37/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.04.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačovej chyby
vo vyhláške Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky v českom aj slovenskom vydaní
V ustanovení § 28 ods. 2 vyhlášky treba časť vety za bodkočiarkou upraviť takto:
„vodiči vozidiel požiarnej ochrany, pokiaľ nie sú vybavené týmito výstražnými znameniami, používajú zvukové znamenie „Horí" doplnené modrými alebo červenými svetlami.“.
Redakcia