20/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 8. októbra 1975
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky týkajúcej sa spolupráce na veterinárnom úseku
Dňa 3. septembra 1970 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky týkajúca sa spolupráce na veterinárnom úseku. Dohoda na základe svojho článku 8 nadobudla platnosť 8. marcom 1975.
Do prekladu Vykonávacieho dojednania k tejto Dohode možno nazrieť vo Vestníku Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Vestníku Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.
Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Minister:

Ing. Chňoupek v. r.
DOHODA medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky týkajúca sa spolupráce na veterinárnom úseku
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Talianskej republiky, vedené prianím rozvíjať a prehĺbiť spoluprácu na veterinárnom úseku, s cieľom obmedziť nebezpečenstvo, ktoré vytvárajú nákazlivé choroby a ostatné choroby zvierat pre národné hospodárstvo a zdravie obyvateľstva oboch krajín a uľahčiť tak budúci rozvoj obchodných vzťahov medzi oboma krajinami, sa dohodli na týchto ustanoveniach:
Článok 1
1.
Zmluvné strany uľahčia výmenu zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu. Prerokujú spoluprácu na pláne dovozu, vývozu a prevozu zvierat, výrobkov živočíšneho pôvodu a krmív, ako aj predchádzanie možnosti zavlečenia nákazlivej choroby na územie oboch štátov.
2.
Dovoz, vývoz a prevoz zvierat, výrobkov živočíšneho pôvodu a krmív sa uskutoční po tom, čo bolo doručené povolenie zo strany príslušných štátnych orgánov oprávnených zmluvných strán.
Článok 2
1.
Oprávnené orgány zmluvných strán určia v Dojednaní veterinárne podmienky vzťahujúce sa na dovoz živých zvierat, ako aj na výrobky živočíšneho pôvodu z územia jednej zmluvnej strany.
2.
Ak je potrebné vykonať zmeny alebo doplnenie vyššie uvedeného Dojednania, budú to oprávnené veterinárne orgány zmluvných strán, ktoré môžu otázky rozhodnúť dodatočným súhlasom.
Článok 3
Príslušné veterinárne služby zmluvných strán budú si pravidelne vymieňať veterinárne výkazy uvádzajúce štatistiku nákazlivých chorôb zvierat a zároveň si budú oznamovať všetky informácie veterinárneho významu, ktoré by ich mohli zaujímať.
Článok 4
Zmluvné strany uľahčia:
a)
spoluprácu medzi veterinárnymi ústavmi,
b)
výmenu veterinárnych odborníkov za účelom získania informácií o zdravotnom stave zvierat a všetky informácie o veterinárnej činnosti a veterinárnej vede a technike.
Článok 5
Náklady spojené s vykonávaním článku 4 tejto Dohody bude uhrádzať štát, ktorý vo svojom záujme vysiela svojich odborníkov.
Článok 6
Príslušné veterinárne služby zmluvných strán budú v styku počas vykonávania tejto Dohody a Dojednania, dojednaného na základe článku 2 tejto Dohody, a môžu podľa potreby dohodnúť plány spolupráce na určité časové obdobie.
Článok 7
1.
Sporné otázky, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní tejto Dohody a Dojednania, dojednaného na základe článku 2 tejto Dohody, bude riešiť zmiešaná komisia.
2.
Komisia bude zložená z troch členov každej strany, medzi ktorými najmenej dvaja majú byť veterinárni lekári patriaci k príslušnej veterinárnej službe.
3.
Komisia sa zíde do dvoch mesiacov po zvolaní jednou zo strán.
4.
Otázky, v ktorých komisia nedosiahne dohodu, sa budú riešiť diplomatickou cestou.
5.
Táto Dohoda sa netýka práv a zmlúv, ktoré zmluvné strany podpísali alebo podpíšu v rámci iných medzinárodných zmlúv.
Článok 8
1.
Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa zákonov daných ústavou každej z oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť 15 dní po dni výmeny zmluvných listín.
2.
Táto Dohoda zostáva v platnosti tak dlho, kým ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie s výpovednou lehotou 6 mesiacov.
Vyhotovené vo dvoch výtlačkoch v Prahe 3. septembra 1970 vo francúzskom jazyku.
Za vládu Československej socialistickej republiky:

Štefan Haladej v.r.

Za vládu Talianskej republiky:

Luigino Bellani v.r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.