5/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.02.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 11. novembra 1975
o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vzájomnej ochrane autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam
Dňa 18. marca 1975 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vzájomnej ochrane autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam.
S Dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Moskve 23. septembra 1975.
Podľa svojho článku 8 Dohoda nadobudla platnosť 23. septembrom 1975.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing.Chňoupek v. r.
DOHODA medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vzájomnej ochrane autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam
Prezident Československej socialistickej republiky a Prezídium Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík
- vedení úsilím o ďalšie prehĺbenie vzájomnej spolupráce v oblasti výmeny kultúrnych hodnôt v súlade s Dohodou medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci z 28. februára 1972,
- uznávajúc za nevyhnutné utvoriť taký vzájomný systém ochrany autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam, ktorý bude napomáhať ďalšie šírenie kultúrnych hodnôt,
- vychádzajúc z účasti Československej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík vo Všeobecnom dohovore o autorskom práve zo 6. septembra 1952
sa rozhodli uzavrieť túto dohodu:
Článok 1
Každá z oboch zmluvných strán bude na svojom území podporovať šírenie literárnych, vedeckých a umeleckých diel vytvorených občanmi druhej zmluvnej strany, a to najmä vydávanie slovesných, hudobno-dramatických, hudobných diel, vydávanie a vystavovanie výtvarných diel, zaraďovanie dramatických, hudobno-dramatických, choreografických, pantomimických a hudobných diel do repertoárov divadiel, orchestrov, hudobných súborov a sólistov, ako aj do televízneho a rozhlasového vysielania a filmového premietania.
Článok 2
Každá z oboch zmluvných strán bude uznávať autorské práva občanov druhej zmluvnej strany k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam a zabezpečí na svojom území ochranu týchto práv za rovnakých podmienok, aké ustanovujú jej vnútroštátne právne predpisy pre jej štátnych občanov.
Článok 3
Táto Dohoda sa vzťahuje aj na použitie diel uvedených v článku 2, ku ktorému dôjde po nadobudnutí platnosti tejto Dohody, pokiaľ v okamihu tohto použitia diela dosiaľ neuplynul čas trvania autorského práva uvedený v článku 4 ods. 1.
Článok 4
(1)
Čas trvania autorského práva sa spravuje vnútroštátnymi právnymi predpismi tej zmluvnej strany, kde sa ochrana poskytuje; nie je však dlhší, než ustanovujú vnútroštátne právne predpisy druhej zmluvnej strany.
(2)
Právo na ochranu autorstva a ochranu nedotknuteľnosti diela nie je časove obmedzené.
Článok 5
(1)
Autorské odmeny sa budú vyplácať v mene tej zmluvnej strany, na území ktorej dôjde k použitiu diela. Prevod vyplácaných súm sa vykoná podľa dohody o neobchodných platbách platnej medzi zmluvnými stranami v čase prevodu.
(2)
Autorské odmeny vyplácané podľa tejto Dohody budú podliehať zdaneniu len v štáte stáleho bydliska autora.
Článok 6
(1)
Každá zo zmluvných strán zabezpečí, aby jej organizácie používajúce diela uvedené v článku 2 dodržiavali vnútroštátne právne predpisy druhej zmluvnej strany týkajúce sa vykonávania tejto Dohody. Zmluvné strany budú navzájom priznávať výhradné právo príslušným organizáciám na ochranu autorských práv na sprostredkovanie pri vzájomných stykoch v otázkach použitia literárnych, vedeckých a umeleckých diel.
(2)
Obe zmluvné strany urobia opatrenia, aby na základe tejto Dohody dojednali príslušné organizácie na ochranu autorských práv vykonávacie dohody, v ktorých sa dohodnú najmä na spôsobe dojednávania zmlúv o použití diela a výplaty autorských odmien, na spôsobe vzájomného vyúčtovania a prevodu autorských odmien, ako aj poskytovania právnej pomoci pri vyberaní daní a ochrane autorských práv autorov, ktorí sú občanmi druhej zmluvnej strany.
Článok 7
Táto Dohoda sa nedotýka práv a záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich pre ne z iných medzinárodných zmlúv.
Článok 8
(1)
Táto Dohoda podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční v Moskve.
Táto Dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu.
(2)
Táto Dohoda sa uzaviera na 3 roky a bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalšie 3 roky, pokiaľ ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie najneskoršie šesť mesiacov pred uplynutím príslušného trojročného obdobia.
Dané v Prahe 18. marca 1975 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Zo splnomocnenia prezidenta ČSSR:

M. Klusák v.r.

Zo splnomocnenia Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR:

B. Pankin v.r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.