40/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.04.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 14. januára 1976
o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky
Dňa 3. júna 1975 bola v Prahe podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky. Na základe svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť 31. októbrom 1975.
Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing.Chňoupek v. r.
DOHODA o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Jemenskej ľudovodemokratickej republiky, vedené prianím uľahčiť a rozvíjať spoluprácu a výmenu v oblasti kultúry, školstva, vedy a zdravotníctva medzi obidvoma štátmi,
presvedčené, že taká spolupráca prispeje k posilneniu vzájomných dobrých vzťahov,
sa rozhodli uzavrieť kultúrnu dohodu a za tým účelom sa dohodli takto:
Článok 1
Obidve zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce a výmenu skúseností medzi vedeckými, kultúrnymi, školskými a zdravotníckymi inštitúciami obidvoch štátov a za tým účelom umožňovať vzájomné návštevy univerzitných profesorov a učiteľov stredných a priemyselných škôl, ako aj členov iných inštitúcií.
Článok 2
Každá zmluvná strana poskytne štipendiá a iné výhody štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany a umožní im štúdium na univerzitách, umeleckých školách, školách technického charakteru a v ďalších inštitúciách.
Článok 3
Zmluvné strany budú rozširovať kultúrne styky medzi obidvoma štátmi, organizovať hudobné a umelecké predstavenia, prednášky, umelecké, archeologické a vedecké výstavy, organizovať vzájomné návštevy kultúrnych, umeleckých a športových študentských delegácií. Budú tiež rozširovať spoluprácu medzi vedeckými a kultúrnymi organizáciami.
Článok 4
Obidve zmluvné strany budú podporovať vzájomné návštevy a priateľské stretnutia medzi športovými organizáciami mládeže.
Článok 5
Obidve zmluvné strany preštudujú otázku uznávania diplomov a vedeckých hodností, a pokiaľ to budú považovať za nevyhnutné, uzavrú za týmto účelom osobitnú dohodu.
Článok 6
Obidve zmluvné strany budú uľahčovať vzájomnú výmenu kníh, kultúrnych, vedeckých a umeleckých časopisov, kinofilmov, televíznych filmov a podporovať usporadúvanie filmových festivalov.
Článok 7
Každá zo zmluvných strán umožní publikáciu prekladov významných vedeckých, kultúrnych a umeleckých literárnych prác autorov druhej zmluvnej strany.
Článok 8
Obidve zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti tlače, rozhlasového a televízneho vysielania a budú organizovať vzájomné výmeny predstaviteľov oficiálnych tlačových agentúr.
Článok 9
Na uskutočňovanie tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať na obdobie dvoch rokov programy kultúrnej spolupráce.
Článok 10
Táto Dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútornými zákonmi zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom, v ktorý si strany oznámia toto schválenie.
Článok 11
Táto Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán neskončí šesť mesiacov pred vypršaním prebiehajúceho päťročného obdobia platnosti.
Dané v Prahe 3. júna 1975 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.
Za vládu Československej socialistickej republiky:

Růžek v. r.

Za vládu Jemenskej ľudovodemokratickej republiky:

Mahmud Abdulla Oshaish v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.