21/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.04.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 20. októbra 1975
o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky
Dňa 11. marca 1975 bola v Prahe podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky, ktorá podľa svojho článku 8 nadobudla platnosť 16. septembrom 1975.
Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.