53/1976 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
zo 6. mája 1976
o úprave pracovného času v roku 1977
Vláda Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ústrednou radou odborov ustanovila uznesením z 1. apríla 1976 podľa § 83 ods. 3 Zákonníka práce:
Úprava pracovného času
(1)
Pracovný čas ustanovený podľa vyhlášky č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom alebo podľa ďalších predpisov vydaných ústrednými orgánmi na skrátenie týždenného pracovného času sa upravuje v roku 1977 tak, že pracovnými dňami sú aj soboty pripadajúce na 16. apríl, 24. september a 12. november.
(2)
Dĺžka ďalších pracovných smien v dňoch uvedených v predchádzajúcom odseku sa rovná dĺžke smeny určenej v organizácii na piatok, ktorý tejto smene predchádza.
(3)
Ak podľa rozvrhu pracovných smien pripadne pracovníkovi jeho pravidelná pracovná smena na niektorý z pracovných dní uvedených v odseku 1, určí organizácia po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (ďalej len „závodný výbor“) tomuto pracovníkovi ďalšiu pracovnú smenu na iný vhodný deň v tom istom mesiaci.
(4)
Organizácie môžu so súhlasom závodného výboru, štátne orgány po prerokovaní s ním presunúť na pracoviskách s pretržitou prevádzkou druhé a tretie smeny pripadajúce na dni uvedené v odseku 1 na iné vhodné dni v tom istom mesiaci.
(5)
Úprava pracovného času uvedená v odseku 1 sa vzťahuje aj na pracovníkov, ktorí majú s organizáciou dohodnutý kratší pracovný čas (§ 86 a § 156 ods. 2 Zákonníka práce), s výnimkou pracovníkov, ktorí majú pracovný čas skrátený na základe lekárskeho posudku, a predĺženie pracovného času o ďalšiu smenu by presiahlo maximálny počet hodín, po ktorý môže pracovník podľa tohto posudku v týždni pracovať.
(6)
Pracovný čas sa neupravuje mladistvým pracovníkom mladším ako 16 rokov, pracovníkom na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou, pracovníkom s pracovným časom rovnomerne rozvrhnutým na 6 dní v týždni a pracovníkom v prevádzkach, v ktorých sa skrátil pracovný čas zo zdravotných dôvodov.
(7)
Pokiaľ by pracovník nemal v dôsledku úpravy pracovného času podľa odseku 1 v týždni ani jeden deň nepretržitého odpočinku, presunie mu organizácia po prerokovaní so závodným výborom jednu pracovnú smenu z tohto týždňa na niektorý deň jeho nepretržitého odpočinku v inom týždni toho istého mesiaca.
(8)
Ak pracovník čerpá dovolenku na zotavenie po čiastkach kratších ako týždeň tak, že do nej pripadá ďalšia smena, nemení sa tým celkový počet dní jeho dovolenky vyplývajúci z pracovného režimu obvyklého v organizácii. Náhradu mzdy za dovolenku na zotavenie dostane pracovník, ktorému by pripadla do času dovolenky na zotavenie niektorá z ďalších smien, za toľko pracovných dní dovolenky, koľko mu ich odpadlo podľa harmonogramu smien rozšíreného o ďalšiu smenu.
(9)
Pracovný čas pracovníkov obchodu a služieb so stykom so zákazníkmi, pracovníkov zásobujúcich prevádzkárne obchodu, pracovníkov spojov a pracovníkov verejnej dopravy určí organizácia v súlade so všeobecnými pokynmi na úpravu prevádzkových režimov, ktoré vydajú v súvislosti so vznikom troch súvislých dní pracovného pokoja s ohľadom na potreby obyvateľstva a socialistických organizácií príslušné ústredné orgány.
Odmieňanie práce
(10)
Za prácu v ďalších smenách (odsek 1) patrí pracovníkovi mzda vo výške určenej mzdovými predpismi. Pracovníkovi odmieňanému mesačnou mzdou sa v súvislosti s odpracovaním ďalších pracovných smien jeho základná mzda nezvyšuje.
(11)
Pokiaľ sa pracovníkovi určí ďalšia smena na inú sobotu alebo nedeľu v súvislosti s ustanovením odsekov 3 a 7 tejto vyhlášky, patrí mu v týchto dňoch zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele.1)
(12)
Za prácu vykonávanú v dňoch uvedených v odseku 1 nepatrí pracovníkovi mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele,1) a to ani keď nejde o prácu v ďalších smenách.
(13)
Práca v ďalších smenách nie je prácou nadčas, a preto za ňu nepatrí pracovníkovi príplatok za prácu nadčas ani náhradné voľno podľa § 116 Zákonníka práce.
Záverečné ustanovenie
(14)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Štanceľ v. r.
1)
Vyhláška č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele; mzdové predpisy vydané ústrednými orgánmi na vykonanie zásad racionalizácie mzdových sústav podľa uznesenia vlády ČSSR z 3. mája 1973 č. 128.