42/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

42
VYHLÁŠKA
Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky
z 9. apríla 1976
o vodohospodároch
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s príslušnými orgánmi štátnej správy podľa § 16 ods. 1 zákona Českej národnej rady č. 130/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve:
Určovanie vodohospodárov
§ 1
(1)
Organizácie sú povinné určiť na zabezpečenie odborného hospodárenia s vodou a čistenia odpadových vôd kvalifikovaných pracovníkov ďalej len „vodohospodárov“
a)
ak odberajú alebo inak užívajú povrchové alebo podzemné vody, prípadne na výrobné účely vodu z verejných vodovodov v celkovom množstve nad 1250 m3 mesačne alebo nad 1500 m3 ročne,
b)
ak vypúšťajú odpadové alebo zvláštne vody obsahujúce pri svojom vzniku:
1.
znečistenie charakterizované ukazovateľom BSK5 vo väčšom množstve ako 5 ton za kalendárny rok,
2.
nerozpustné látky vo väčšom množstve ako 25 ton za kalendárny rok,
3.
ropné látky presahujúce koncentráciu 10 mg/l a celkové množstvo 5 ton za kalendárny rok,
4.
rozpustné anorganické soli presahujúce koncentráciu 1000 mg/l a celkové množstvo 50 ton za kalendárny rok,
5.
látky so zjavnou aciditou alebo so zjavnou alkalitou presahujúcou koncentráciu 0,5 mval/l a celkové množstvo 500 kg ekv. za kalendárny rok,
6.
rádioaktívne látky alebo infikované látky (napr. odpadové vody z infekčných oddelení nemocníc sanitních zabití, kafilérií, výrobní očkovacích látok a pod. ).
7.
jedy.1)
(2)
Ak jednotlivý závod alebo prevádzka spĺňa podmienky uvedené v odseku 1, je organizácia povinná úrčiť vodohospodára aj pre tento závod alebo prevádzku.
(3)
Organizácie, ktoré odoberajú alebo inak užívajú vody na rybochovné účely, nemajú povinnosť určiť vodohospodára, aj keď inak spĺňajú podmienky v odseku 1 písm. a).
§ 2
Nadriadené organizácie a orgány, ako aj ich ústredné orgány sú povinné určiť vodohospodára, ak niektorá z podriadených organizácií má povinnosť určiť vodohospodára podľa § 1.
§ 3
Ak je to účelné a ak to nebude na ujmu plnenia úloh, môže sa funkcia vodohospodára zlučovať s inou činnosťou alebo vodohospodára možno určiť spoločne pre niekoľko závodov alebo prevádzok, prípadne možno pre jednotlivé závody poveriť touto funkciou vodohospodára organizácie.
§ 4
Organizácie sú povinné oznámiť mená a pracoviská osôb určených do funkcie vodohospodára vodohospodárskemu orgánu príslušnému na povolenie nakladania s vodami, z ktorého vyplýva povinnosť organizácie určiť vodohospodára, a ak táto povinnosť vyplýva z odberu vody z verejného vodovodu, okresnému národnému výboru, v územnom obvode ktorého dochádza k odberu z verejného vodovodu, oznámenie sú povinné urobiť aj pri zmene alebo pri novom určení vodohospodára.
Činnosť vodohospodárov
§ 5
Vodohospodári určení podľa § 1 plnia pri zabezpečovaní odborného hospodárenia s vodou a čistenia odpadových vôd pre organizáciu, závod alebo prevádzku, pre ktoré boli určení , najmä tieto úlohy:
a)
sledujú dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku vodného hospodárstva, ako aj plnenie rozhodnutí vodohospodárskych orgánov.
b)
pripravujú, navrhujú a vyhodnocujú vodohospodárske opatrenia súvisiace s rozvojom výroby, prípadne so zmenami technológie.
c)
vykonávajú pravidelné technické a ekonomické rozbory.
d)
vypracúvajú návrhy na zlepšenie hospodárenia s vodou a na zlepšenie akosti vypúšťaných odpadových alebo zvláštnych vôd.
e)
dbajú na dodržiavanie manipulačných poriadkov a na ich súlad so súčasným stavom vodného hospodárstva prevádzky, závodu alebo organizácie.
