67/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
Vyhláška
Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe
z 18. mája 1976
ktorou sa poverujú národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy
§ 1
Rada Stredočeského krajského národného výboru v Prehe podľa § 46 ods. 1 zákona o národných výboroch, v úplnom znení vyhlásenom pod č. 28/1972 Zb., a § 3 ods. 2 zákona ČNR č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve poveruje
1.mestské národné výbory v Stredočeskom kraji výkonom vodohospodárskej agendy v rozsahu § 3 ods. 2 písm. a), c), d) a f) zákona ČNR č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve,
2.
miestne národné výbory v Stredočeskom kraji výkonom vodohospodárskej agendy v rozsahu § 3 ods. 2 písm. a), c) a f) zákona ČNR č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1978
Tajomník:

Dr. Cedidlová v. r.

Predseda:

Ing. Burian v. r.