26/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.03.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 20. októbra 1975
o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou
a Dlhodobej platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou
Dňa 2. augusta 1973 boli v Prahe podpísané Dlhodobá obchodná a Dlhodobá platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou.
Podľa svojho článku 15 nadobudla Dlhodobá obchodná dohoda platnosť 5. septembrom 1974 a týmto dňom podľa svojho článku 13 nadobudla platnosť aj Dlhodobá platobná dohoda.
České preklady obidvoch dohôd sa vyhlasujú súčasne.*)
Minister:
Ing. Chňoupek v. r.
DLHODOBÁ OBCHODNÁ DOHODA medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Egyptskej arabskej republiky,
odvolávajúc sa na Zmluvu o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou zo 7. februára 1959 a Dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej arabskej republiky o zriadení „Výboru pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu medzi Československou socialistickou republikou a Zjednotenou arabskou republikou“ z 26. septembra 1964,
berúc s uspokojením na vedomie úspešný rozvoj obchodných vzťahov a hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami,
uvedomujúc si, že bude vhodné upraviť - na prospech oboch krajín - vzájomné obchodné vzťahy a hospodársku spoluprácu na dlhodobom základe vychádzajúcom primeranejšie z potrieb a možností oboch krajín podľa ich rozvojových plánov,
rozhodli sa uzavrieť novú dlhodobú obchodnú dohodu a dohodli sa takto:
Článok 1
Obe vlády sa budú všemožne usilovať o ďalší všestranný rozvoj vzájomných obchodných vzťahov a hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami v rámci tejto dohody podľa zásady rovnosti a vzájomných výhod a za tým účelom urobia všetky potrebné opatrenia v súlade so zákonmi, predpismi a nariadeniami platnými v každej krajine, aby sa dosiahlo splnenie cieľov uvedených v tejto dohode.
Článok 2
(1)
Tovar československého pôvodu, ktorý sa bude podľa tejto dohody vyvážať z Československej socialistickej republiky do Egyptskej arabskej republiky, je uvedený na pripojenej listine „A“.
(2)
Tovar pochádzajúci z Egyptskej arabskej republiky, ktorý sa bude podľa tejto dohody vyvážať z Egyptskej arabskej republiky do Československej socialistickej republiky, je uvedený na pripojenej listine „B“.
(3)
Listiny „A“ a „B“ nevylučujú vývoz alebo dovoz tovaru podľa tejto dohody, ktorý nie je v nich uvedený.
(4)
Listiny „A“ a „B“ tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
Článok 3
Obe vlády sa zaväzujú vydávať prostredníctvom svojich príslušných úradov v najkratšej možnej lehote dovozné a vývozné povolenia na tovar, ktorý sa bude dodávať podľa tejto dohody, ak sa takéto povolenia vyžadujú, alebo prípadne budú vyžadovať podľa zákonov, predpisov a nariadení platných v každej z oboch krajín.
Článok 4
Dodávky tovaru a poskytovanie služieb sa budú v rámci tejto dohody uskutočňovať na základe obchodných kontraktov dojednaných:
- na strane Československej socialistickej republiky československými organizáciami zahraničného obchodu ako nezávislými právnickými osobami alebo akýmikoľvek ostatnými nezávislými právnickými osobami náležite splnomocnenými podľa zákonov a nariadení Československej socialistickej republiky vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť;
- na strane Egyptskej arabskej republiky fyzickými a právnickými osobami náležite splnomocnenými podľa zákonov Egyptskej arabskej republiky vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť.
Článok 5
V záujme rozvoja vzájomného obchodu obe vlády budú podporovať uzavieranie a uskutočňovanie mnohostranných a trojstranných transakcií, ktoré budú podliehať predchádzajúcemu schváleniu príslušných úradov každej krajiny.
Článok 6
Uzavieranie a vykonávanie výmenných obchodných transakcií bude podliehať predchádzajúcemu schváleniu príslušných úradov každej krajiny.
Článok 7
Reexport tovaru, ktorý dovezie jedna zmluvná strana od druhej, bude podliehať predchádzajúcemu schváleniu príslušných úradov každej krajiny.
Článok 8
Obe vlády si navzájom poskytnú primeranú podporu pri usporadúvaní obchodných výstav a pri účasti na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, ktoré sa budú usporadúvať na území druhej vlády.
Článok 9
Ceny a ostatné podmienky pre tovar, ktorý sa bude vyvážať alebo dovážať podľa tejto dohody, sa určia na základe svetových cien a podmienok.
Článok 10
(1)
Obe vlády budú uzavierať osobitné protokoly uvádzajúce množstvá a hodnoty tovaru, ktorý sa bude vymieňať podľa tejto dohody v každom kalendárnom roku jej vykonávania.
(2)
Ak by sa množstvá alebo hodnoty tovaru uvedené v protokoloch z akéhokoľvek dôvodu nemohli splniť počas plnenia týchto protokolov, obe vlády sa dohodnú na rovnakých alebo nových položkách tovaru, aby sa tak napravila vzniknutá nerovnováha.
(3)
Protokoly nebudú vylučovať vývoz alebo dovoz tovaru, ktorý nie je v nich uvedený, alebo tovaru vo väčších množstvách alebo hodnotách, než je v nich uvedené.
(4)
Ak by sa pred uplynutím platnosti príslušného protokolu medzi obidvoma vládami neuzavrel nový protokol na nasledujúci kalendárny rok, budú sa množstvá alebo hodnoty tovaru platné pred takým rokom používať na účely tejto dohody až do tých čias, keď nadobudne platnosť nový protokol uzavretý podľa tohto článku.
Článok 11
Všetky platby vyplývajúce z plnenia tejto dohody sa budú vykonávať v súlade s ustanoveniami platobnej dohody platnej medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou.
Článok 12
(1)
Zriaďuje sa komisia zložená zo zástupcov oboch vlád, ktorej hlavnou úlohou bude bdieť nad plnením dohody, dohodnúť sa na doplnkoch k listinám „A“ a „B“, uvedeným v článku 2 tejto dohody.
(2)
Komisia sa zíde pravidelne raz do roka s cieľmi určenými v odseku 1 tohto článku striedavo v Prahe alebo v Káhire alebo kedykoľvek na žiadosť ktorejkoľvek z oboch strán.
Článok 13
Ustanovenia tejto dohody sa budú používať aj po skončení jej platnosti, ak pôjde o kontrakty, ktoré boli uzavreté podľa tejto dohody, neboli však splnené ku dňu skončenia platnosti tejto dohody.
Článok 14
Táto dohoda nahrádza Dlhodobú obchodnú dohodu medzi Československou socialistickou republikou a Zjednotenou arabskou republikou podpísanú v Prahe 10. júla 1965.
Článok 15
(1)
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s ústavnými predpismi každej z oboch krajín. Nadobudne platnosť dňom výmeny príslušných dokumentov potvrdzujúcich také schválenie.
(2)
Táto dohoda bude platiť do 31. decembra 1975 a bude sa potom automaticky predlžovať vždy na ďalšie dodatočné obdobie jedného roka, kým jedna zo zmluvných strán druhej strane písomne neoznámi šesť mesiacov pred uplynutím 31. decembra 1975 alebo ktoréhokoľvek dodatočného ročného obdobia jej platnosti svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody.
Na dôkaz toho zástupcovia oboch vlád, náležite na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.
Vyhotovené dvojmo v Prahe 2. augusta 1973 v anglickom jazyku, pričom obidva texty majú rovnakú platnosť.
Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing.Andrej Barčák v. r.

Za vládu Egyptskej arabskej republiky:

Dr. A. M. Hezagi v. r.
LISTINA „A“
tovar na vývoz z Československej socialistickej republiky do Egyptskej arabskej republiky
A. Stroje, zariadenia a náhradné dielce
1.
Parné a vodné elektrárne a zariadenia
2.
Ostatné kompletné priemyselné celky, najmä cukrovary, vodárne a úpravne vody, cementárne, valcovne, rafinérie nafty a strojárske závody
3.
Potravinárske stroje
4.
Stroje na spracovanie tabaku
5.
Dieselové motory, príslušenstvá a náhradné dielce
6.
Žeriavy a rýpadlá
7.
Obrábacie stroje a rozličné zariadenia pre dielne
8.
Kompresory
9.
Banské zariadenia
10.
Textilné stroje a príslušenstvá, obuvnícke stroje, garbiarske stroje a protipožiarne zariadenia
11.
Čerpadlá rôznych typov
12.
Priemyselné šijacie stroje a ihly
13.
Guľkové a valivé ložiská
14.
Tlačiarenské a rezacie stroje, písacie, počítacie a štatistické stroje
15.
Laboratórne zariadenia
16.
Príslušenstvá k priemyselným celkom
17.
Cestné a stavebné stroje
18.
Mlyny a pekárne
19.
Nemocničné a zdravotnícke zariadenia
20.
Zariadenia na výrobu pitnej vody
21.
Poľnohospodárske stroje, príslušenstvá a náhradné dielce
22.
Výkovky
23.
Drevoobrábacie stroje
24.
Stroje na výrobu oceľových plechov
25.
Armatúry
26.
Kožené pásy a príslušenstvá
27.
Kyslíkové a acetylénové zváracie stroje
28.
Ostatné zariadenia
B. Elektrické zariadenia a prístroje
29.
Transformačné stanice a transformátory
30.
Elektrické motory, rozvodne, zváračky, prístroje nízkeho a vysokého napätia, generátory atď.
31.
Komponenty a náhradné dielce pre rozhlasové a televízne prijímače a gramofóny
32.
Žiarivky a príslušenstvá, žiarovky a autožiarovky
33.
Meracie prístroje rôznych typov, zariadenia pre kiná a príslušenstvá
34.
Rozhlasové vysielače, telefóny, telefónne ústredne a elektrické hodiny
35.
Optické aparáty a mikroskopy
36.
Vedecké prístroje a zariadenia, elektrické nástroje
37.
Elektroinštalačný materiál
38.
Ostatné elektrické zariadenia, včítane káblov a podzemných káblov
39.
Analogické počítače
C. Dopravné zariadenia a príslušenstvá
40.
Nákladné vozne, špeciálne účelové vozne, osobné vozne a traktory
41.
Príslušenstvá, komponenty a náhradné dielce pre autobusy, traktory a nákladné autá
42.
Komponenty a náhradné dielce na motocykle
43.
Komponenty a náhradné dielce na bicykle
44.
Pneumatiky a duše na nákladné autá, autobusy a poľnohospodárske stroje
45.
Gumové pásy, včítane dopravníkov
46.
Vysokotlakové zosilňované gumové hadice
47.
Ostatné zariadenia
48.
Trolejbusy a električky
D. Potraviny
49.
Syr
50.
Chmeľ a slad
51.
Sadbové zemiaky
52.
Cukor
53.
Maslo
54.
Kondenzované a sušené mlieko
55.
Konzervované mäso
56.
Výťažky na výrobu coly
E. Drevo a drevené výrobky
57.
Rezivo
58.
Latovky (drevotrieskové dosky)
59.
Polotovary na výrobu ceruziek
60.
Preglejky
F. Papier a papierové výrobky
61.
Novinový papier a papier na výrobu časopisov
62.
Rôzne druhy papiera
63.
Papierové rúrky pre textilný priemysel
64.
Plstence pre papiere a technické plstence
65.
Suroviny na výrobu karbónového papiera
66.
Prieklepový papier
67.
Cigaretový papier
68.
Buničina
69.
Tvrdený papier na výrobu kufrov
70.
Baliaci papier
G. Chemické výrobky
71.
Ultramarín
72.
Hydrosulfit sodný
73.
Rongalit
74.
Titánová bieloba, rutil a anatas
75.
Litopón
76.
Smalty na železné odliatky a plechy
77.
Kyselina citrónová
78.
Hlinka na bielenie
79.
Farby a pomocné výrobky
80.
Syntetické živice
81.
Gumárenské chemikálie a syntetický kaučuk
82.
Hygienický gumový tovar
83.
Suroviny na výrobu umelých hmôt, ako sú: polystyrén, polyetylén, PVC v prášku, fenolformaldehyd v doskách
84.
Juralitové tyče a argolit
85.
Plastické dosky a kotúče
86.
Caprolactam
87.
Laboratórne chemikálie
88.
Fotopapiere
89.
Fotofilmy
90.
Neexponované filmy 16 a 35 mm
91.
Kinouhlíky
92.
Farmaceutické chemikálie a výrobky
93.
Hexachlórbenzín
94.
Kyselina vinná
95.
Tripolyfosfát sodný
96.
Trisódiumfosfáty
97.
Karbid vápnika
98.
Kaustická sóda
99.
Insekticídy
100.
Výbušniny
101.
Antibiotiká
102.
Iné organické a anorganické chemikálie
H. Výrobky z kameňa, cement, sľuda, keramika atď.
103.
Magnezitové tehly
104.
Brúsne kotúče
105.
Fľaše, laboratórne a technické sklo a iné sklenené výrobky
106.
Úžitkový porcelán
107.
Kaolín a íly
108.
Pyrity
109.
Iné výrobky
I. Železo, oceľ a výrobky metalurgického priemyslu
110.
Pásiková oceľ
111.
Oceľ valcovaná za studena
112.
Ostatné oceľové plechy
113.
Laná a materiál na ich výrobu
114.
Elektródy a materiál na ich výrobu
115.
Betonárska oceľ
116.
Oceľové olejové rúrky
117.
Klincový drôt
118.
Profilová oceľ
119.
Ušľachtilá oceľ, včítane nehrdzavejúcej ocele
120.
Železné zliatiny
121.
Uhlíkové elektródy
122.
Zlievárenská oceľ
123.
Ťažké výkovky a tyče
J. Rozličné
124.
Kancelárske potreby
125.
Športové a rybárske potreby
126.
Ručné náradie
127.
Akumulátorové skrine
128.
Čínsky tuš
129.
Umelé krištále a bižutéria
130.
Kefy všetkých druhov
131.
Budíky a hodinky
132.
Ihly do šijacích strojov a na ručné šitie
133.
Očká, háčiky, nohavicové pracky atď.
134.
Suché batérie
135.
Kresliace náčinie a filtrovací papier
136.
Optické meracie prístroje
137.
Hudobné nástroje
138.
Špeciálne vybavenia
139.
Fľaše na kvapalné plyny
140.
Meracie prístroje elektrického prúdu
141.
Koženka
142.
Vlásené vložkové látky
143.
Ostatný tovar, včítane kancelárskych sponiek, žiletiek, gramofónovej hmoty, knihárskeho plátna, hračiek a pod.
LISTINA „B“
tovar na vývoz z Egyptskej arabskej republiky do Československej socialistickej republiky
A. Poľnohospodárske výrobky
1.
Surová bavlna
2.
Biela ryža
3.
Zemiaky
4.
Čerstvá zelenina
5.
Kvetiny
6.
Citrusy a čerstvé ovocie
7.
Čerstvá cibuľa
8.
Sušená cibuľa
9.
Čerstvý cesnak
10.
Sušený cesnak
11.
Podzemnica na priemyselné účely
12.
Ryžové klíčky a rôzne pokrutiny
13.
Liečivé rastliny a byliny
14.
Ľan a ľanové výrobky
15.
Iné poľnohospodárske výrobky
B. Potraviny
16.
Cigarety
17.
Konzervované výrobky
18.
Brandy a rum
19.
Víno
20.
Destiláty z vína a cukrovej trstiny
21.
Iné potraviny
C. Produkty ťažobného priemyslu
22.
Ropa a ropné výrobky
23.
Fosfáty
24.
Mastenec
D. Priadza a textilné výrobky
25.
Bavlnená priadza
26.
Bavlnené látky
27.
Pletený textilný tovar z bavlny
28.
Bavlnená spodná bielizeň
29.
Bavlnené a umelohodvábne tlačené látky
30.
Látky z umelého hodvábu a striže
31.
Hotové oblečenie
32.
Bavlnené pančuchy a ponožky
33.
Bavlnené prikrývky
34.
Bavlna na lekárske účely
35.
Koberce a predložky
36.
Bavlnený a ľanový odpad
E. Strojárske výrobky
37.
Chladničky pre domácnosť a náhradné dielce
38.
Ručné náradie, zámky atď.
39.
Akumulátory pre motorové vozidlá
40.
Tranzistorové rádiá a náhradné dielce
41.
Klimatizačné zariadenia
42.
Predmety pre domácnosť, ako televízory a iné
43.
Kachle a vykurovacie telesá na plyn propán-bután
F. Kovové výrobky
44.
Rúrky, domáce a iné druhy fitinkov a zariadení
45.
Kuchynské potreby z hliníka, reťaze a hliníkové drôty
46.
Oceľové a železné rúrky
47.
Iné oceľové výrobky
G. Chemické výrobky
48.
Výrobky z plastických hmôt, ako dlážkové krytiny, ultrapas atď.
49.
Thomasova múčka
50.
Bronzový prášok
51.
Superfosfáty
52.
Hliníkový prášok
53.
Chlorid železitý
54.
Pentrit
55.
Liečivá
56.
Glycerín
57.
Detergenty
H. Rozličné
58.
Kožený tovar, včítane obuvi
59.
Črevá a črievka
60.
Kože a kožky (podľa terajších predpisov)
61.
Ručné výrobky (Khan El Khalili) všetkých druhov
62.
Palmové vlákna a prútie na metly
63.
Glycerín
64.
Parfumy
65.
Kozmetické výrobky
66.
Drevený a kovový nábytok
67.
Ručné práce (zlaté šperky) - (podľa terajších predpisov)
68.
Knihy, časopisy, noviny a filmy
69.
Iný netradičný priemyselný tovar
DLHODOBÁ PLATOBNÁ DOHODA medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Egyptskej arabskej republiky, vedené prianím uľahčiť a upraviť platby medzi obidvoma krajinami na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti, sa dohodli takto:
Článok 1
Všetky bežné platby uvedené v článku 4 tejto dohody medzi fyzickými alebo právnickými osobami sídliacimi v Československej socialistickej republike a fyzickými alebo právnickými osobami sídliacimi v Egyptskej arabskej republike sa budú vykonávať v súlade s ustanoveniami tejto dohody a budú podliehať devízovým predpisom platným v každej z oboch krajín.
Článok 2
Na účely článku 1 tejto dohody Československá obchodná banka, ú.s., Praha, konajúca ako zástupca vlády Československej socialistickej republiky otvorí vo svojich knihách na meno Egyptskej ústrednej banky (The Central Bank of Egypt) bezúročný účet v librách šterlingov, ktorý označí „Egyptský účet“ a
Egyptská ústredná banka, Káhira, konajúca ako zástupca vlády Egyptskej arabskej republiky otvorí vo svojich knihách na meno Československej obchodnej banky, ú. s., bezúročný účet v librách šterlingov, ktorý označí „Československý účet“.
Tieto účty zriadia a povedú obidve banky bez akýchkoľvek provízií a výdavkov.
Článok 3
Platby medzi obidvoma krajinami uskutočňované podľa tejto dohody sa budú pripisovať na prospech alebo na ťarchu účtov zriadených podľa článku 2 tejto dohody.
Článok 4
Za bežné platby medzi obidvoma krajinami sa budú považovať:
a)
platby za tovar dodávaný v rámci Dlhodobej obchodnej dohody platnej medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou;
b)
výdavky spojené s výmenou tovaru medzi oboma krajinami, ako napr. dopravné, poistenie, skladovacie výdavky, colné poplatky atď.;
c)
poistenie, zabezpečenie, poistné prémie a odškodné;
d)
námorné dopravné, včítane prístavných poplatkov, tonážnych poplatkov a iných výdavkov lodí Československej socialistickej republiky alebo Egyptskej arabskej republiky, ktoré vezú tovar určený Československej socialistickej republike alebo Egyptskej arabskej republike, včítane zásobovania lodí, ktoré by pripúšťali platné predpisy;
e)
provízie, sprostredkovateľské odmeny, výdavky na propagáciu a obchodné zastúpenie;
f)
výdavky za prepracovanie, montáž, opravy a údržbu;
g)
mzdy, služné, odmeny, honoráre (právnikom, lekárom atď.);
h)
poplatky za patenty, licencie, obchodné značky, autorské práva, predaj filmov a práva z využitia filmov;
i)
výdavky cestovného a turistického ruchu, študijného a liečebného pobytu;
j)
dane, pokuty a súdne trovy;
k)
náklady leteckej dopravy a služieb medzi oboma krajinami vykonávaných lietadlami oboch krajín, včítane pristávacích poplatkov, výdavkov za technické služby, a iné výdavky, včítane zásobovania lietadiel, ktoré by pripúšťali platné predpisy;
l)
výdavky za poštovné, telefónne a telegrafné služby medzi oboma krajinami - periodické vyrovnávky správ alebo organizácií pôšt, telegrafov a telefónov a podnikov verejnej dopravy;
m)
náklady spojené s udržiavaním diplomatických, konzulárnych a obchodných zastúpení a konzulárne poplatky;
n)
akékoľvek ďalšie platby, s výhradou predchádzajúceho súhlasu príslušných úradov obidvoch krajín.
Článok 5
Ustanovenie tejto dohody sa však nevzťahuje na platenie poplatkov za používanie Suezského prieplavu, ktoré sa bude aj naďalej uskutočňovať v zameniteľných menách, ako určujú devízové kontrolné predpisy platné v Egyptskej arabskej republike.
Článok 6
Na zabezpečenie plynulého platobného styku medzi obidvoma krajinami si obidve zmluvné strany navzájom poskytnú bezúročný medzný úver do výšky 8 (ôsmich) miliónov zúčtovacích libier šterlingov.
Akékoľvek prekročenie uvedenej hranice, ak nebude vyrovnané dlžníckou stranou v lehote 6 (šiestich) mesiacov od dňa, keď došlo k prekročeniu, vývozom tovaru alebo uskutočnením iných bežných platieb uvedených v článku 4, vyrovná dlžnícka strana v lehote 30 (tridsiatich) dní v librách šterlingov alebo inej zameniteľnej mene, na ktorej by sa obidve banky medzi sebou dohodli.
Článok 7
Všetky kontrakty, faktúry a ostatné dokumenty týkajúce sa bežných platieb medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou, uskutočňovaných prostredníctvom účtov uvedených v článku 2 tejto dohody, budú znieť na zúčtovacie libry šterlingov.
Článok 8
V prípade zmeny zlatého obsahu libry šterlingov, ktorý je teraz taký, že 1 libra šterlingov sa rovná 2. 13281 gramu rýdzeho zlata, sa zostatok účtov uvedených v článku 2 upraví ku dňu zmeny tak, aby sa zabezpečilo, že protihodnota zostatku vyjadrená v rýdzom zlate zostane rovnaká ako pred zmenou zlatého obsahu libry šterlingov.
Suma medzného úveru uvedená v článku 6 tejto dohody sa upraví rovnakým spôsobom.
Obidve zmluvné strany dajú pokyn právnickým a fyzickým osobám uvedeným v článku 4 Dlhodobej obchodnej dohody podpísanej dnes medzi oboma krajinami, aby zahrnuli zhodnú zlatú doložku do obchodných zmlúv týkajúcich sa dovozu a vývozu, ako aj služieb.
Článok 9
S výhradou predchádzajúceho schválenia príslušnými úradmi zmluvných strán sa môžu vykonávať prevody z účtov vedených podľa tejto dohody v prospech tretích krajín, ako aj prevody z tretích krajín v prospech týchto účtov.
Článok 10
Dňom, keď nadobudne platnosť táto dohoda, sa skončí platnosť Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Zjednotenou arabskou republikou z 21. marca 1962, a skompenzovaný zostatok účtov vedených podľa Platobnej dohody z 21. marca 1962 sa prevedie na účty citované v článku 2 tejto dohody.
Platby vyplývajúce z kontraktov uzavretých medzi fyzickými alebo právnickými osobami v Československej socialistickej republike a fyzickými alebo právnickými osobami v Egyptskej arabskej republike pred nadobudnutím platnosti tejto dohody, budú sa uskutočňovať v zúčtovacích librách šterlingov prostredníctvom účtov, o ktorých je zmienka v článku 2 tejto dohody.
Článok 11
V prípade skončenia platnosti tejto dohody a v prípade, že by sa neuzavrela nová platobná dohoda, vyrovná akýkoľvek nevyrovnaný zostatok na účtoch uvedených v článku 2 dlžnícka strana dodávkou tovaru alebo uskutočnením iných bežných platieb v zhode s ustanoveniami tejto dohody, a to v priebehu 12 (dvanástich) mesiacov odo dňa skončenia platnosti tejto dohody.
V priebehu tohto obdobia dvanástich mesiacov sa budú používať ustanovenia tejto dohody pre všetky otvorené transakcie uzavreté podľa predchádzajúceho odseku.
Po uplynutí uvedenej lehoty dvanástich mesiacov vyrovná akýkoľvek dosiaľ nevyrovnaný zostatok dlžnícka strana v lehote 30 (tridsiatich) dní v librách šterlingov alebo v akejkoľvek inej zameniteľnej mene, na ktorej by sa obidve banky medzi sebou dohodli.
Akékoľvek ostatné nevyrovnané pohľadávky a záväzky medzi obidvoma krajinami sa po uplynutí obdobia dvanástich mesiacov vyrovnajú v deň ich splatnosti rovnakým spôsobom.
Článok 12
Československá obchodná banka, ú.s., a Egyptská ústredná banka, Káhira, sa dohodnú na technickej úprave potrebnej na vykonávanie tejto dohody.
Článok 13
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s ústavnými predpismi každej z obidvoch krajín. Platnosť nadobudne dňom výmeny príslušných dokumentov potvrdzujúcich také schválenie dohody.
Táto dohoda zostane v platnosti do 31. decembra 1975 a potom sa automaticky predĺži vždy na ďalšie dodatočné obdobie jedného roka, pokiaľ jedna zo zmluvných strán druhej strane písomne neoznámi šesť mesiacov pred vypršaním 31. decembra 1975 alebo ktoréhokoľvek dodatočného ročného obdobia jej platnosti svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody.
Na dôkaz toho, zástupcovia obidvoch vlád, náležite na to splnomocnení, túto dohodu podpísali.
Vyhotovené dvojmo v Prahe 2. augusta 1973 v anglickom jazyku, pričom obidva texty majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu
Egyptskej arabskej republiky:

Dr. A. M. Hegazi v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.