33/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.04.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 16. decembra 1975
o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Libérijskej republiky
Dňa 28. februára 1975 bola v Monrovii podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Libérijskej republiky. Na základe svojho článku 11 dohoda nadobudla platnosť 23. októbrom 1975.
Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník ministra:

Krajčír v.r.
OBCHODNÁ DOHODA medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Libérijskej republiky
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Libérijskej republiky, vedené prianím rozvíjať a upevňovať obchodné styky medzi obidvoma krajinami na základe vzájomného uznávania ich národnej zvrchovanosti a nezávislosti, nezasahovania do ich vnútorných záležitostí, rovnosti práv a vzájomného prospechu, sa dohodli takto:
Článok 1
Zmluvné strany si navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod, pokiaľ ide o clá a iné dávky ukladané pri dovoze alebo vývoze alebo v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Libérijskou republikou, pri medzinárodných prevodoch platieb za vývoz alebo dovoz, spôsob vyberania takých ciel a dávok, označovanie výrobkov, ako aj vydávanie vývozných a dovozných licencií.
Ustanovenie odseku 1 sa však nepoužije na
1.
výhody, ktoré poskytuje alebo neskôr môže poskytnúť niektorá krajina susednej krajine alebo krajinám za účelom pohraničného obchodu;
2.
výhody alebo výsady vyplývajúce z colnej únie alebo oblasti voľného obchodu, ktorých členom niektorá krajina je alebo ktorých členom sa môže stať;
3.
výhody alebo výsady poskytované prostredníctvom mnohostranných ekonomických usporiadaní vzťahujúcich sa na zahraničný obchod, ktorých členom niektorá krajina je alebo ktorých členom sa môže stať.
Článok 2
Zmluvné strany budú podľa svojich príslušných právnych predpisov podporovať a uľahčovať obchod medzi obidvoma krajinami v súlade s listinami „A“ a „B“ pripojenými k tejto dohode.
Tieto listiny sú indikatívne a môžu sa po vzájomnej dohode meniť.
Každá zo zmluvných strán s náležitým prihliadnutím na svoje vlastné právne predpisy pripustí na svoj vlastný trh neobmedzený prístup tovaru pochádzajúceho z druhej zmluvnej strany.
Článok 3
Zmluvy vzťahujúce sa na výmenu tovaru a služieb podľa tejto dohody sa budú uskutočňovať na základe zmlúv uzavieraných medzi právnickými osobami alebo osobami oprávnenými podľa libérijského práva uskutočňovať obchod v Libérijskej republike na jednej strane a medzi československými samostatnými právnickými osobami oprávnenými podľa československého práva uskutočňovať zahraničný obchod na druhej strane.
Článok 4
V záujme uľahčenia rozvoja obchodu medzi obidvoma krajinami zmluvné strany v rámci právnych predpisov platných v ich krajinách a za podmienok dohodnutých medzi príslušnými orgánmi obidvoch strán umožnia na svojom príslušnom území organizovanie veľtrhov a trvalých alebo dočasných výstav a na ich organizovanie a riadne uskutočnenie si navzájom poskytnú nevyhnutnú pomoc.
Článok 5
Žiadna zo zmluvných strán nebude na svojom území vyberať dovozné clá pri vzorkách akéhokoľvek druhu bez komerčnej hodnoty pochádzajúcich z územia druhej zmluvnej strany.
Zmluvné strany si navzájom poskytnú dočasné vyňatie z dovozných ciel a ostatných dávok vyberaných pri dovoze alebo vývoze
a)
pri výrobkoch určených na súťaže, výstavy a veľtrhy;
b)
pri výrobkoch určených na experimenty a skúšky;
c)
pri zariadení a materiáli určených na stavbu, montáž a na výskumné práce podľa predpisov platných v jednej z obidvoch krajín a ďalej pri modeloch a zbierkach určených na vystavenie za predpokladu, že vyššie uvedené výrobky a tovar sa spätne vyvezú pri skončení účelu, na ktorý sa doviezli.
Článok 6
Obidve zmluvné strany si navzájom poskytnú všetky prostriedky a zariadenia na prevoz tovaru druhej zmluvnej strany cez svoje územie. Lodiam, ich posádkam, cestujúcim a nákladom jednej zo zmluvných strán sa v prístavoch alebo teritoriálnych morských vodách druhej zmluvnej strany poskytne zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké sa poskytuje ktorejkoľvek inej krajine. To sa nebude vzťahovať na pobrežnú plavbu, vnútrozemskú plavbu a rybolov.
Každá zo zmluvných strán poskytne potrebné prostriedky a zariadenia na uľahčenie prepravy tovaru, ktorý je predmetom obchodu podľa tejto dohody, loďami vlastnenými alebo najatými druhou zmluvnou stranou.
Článok 7
Všetky platby medzi obidvoma krajinami sa budú uskutočňovať v zameniteľnej mene, ktorá sa dohodne v kontraktoch, v súlade s devízovými právnymi predpismi platnými v každej krajine.
Článok 8
Obidve zmluvné strany súhlasia so zriadením spoločnej komisie, ktorá bude dohliadať na plnenie ustanovení tejto dohody a skúmať možnosti ďalšieho rozvoja hospodárskych vzťahov medzi obidvoma krajinami.
Spoločná komisia sa bude schádzať striedavo v Prahe a v Monrovii, vždy podľa potreby a v čase, na ktorom sa dohodnú obidve strany.
Článok 9
Táto dohoda sa uzaviera na čas piatich (5) rokov odo dňa, keď nadobudne platnosť, a bude sa automaticky predlžovať na ďalšie obdobie jedného roka, pokiaľ najneskôr šesť (6) mesiacov pred dňom skončení príslušného obdobia písomne neoznámi jedna zo zmluvných strán diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane, že dohodu vypovedá.
Článok 10
Ustanovenia tejto dohody sa po skončení jej platnosti naďalej použijú na všetky kontrakty, ktoré sa uzavreli počas jej platnosti, ale sa ku dňu skončenia celkom neuskutočnili.
Článok 11
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s príslušnými právnymi predpismi každej zo zmluvných strán a nadobudne účinnosť dňom podpisu, pričom nadobudne platnosť dňom, keď dôjde k poslednému oznámeniu potvrdzujúcemu jej schválenie.
Táto dohoda nahrádza Obchodnú dohodu medzi Československou republikou a Libérijskou republikou podpísanú v Paríži 21. marca 1938.
Dané v Monrovii 28. februára 1975 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.
Za vládu Československej socialistickej republiky:

