2/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.02.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 23. januára 1976
o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode č. 25 - Zakamenné
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici vo volebnom obvode č. 25 - Zakamenné a určuje deň ich konania na sobotu 6. marca 1976.
Šalgovič CSc. v. r.