f)
sústavne sledujú a kontrolujú stav a prevádzku zariadení zabezpečujúcich hospodárenie s vodou a čistenie odpadových vôd.
g)
sledujú a kontrolujú hospodárenie s vodou,
h)
pri zlyhaní čistiacich zariadení alebo pri prevádzkových poruchách, ktoré majú alebo môžu mať za následok hoci aj len ktátkodobé zhoršenie akosti vôd, navrhujú a sledujú vykonávanie potrebných opatrení, prípadne vykonávajú tieto opatrenia.
i)
zabezpečujú, aby pre vodohospodársky, ako aj pre hlavný vodohospodársky dozor boli k dispozícii vodoprávne rozhodutia týkajúce sa prevádzky, závodu alebo organizácie.
§ 6
Vodohospodári určení podľa § 2 plnia pri zabezpečovaní odborného hospodárenia s vodou a čistenia odpadových vôd pre nadriadenú organizáciu, orgán alebo ústredný orgán, pre ktoré boli určení, najmä tieto úlohy:
a)
vypracúvajú koncepciu hospodárenia s vodou a čistenie odpadových vôd,
b)
metodicky vedú a po odbornej stránke kontrolujú vodohospodárov podriadených organizácií,
c)
pravidelne vyhodnocujú hospodárenie s vodou a čistenie odpadových vôd v podriadených organizáciách a robia potrebné technické a ekonomické rozbory,
d)
vypracúvajú celkové správy o hospodárení s vodou,
e)
sledujú vodohospodárske záujmy pri investičnej činnosti.
Klasifikácia vodohospodárov
§ 7
(1)
Vodohospodárom môže byť pracovník, ktorý ma vysokoškolské alebo úplné stredné odborné vzdelania vodohospodárskeho, chemicko-technologického alebo iného príbuzného smeru, prípadne úplné stredné všeobecné vzdelanie doplnené špecializovaným kurzom pre vodohospodárov. Stupeň požadovaného vzdelania určí organizácia úmerne k povahe pracoviska, pre ktoré sa vodohospodár určuje. Pri posudzovaní iného príbuzného smeru sa prihliada na povahu pracoviska, pre ktoré sa vodohospodár určuje, a na náplň vyučovacích osnov absolvovanej školy.
(2)
Výnimočne môže byť za vodohospodára určený aj pracovník, ktorý má len úplné stredné všeobecné vzdelanie, pokiaľ najneskoršie do 3 rokov odo dňa svojho určenia absolvuje špecializovaný kurz pre vodohospodárov.
(3)
Vodohospodári sú povinní sústavne dopĺňať svoje poznatky na úseku nakladania s vodami a ich ochrany.
§ 8
Pracovníci, ktorí ku dňu účinnosti tejto vyhlášky vykonávali funkciu vodohospodára podľa dosiaľ platných predpisov, sa považujú za spôsobilých na vykonávanie funkcie vodohospodára, aj keď nespĺňajú požiadavky vzdelania podľa § 7
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 9
(1)
Prvé oznámenie podľa § 4 sú organizácie povinné urobiť do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky, inak vždy do 15 dní odo dňa určenia vodohospodára.
(2)
Organizácie odvetvia poľnohospodárskej výroby určia vodohospodárov podľa § 1 najneskoršie do 1. januára 1978.Tým nie je pre toto odvetvie dotknutá povinnosť nadriadených organizácií a orgánov a ich ústredných orgánov určovať vodohospodára podľa § 2, len čo niektorá z organizácií nimi riadených spĺňa predpoklady pre určenie vodohospodára podľa § 1.
§ 10
Povinnosti organizácií vyplývajúce z tejto vyhlášky plnia v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany vojenské útvary, hospodárske organizácie a hospodárske organizácie podľa osobitného štatútu.
§ 11
Pre územnie Českej socialistickej republiky strácajú platnostť smernice Ministerstva poľnohospodárstva č. 68 880/73-1961 a Ministerstva zdravotníctva č. HE 3240-19.1. 1961 pre činnosť závodných, podnikových, odborových a rezortných vodohospodárov (registrované v čiastke 31/1966 Zbierky )
§ 12
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1976.
Ing. Hruzík v.r.
1)
vyhláška č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu