79/1976 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 24. júna 1976
o zriadení medaily „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky"
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní:
§ 1
(1)
Zriaďuje sa medaila „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky“ ako čestné uznanie za zásluhy o ochranu štátnych hraníc.
(2)
Medaila „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky“ sa udieľa na ocenenie vynikajúcich výsledkov a mimoriadnych zásluh o ochranu štátnych hraníc; udieľa sa najmä
a)
za statočnosť a obetavosť pri zadržaní narušiteľov štátnych hraníc,
b)
za mimoriadne zásluhy o riadenie a organizovanie ochrany štátnych hraníc a
c)
za spoluprácu a pomoc poskytnutú pri ochrane štátnych hraníc.
§ 2
(1)
Medailu „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky“ možno udeliť príslušníkom Pohraničnej stráže, ostatným vojakom vojsk ministerstva vnútra, príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti, vojakom Československej ľudovej armády, iným občanom a občanom spriatelených štátov.
(2)
Medailu „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky“ udieľa minister vnútra Československej socialistickej republiky.
(3)
Zároveň s medailou „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky“ sa odovzdáva listina o jej udelení.
§ 3
Veci súvisiace s udieľaním medaily „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky“ patria Federálnemu ministerstvu vnútra.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Štrougal v. r.