70/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
ZÁKON
Českej národnej rady
z 29. júna 1976
o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky na roky 1976–1980
Vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov rozvoja národného hospodárstva, zo Smernice XV. Zjazdu Komunistickej strany Československa pre hospodársky a sociálny rozvoj Československej socialistickej republiky v rokoch 1976–1980 a v súlade so zákonom č. 69/1976 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1976–1980, Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon ustanovuje základný cieľ a hlavné úlohy štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky na roky 1976 až 1980 (ďalej len „päťročný plán republiky“) a podmienky pre jeho realizáciu, ktoré sú záväznou smernicou pre riadiacu činnosť vlády, ústredných orgánov, národných výborov a iných orgánov Českej socialistickej republiky a pre hospodársku činnosť socialistických organizácií nimi riadených.
Prvá časť
Základný cieľ hlavné úlohy päťročného plánu republiky
§2
Základným cieľom päťročného plánu republiky, vychádzajúcim z hospodárskej a sociálnej politiky Komunistickej strany Československa, je zabezpečiť v súlade s prehlbovaním socialistického spôsobu života uspokojovanie rastúcich hmotných a duchovných potrieb obyvateľstva a ďalšie upevňovanie jeho životných a sociálnych istôt na základe trvalého rozvoja a vysokej efektívnosti spoločenskej výroby a kvality všetkej práce.
§ 3
Na dosiahnutie tohto cieľa a na posilnenie socialistického štátu sa ustanovujú tieto hlavné úlohy:
a)
zabezpečiť plynulý a proporcionálny rast spoločenskej výroby, umožňujúci kryť rastúce potreby spoločnosti predovšetkým sústavným posilňovaním úlohy priemyslu, rozvojom poľnohospodárskej výroby a vzostupom stavebnej výroby;
b)
orientovať hospodársky rozvoj na riešenie kľúčových problémov ďalšieho proporcionálneho rozvoja jednotnej československej ekonomiky a rastu jej efektívnosti a na dosiahnutie toho, aby sa do roka 1980 zvýšil v Českej socialistickej republike vytvorený spoločenský produkt zhruba o 25 % a reálne príjmy obyvateľstva zhruba o 24 %;
c)
zabezpečovať vo všetkých odvetviach národného hospodárstva efektívny rast výroby a výkonov predovšetkým rastom produktivity práce, zlepšovaním kvality práce, účinnejším hospodárením a zhodnocovaním všetkých druhov palív a energie, materiálov a surovín, krmív a potravín a rýchlejším uplatňovaním výsledkov vedy a techniky v praxi; zamerať sa na to, aby prírastok národného dôchodku v Českej socialistickej republike kryl z 98 % rast spoločenskej produktivity práce;
d)
prehlbovať účasť orgánov a organizácií na vyššom zapojení národného hospodárstva Československej socialistickej republiky do medzinárodnej socialistickej ekonomickej integrácie;
e)
intenzívnejšie využívať prírodné bohatstvo a prieskumom pripravovať jeho ďalší rozvoj, intenzívnejšie využívať poľnohospodársky pôdny fond, zvyšovať jeho úrodnosť a jeho ochranu; zabezpečiť rozvoj vodných zdrojov;
f)
venovať trvalú starostlivosť životnému prostrediu, najmä ochrane prírody, ochrane vodných tokov, podzemných vôd a ovzdušia pred znečistením;
g)
podstatne lepšie využívať výrobno–technickú základňu, zvýšiť kvalitu, technickú úroveň a úžitkové vlastnosti produkcie a zabezpečiť vysoko účinné vynakladanie prostriedkov na investičnú činnosť;
h)
zamerať vedeckotechnický rozvoj a aplikáciu výsledkov vedy a techniky na riešenie rozhodujúcich rozvojových zámerov;
i)
ďalej upevňovať stabilitu vnútorného trhu, zlepšovať sortiment tovaru, rýchlejšie obmieňať najmä tovar dlhodobej spotreby a rozširovať jeho ponuku; zdokonaľovať väzby medzi výrobou a obchodom, rozvíjať a modernizovať materiálno–technickú základňu obchodu;
j)
venovať prednostnú pozornosť realizácii dlhodobých zámerov vo výstavbe a v celkovej modernizácii hlavného mesta Prahy; za prioritu ďalej považovať rozvoj Severočeského kraja;
k)
rozvíjať a ďalej zdokonaľovať riadenie národného hospodárstva tak, aby účinnejšie napomáhalo zvyšovať efektívnosť rozvoja, aby na to mobilizovalo rezervy, podnecovalo rast produktivity práce, zvyšovanie kvality výroby, tvorivé sily a iniciatívu pracujúcich.
§ 4
V rozvoji priemyselnej výroby sa ustanovuje:
a)
zvýšiť na základe využívania všetkých výrobných činiteľov, predovšetkým vybudovanej výrobno–technickej základne a pracovných síl objem priemyselnej výroby riadenej orgánmi Českej socialistickej republiky do roka 1980 takmer o 24 %; prírastok výroby kryť takmer v plnom rozsahu prírastkom produktivity práce;
b)
zabezpečiť v jednotlivých priemyselných odvetviach do roka 1980 rast vyjadrený zvýšením objemu hrubej výroby ústredne riadených štátnych hospodárskych organizácií:
v chemickom priemysle takmer o 33 %
v spotrebnom priemysle takmer o 18 %
vo výrobe stavebných hmôt najmenej o 41 %
v potravinárskom priemysle takmer o 19 %
v zdravotníckej výrobe najmenej o 45 %;
c)
utvárať podmienky pre to, aby sa v Českej socialistickej republike zabezpečil do roka 1980 rast vyjadrený zvýšením objemu hrubej výroby:
v palivách a energetike najmenej o 17 %,
v hutníctve a ťažkom strojárstve najmenej o 30 %,
vo všeobecnom strojárstve najmenej o 45 %;
d)
presadzovať progresívne zmeny vo výrobe, a to hlavne realizáciou rozvojových programov priemyslu; ďalej posilniť úlohu chémie ako jedného z hlavných nositeľov technického pokroku;
e)
ďalej rozvíjať ťažbu a spracovanie surovín domáceho pôvodu a využívanie druhotných surovinových zdrojov.
§ 5
(1)
V rozvoji poľnohospodárskej výroby sa ustanovuje zabezpečiť v Českej socialistickej republike v porovnaní v obdobím 1971–1975 vzostup celkovej poľnohospodárskej výroby takmer o 13 % a prispieť k postupnému dosiahnutiu sebestačnosti vo výrobe zrnovín.
(2)
V rozvoji lesného hospodárstva sa ustanovuje zvýšiť v Českej socialistickej republike ťažbu dreva do roka 1980 o viac ako 6 %, pokračovať v racionalizácii celého výrobného procesu a zlepšiť komplexné využitie drevnej hmoty.
§ 6
V rozvoji dopravy a spojov sa ustanovuje povinnosť zúčasňovať sa
a)
na zvýšení prepravy tovaru a osôb, zabezpečení koordinovaného rozvoja jednotlivých druhov dopravy a komunikačnej siete lepším využívaním dopravných prostriedkov a posilňovaním verejnej cestnej dopravy, na zabezpečovaní ďalšieho rozvoja kontajnerového dopravného systému a zvyšovaní bezpečnosti a kultúry cestovania v osobnej doprave;
b)
na ďalšej automatizácii medzimestskej telefónnej prevádzky a rozširovaní vysielacej a prenosovej siete druhého televízneho programu;
c)
na uvedení do prevádzky 298 tis. nových telefónnych staníc v Českej socialistickej republike.
§ 7
(1)
V oblasti investovania sa ustanovuje povinnosť vychádzať z toho, že v Československej socialistickej republike podiel investícií na použitom národnom dôchodku neprekročí 33 %; pritom sústreďovať kapacity stavebných organizácií a dodávky technologických zariadení v požadovanej štruktúre na stavby, aby sa najmä pri rozhodujúcich investičných akciách dosiahlo plnenie plánovaných úloh v dokončovaní stavieb a v uvádzaní kapacít do prevádzky v určených termínoch.
(2)
V stavebnej výrobe sa ustanovuje povinnosť zúčasňovať sa na zvýšení objemu stavebných prác vykonaných stavebnými organizáciami v Českej socialistickej republike do roka 1980 o 34 %.
§ 8
Vo vonkajších ekonomických vzťahoch sa ustanovuje povinnosť zúčastňovať sa
a)
na zvýšení celkového obratu zahraničného obchodu;
b)
na intenzívnejšom zapájaní československej ekonomiky do medzinárodnej deľby práce, najmä do medzinárodnej socialistickej ekonomickej integrácie a na rozvíjaní všestrannej hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce so socialistickými krajinami, predovšetkým so Zväzom sovietskych socialistických republík;
c)
na ďalšom rozširovaní vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov s vyspelými kapitalistickými štátmi na dlhodobom základe; pritom využívať výrobnú a vedeckotechnickú kooperáciu;
d)
na rozširovaní dlhodobých, stabilných a vzájomne výhodných hospodárskych a vedeckotechnických vzťahov s rozvojovými krajinami.
§ 9
V rozvoji životnej úrovne sa ustanovuje:
a)
ďalej všestranne rozvíjať dosiahnutý stupeň hmotnej spotreby obyvateľstva, zlepšovať jej skladbu a zvyšovať pohotovosť a kvalitu služieb;
b)
posilňovať význam a vplyv odmieňania za prácu ako základného princípu rozdeľovania v socialistickej spoločnosti;
c)
sústavne zlepšovať životné a pracovné prostredie a pracovné podmienky, predovšetkým na základe komplexných programov starostlivosti o pracovníkov;
d)
postupne v súlade s dosiahnutými výsledkami rozvoja hospodárstva ďalej rozvíjať starostlivosť o rodiny s deťmi a o zabezpečenie obyvateľstva v starobe a chorobe;
e)
v období rokov 1976–1980 vystavať vo všetkých formách výstavby v Českej socialistickej republike najmenej 410 tis. bytov, z toho v hlavnom meste Prahe najmenej 58 tis. bytov; pritom zabezpečiť komplexnosť budovaných sídlisk výstavbou objektov technickej a občianskej vybavenosti;
f)
v zdravotníctve ďalej rozvíjať dosiahnutý vysoký stupeň starostlivosti o zdravie obyvateľstva a utvárať podmienky pre ďalšie zlepšovanie liečebnej preventívnej starostlivosti;
g)
v školstve utvárať predpoklady pre ďalšie zvyšovanie úrovne vzdelania a pre zdokonaľovanie prípravy kvalifikovaných pracovníkov; za tým účelom ďalej skvalitňovať výchovný a vzdelávací systém;
h)
zabezpečovať sústavný rast kultúrnej úrovne pracujúcich a zvyšovať úlohu kultúry a umenia pri uspokojovaní duchovných potrieb obyvateľstva.
