60/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky
z 19. mája 1976,
ktorou sa vydávajú zásady školenia pracovníkov o požiarnej ochrane
Ministerstvo vnútra Českej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane:
§ 1
Rozsah pôsobnosti
(1)
Vyhláška upravuje zásady školenia osôb o požiarnej ochrane (ďalej len „školenie“), ktoré sú v pracovnom, členskom, učebnom alebo inom obdobnom pomere k organizáciám1) vykonávajúcim tieto školenia ako súčasť preventívnych opatrení na ochranu pred požiarmi.
(2)
Školenie v organizáciách železničnej, vodnej a leteckej dopravy, v organizáciách lesného hospodárstva, v útvaroch a zariadeniach Československej ľudovej armády, v útvaroch Zboru národnej bezpečnosti, vo vojskách ministerstva vnútra a v organizáciách štátnej banskej správy sa spravuje osobitnými právnymi predpismi.2)
(3)
Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na školenie pracovníkov inšpekcií požiarnej ochrany národných výborov, príslušníkov verejných a závodných požiarnych útvarov, požiarnikov z povolania vo verejných a závodných požiarnych zboroch.
§ 2
Zodpovednosť za školenie
Za školenie v organizáciách zodpovedá vedúci organizácie.
Stupne školenia
§ 3
Školenie prvého stupňa
(1)
Školenie prvého stupňa obsahuje výklad o základných povinnostiach pracovníkov pri dodržiavaní požiarnobezpečnostných predpisov, výklad o požiarnom nebezpečenstve v organizácii a inštruktáž o používaní základných hasiacich prostriedkov.
(2)
Na školení prvého stupňa sa zúčastňujú
a)
osoby, ktoré sú v pracovnom, členskom, učebnom alebo inom obdobnom pomere k organizácii (ďalej len „pracovníci“),
b)
študenti zaradení v organizáciách, kde získavajú odbornú prax,
c)
pracovníci, ktorí nie sú uvedení pod písmenami a) a b) a v objektoch organizácií plnia pracovné úlohy; týmto osobám obsah a rozsah školenia prvého stupňa organizácia primeraná upraví.
Školenie druhého stupňa
§ 4
(1)
Školenie druhého stupňa obsahuje podrobný výklad o požiarnom nebezpečenstve charakteristickom pre príslušné pracovisko (technológia výroby, skladovanie horľavých látok a pod.), o poplachových smerniciach, o požiarnom pláne a o požiarnom poriadku organizácie; z celkového rozsahu školenia druhého stupňa musí byť jedna tretina zameraná na praktický výcvik.
(2)
Na školení druhého stupňa sa zúčastňujú
a)
pracovníci, ktorí absolvovali školenie prvého stupňa,
b)
pracovníci, ktorí prechádzajú na iné pracovisko alebo na iný spôsob práce, kde sa tento stupeň školenia vyžaduje.
§ 5
Školenie druhého stupňa uskutočňuje organizácia raz za dva roky, pokiaľ vedúci organizácie alebo nadriadený orgán s prihliadnutím na zvýšené požiarne nebezpečenstvo neurčí kratšiu lehotu. Školenie pracovníkov poverených zabezpečovaním požiarnej ochrany v organizáciách v čase, keď sa v nich nepracuje, sa však uskutočňuje vždy najmenej raz za rok.
Školenie tretieho stupňa
§ 6
(1)
Školenie tretieho stupňa obsahuje podrobné oboznámenia sa so systémom a riadením požiarnej ochrany v organizácii, so základnými poznatkami procesu horenia a hasenia horľavých látok a s obsahom príslušných štátnych technických a odborových noriem.
(2)
Na školení tretieho stupňa sa zúčastňujú
a)
vedúci organizácií3) a ich zástupcovia,
b)
ostatní vedúci pracovníci organizácie na všetkých stupňoch riadenia a pracovníci, ktorí vykonávajú školenie prvého a druhého stupňa,
c)
členovia požiarnotechnickej komisie, pracovníci na úseku požiarnej prevencie v organizáciách; velitelia závodných požiarnych zborov sa na školení zúčastňujú, pokiaľ nie sú požiarnikmi z povolania,
d)
pracovníci, ktorí pri výskume a vývoji výrobkov alebo technológie zodpovedajú za protipožiarne opatrenia.
(3)
Školenie tretieho stupňa uskutočňuje organizácia raz za tri roky, pokiaľ vedúci organizácie alebo nadriadený orgán neurčí kratšiu lehotu.
§ 7
(1)
Vedomosti získané na školení tretieho stupňa overuje odborná komisia určená vedúcim organizácie; u vedúcich pracovníkov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) odborná komisia nadriadeného orgánu. O úspešnom absolvovaní školenia tretieho stupňa vydá vedúci organizácie na návrh odbornej komisie osvedčenie.
