44/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 03.05.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

44
UZNESENIE
Federálneho zhromaždenia
z 27. apríla 1976
o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 11. marca 1976 č. 16 Zb. o Kancelárii prezidenta Československej socialistickej republiky.
Indra v. r.