24/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky
z 12. februára 1976
o zavedení doplnku k Československému liekopisu - tretiemu vydaniu v Českej socialistickej republike
Ministerstvo zdravotníctva Českej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 29/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu:
§ 1
Doplnok k Československému liekopisu - tretiemu vydaniu (ďalej len „doplnok“)1) sa zavádza v Českej socialistickej republike s platnosťou 1. januárom 1977.
§ 2
Doplnok tvorí nedeliteľnú súčasť československého liekopisu - tretieho vydania, ktorého záväznosť bola ustanovená vyhláškou č. 82/1969 Zb. o zavedení Československého liekopisu - tretieho vydania v Českej socialistickej republike.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Prof. MUDr. Prokopec CSc. v. r.
1)
Doplnok bol vydaný nákladom Štátneho zdravotníckeho nakladateľstva v Prahe