(2)
Pracovníci uvedení v § 6 ods. 2, ktorí pri overovaní vedomostí neprospeli, sú povinní podrobiť sa do troch mesiacov novému overeniu vedomostí.
Organizovanie školenia
§ 8
Pre všetky stupne školenia vypracuje organizácia tematické plány a časový rozvrh školenia, ktoré vedúci organizácie prerokuje s nadriadeným orgánom a s príslušným národným výborom – inšpekciou požiarnej ochrany. Tematický plán a časový rozvrh školenia vedúcich pracovníkov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) prerokuje nadriadený orgán s krajským národným výborom - inšpekciou požiarnej ochrany (Národným výborom hl. m. Prahy - mestskou inšpekciou požiarnej ochrany) podľa sídla organizácie.
§ 9
(1)
Školenie zabezpečuje organizácia spravidla svojimi pracovníkmi. Školenie prvého a druhého stupňa vykonávajú pracovníci zabezpečujúci výkon požiarnej ochrany v organizáciách, vedúci pracovníci alebo iní poverení pracovníci, ktorí úspešne absolvovali školenie tretieho stupňa.
(2)
Školenie tretieho stupňa vedúcich pracovníkov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) zabezpečuje nadriadený orgán. U ostatných pracovníkov zaradených do školenia tretieho stupňa zabezpečuje toto školenie organizácia spravidla svojimi odborne kvalifikovanými pracovníkmi v súčinnosti s pracovníkmi zabezpečujúcimi výkon požiarnej ochrany v organizácii.
§ 10
O školení vedie organizácia dokumentáciu. Dokumentáciu o školení a o overovaní vedomostí pracovníkov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) vedie nadriadený orgán.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
Organizácie spolupracujú pri školení s orgánmi Revolučného odborového hnutia, so Zväzom požiarnej ochrany Československej socialistickej republiky, prípadne s ďalšími spoločenskými organizáciami.
§ 12
(1)
Školenie prvého a druhého stupňa novoprijatých pracovníkov a školenie druhého stupňa pracovníkov prevádzaných na inú prácu alebo pracovisko sú organizácie povinné zabezpečiť pred zaradením, prípadne pred prevedením pracovníka na iné pracovisko.
(2)
Školenie tretieho stupňa novoprijatých pracovníkov alebo pracovníkov zaradených do funkcií, kde sa tento stupeň školenia vyžaduje, zabezpečí organizácia do troch mesiacov od prijatia alebo prevedenia pracovníka. U pracovníkov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) zabezpečí školenie v tej istej lehote nadriadený orgán.
(3)
Školenie druhého a tretieho stupňa podľa tejto vyhlášky osôb, ktoré sú pracovníkmi k začiatku účinnosti tejto vyhlášky, zabezpečí táto organizácia najneskoršie do jedného roka od jej účinnosti. Školenie tretieho stupňa pracovníkov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) zabezpečí v tej istej lehote nadriadený orgán.
§ 13
Osobitné predpisy, ktoré upravujú školenie alebo overovanie vedomostí pracovníkov o požiarnej ochrane, nie sú touto vyhláškou dotknuté.4)
§ 14
Zrušujú sa:
1.
ustanovenie § 8 vyhlášky ministra vnútra č. 169/1955 Ú. l. o zabezpečovaní a organizácii požiarnej ochrany v závodoch,
2.
smernice Ministerstva vnútra z 19. októbra 1959 č. PO-1638/1959 pre školenie zamestnancov závodov o požiarnej ochrane, ktorých ďalšia platnosť bola oznámená v čiastka 47/1967 Zb. (XVIII/9).
§ 15
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1976.
Minister:

Ing. Jung v. r.
1)
Organizáciami v zmysle tohto predpisu sú najmä štátne, družstevné a spoločenské organizácie, ako aj iné organizácie, útvary, včítane ich organizačných zväzkov a zložiek.
2)
§ 9 zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane.
3)
Pozri § 21 zákona č. 109/1964 Zb. - Hospodárskeho zákonníka, úplné znenie č. 37/1971 Zb.
4)
Napr.
- ČSN 05 0610 - Bezpečnostné predpisy pre zváranie a rezanie kyslíkom
- ČSN 05 0630 - Bezpečnostné predpisy pre zváranie elektrickým oblúkom
- Smernice Ministerstva vnútra ČSR č. 11/1972 Ústredného vestníka ČSR o ochrane úrody pred požiarmi (registrované v Zbierke zákonov v čiastke 14 z 12. 7. 1972 č. PO-2065/72 z 3. júla 1972).