72/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
UZNESENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
z 23.júna 1976
o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 30 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia voľby do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky na piatok 22.októbra a sobotu 23. októbra 1976.
Predseda Federálneho zhromaždenia:
Indra v. r.