášky, prípadne do tej istej lehoty ponechať v platnosti doterajšiu úpravu užívania povrchových vôd na plavbu motorovými plavidlami.
(2)
Výnimky podľa odseku 1 nemožno povoľovať pre plavbu na vodárenských tokoch, úsekoch tokov a na nádržiach nachádzajúcich sa v ochranných pásmach a na vodných nádržiach vybudovaných po 31. 12. 1975.
§ 7
Ustanoveniami tejto vyhlášky nie sú dotknuté predpisy na ochranu vôd, prípadne predpisy starostlivosti o zdravie ľudu.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1976.
Minister:

Insg. Hruzík v. r.
1)
Vyhláška č. 28/1975 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných tokov.
2)
§ 19 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
3)
§ 2 a § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.
4)
§ 1 ods. 2 písm. ch) vyhlášky č. 137/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe.
5)
Vyhláška č. 155/1973 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách.
6)
§ 7 zákona č. 26/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb.