41/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.04.1976 do 19.03.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 23. januára 1976
o zmene článku 5 Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
Výmenou nót medzi Federálnym ministerstvom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a veľvyslanectvom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky zo 7. novembra a 29. decembra 1975 sa vykonala zmena článku 5 Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, podpísaného v Prahe 4. júna 1959. Článok 5 teraz ustanovuje, že na vykonávanie Dohovoru budú obidve zmluvné strany dojednávať dvojročné vykonávacie plány spolupráce.
Týmto sa dopĺňa príloha vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 39/1959 Zb.
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.