Druhá časť
Podmienky realizácie päťročného plánu republiky
§ 10
(1)
Vláda, ústredné orgány štátnej správy, krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Prahy zodpovedajú za zvýšenie kvality a autority národohospodárskych plánov, včítane oblastných plánov, ako základného nástroja riadenia národného hospodárstva a za úroveň riadiacej a organizátorskej práce na všetkých stupňoch riadenia.
(2)
Materiálno–technické zásobovanie a dodávateľsko–odberateľské vzťahy sa budú zdokonaľovať prehĺbením plánovania, zvýšením zodpovednosti odvetvových ústredných orgánov a výrobných hospodárskych jednotiek za plynulé zásobovanie národného hospodárstva výrobkami zverených odborov, určením zdôvodnených a neustále obnovovaných noriem spotreby a noriem zásob, posilňovaním úlohy zmlúv na zabezpečenie stabilizácie dodávateľsko–odberateľských vzťahov a racionalizáciou zásobovacích a odbytových ciest.
(3)
Orgány hospodárskeho riadenia sú povinné účinnejšie využívať mzdové, finančné a cenové nástroje v súlade so zámermi štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva pri presadzovaní najefektívnejších ciest ich realizácie a orientovať ich na zvyšovanie množstva a kvality spoločensky žiadúcej produkcie, na posilňovanie kvalitatívnych stránok výroby a znižovanie jej energetickej a materiálovej náročnosti, na rýchle rozširovanie poznatkov vedeckotechnického pokroku, na rozvoj tvorby a realizácie vynálezov a zlepšovacích návrhov, na dokonalejšie využívanie základných prostriedkov a zásob, na zvyšovanie efektívnosti zahraničného obchodu a na stabilizáciu pracovných síl; v jednote s týmito nástrojmi uplatniť morálne stimuly a komplexné programy starostlivosti o pracovníkov.
(4)
Národné výbory sú povinné dôsledne zabezpečovať určené smery hospodárskej politiky v miestnych podmienkach, najmä v oblasti pracovných síl; budú ďalej rozvíjať organizovanie dobrovoľnej práce.
(5)
Na všetkých stupňoch riadenia sa bude dôslednejšie uplatňovať kontrola plnenia plánu.
§ 11
Na plnenie cieľov a úloh päťročného plánu republiky, na zabezpečenie trvalého rastu efektívnosti národného hospodárstva, ako aj na zabezpečovanie finančnej, rozpočtovej a menovej rovnováhy sa ustanovuje povinnosť účinnejšie pôsobiť na zabezpečenie potrebnej úrovne finančných zdrojov a presadzovať hospodárnosť pri vynakladaní finančných a devízových prostriedkov.
§ 12
Dosiahnutie základného cieľa a plnenie úloh päťročného plánu republiky sa bude cieľavedome podporovať rozvojom tvorivých schopností ľudí, ich spoločenskou angažovanosťou, vysokou aktivitou, iniciatívou a zodpovednosťou v práci a organizovaním ďalšieho rozmachu socialistického súťaženia v najrozličnejších formách. Účasť pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia hospodárskych plánov a na riadiacej a kontrolnej činnosti sa ďalej prehĺbi.
Tretia časť
Záverečné ustanovenia
§ 13
(1)
Vláda zabezpečí vyjadrenie údajov ustanovených týmto zákonom v nových veľkoobchodných cenách vyhlásených k. 1. januáru 1977.
(2)
Vláda môže na účely experimentálneho overovania nových prvkov plánovitého riadenia národného hospodárstva povoliť výnimky z ustanovení zákonov Českej národnej rady upravujúcich riadenie národného hospodárstva. To obdobne platí aj o zákonoch vydaných pred 1. januárom 1969, pokiaľ ich môžu meniť zákony Českej národnej rady.
§ 14
(1)
Pokiaľ nie je uvedené inak, sú údaje o rozvoji národného hospodárstva v tomto zákone vyjadrené porovnaním s úrovňou dosiahnutou v roku 1975.
(2)
Vykonávací štátny plán Českej socialistickej republiky na rok 1976, ustanovený na základe zákona Českej národnej rady č. 145 1975 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Českej socialistickej republiky na rok 1976. je vykonávacím štátnym plánom k päťročnému plánu republiky.
§ 15
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Erban v. r.

Korčák v. r.