74/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 23. júna 1976
o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 29 zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady a § 30 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje voľby do Slovenskej národnej rady a všeobecné voľby do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a určuje deň ich konania na piatok 22.októbra a sobotu 23.októbra 1976.
Predseda Slovenskej národnej rady:

Šalgovič v. r.