48/1976 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 22. januára 1976
o Dlhodobej dohode o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky
Dňa 14. novembra 1975 bola v Paríži podpísaná Dlhodobá dohoda o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky. Na základe svojho článku VI dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.
České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
DLHODOBÁ DOHODA o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Francúzskej republiky
- odvolávajúc sa na Dohodu o hospodárskej spolupráci na úseku priemyslu, uzavretú v Paríži 23. februára 1970, ako aj na účasť obidvoch krajín na Všeobecnej dohode o clách a obchode (GATT),
- prajúc si rozvíjať svoje vzťahy za najlepšieho využívania všetkých zdrojov, ktoré poskytuje hospodársky pokrok obidvoch krajín,
- vedomé si podstatnej úlohy, ktorú má mať hospodárska spolupráca v rozvoji dvojstranných vzťahov,
- považujúc za nevyhnutné určiť pevný rámec a dlhodobé ustanovenia, aby sa uľahčilo utvorenie úzkych a trvalých vzťahov spolupráce medzi príslušnými orgánmi a podnikmi obidvoch krajín,
- prajúc si pozdvihnúť rozvoj spolupráce na vzájomne výhodnom základe,
sa dohodli takto:
Článok I
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Francúzskej republiky budú podporovať všetkými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii, rozvoj hospodárskej spolupráce medzi orgánmi a podnikmi obidvoch krajín.
Článok II
Na posilnenie vzťahov medzi podnikmi sa budú obidve vlády mimoriadne venovať zvýšeniu vzájomného poznania svojich perspektív dlhodobého rozvoja.
V záujme uľahčenia výmeny informácií v tejto oblasti budú môcť byť predstavitelia orgánov zodpovedných za plánovanie, ak s tým budú obidve strany súhlasiť, pozvaní na účasť na zasadnutiach Zmiešanej komisie predvídanej v článku V tejto dohody.
Článok III
Zmiešaná komisia predvídaná v článku V tejto dohody určí oblasti, v ktorých sa rozvoj spolupráce javí najžiadanejším a utvorí, len čo to bude možné, orientačný program dlhodobej hospodárskej spolupráce.
Obidve strany sa domnievajú, že priaznivé perspektívy jestvujú najmä v týchto oblastiach:
- hutníctvo železa,
- strojársky a elektrotechnický priemysel,
- chemický priemysel,
- elektronika,
- informačná technika,
- výroba automobilov a ostatných dopravných prostriedkov,
- stavebný priemysel,
- poľnohospodárska technika a potravinársky priemysel.
Článok IV
Spolupráca medzi orgánmi a podnikmi obidvoch krajín môže mať najmä tieto formy:
- spoločná výstavba nových priemyselných zariadení, rozšírenie a modernizácia jestvujúcich jednotiek v každej z obidvoch krajín a v tretích krajinách,
- spolupráca v oblasti výroby, spracovateľského priemyslu a predaja,
- výmena know-how, technických informácií, patentov a licencií; vývoj novej techniky; výchova a výmena špecialistov a stážistov.
Článok V
Na sledovanie plnenia tejto dohody a na prijímanie opatrení nevyhnutných na realizáciu jej ustanovení sa zriaďuje Zmiešaná komisia pre hospodársku spoluprácu.
Jej pôsobnosť sa vzťahuje na všetky otázky vyplývajúce z hospodárskej spolupráce medzi obidvoma krajinami. Má najmä za úlohu utvárať priaznivé podmienky rozvoja tejto spolupráce, určovať zámery a vypracúvať nové návrhy v tejto oblasti. Vytvára najmä špecializované pracovné výbory v hlavných oblastiach spolupráce a koordinuje ich činnosť.
Zmiešaná komisia sa schádza na žiadosť jednej z obidvoch strán v zásade raz za rok, striedavo v Prahe a v Paríži.
Článok VI
Táto dohoda sa uzaviera na desať rokov a nadobúda platnosť dňom podpisu. Šesť mesiacov pred skončením jej platnosti sa zmluvné strany dohodnú o opatreniach, ktoré bude treba prijať na zabezpečenie pokračovania hospodárskej spolupráce medzi obidvoma krajinami.
Dané v Paríži 14. novembra 1975 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pri čom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr.Lubomír Štrougal v. r.

Za vládu Francúzskej repubiky:

Jacques Chirac v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.