Vladimír Loskot v. r.

Za vládu Libérijskej republiky:

Nathaniel E. Marsh v. r.
LISTINA „A“ tovaru na vývoz z Libérijskej republiky do Československej socialistickej republiky
1.
Železná ruda a surové železo
2.
Prírodný kaučuk a kaučukové produkty
3.
Diamanty
4.
Kakao a kakaové produkty
5.
Káva
6.
Palmový olej a produkty
7.
Palmojadro a palmojadrové produkty
8.
Výrobky z dreva
9.
Kefové vlákna
10.
Ryby
11.
Ovocie
12.
Rozličné
LISTINA „B“ tovaru na vývoz z Československej socialistickej republiky do Libérijskej republiky
1.
Stroje a zariadenia pre hydroelektrárne, cementárne, keramičky, pneumatikárne, garbiarne, obuvárne, výrobu príborov atď.
2.
Obrábacie stroje
3.
Textilné stroje
4.
Tlačiarske stroje
5.
Šijacie stroje
6.
Drevoobrábacie stroje
7.
Stavebné stroje
8.
Poľnohospodárske stroje
9.
Čerpadlá a zavodňovacie zariadenia
10.
Naftové motory a generátory
11.
Kompresory
12.
Motorové vozidlá a autobusy
13.
Motocykle
14.
Bicykle
15.
Traktory
16.
Meracie prístroje
17.
Elektromery a vodomery
18.
Zdravotnícke zariadenia a lekárske prístroje
19.
Štatistické stroje
20.
Písacie a počítacie stroje
21.
Zariadenia pre laboratóriá
22.
Zememeračské prístroje
23.
Optické stroje a zariadenia
24.
Výrobky zo železa a ocele
25.
Chemické výrobky
26.
Farby a laky
27.
Farmaceutické výrobky
28.
Porcelánové a kameninové výrobky
29.
Stavebná a zdravotnícka keramika
30.
Domáce spotrebiče a zariadenia
31.
Výrobky zo skla
32.
Textilné výrobky
33.
Hudobné nástroje
34.
Hračky
35.
Kancelárske potreby (perá, ceruzky atď.)
36.
Zápaľky
37.
Výrobky z kože
38.
Filmy, knihy, gramofónové platne
39.
Cukor
40.
Obuv všetkého druhu
41.
Bižutéria (povolené druhy)
42.
Papier a papierové výrobky
43.
Nábytok
44.
Pivo
45.
Chmeľ
46.
Rozličné
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.