19/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 30. septembra 1975
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o odbornej príprave občanov Vietnamskej demokratickej republiky v československých organizáciách
Dňa 8. apríla 1974 bola v Hanoji podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o odbornej príprave občanov Vietnamskej demokratickej republiky v československých organizáciách. Podľa svojho článku 7 Dohoda nadobudla platnosť 16. aprílom 1975.
Český text Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.
DOHODA medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o odbornej príprave občanov Vietnamskej demokratickej republiky v československých organizáciách
Spravujúc sa snahou o rozšírenie priateľskej spolupráce v duchu bratskej pomoci Československej socialistickej republiky Vietnamskej demokratickej republike vláda Československej socialistickej republiky a vláda Vietnamskej demokratickej republiky sa dohodli na týchto zásadách odbornej prípravy občanov Vietnamskej demokratickej republiky v československých organizáciách.
Článok 1
Československá strana zabezpečí, aby v rokoch 1974 - 1976 bolo možné postupne prijať do československých organizácií do 5 tis. občanov Vietnamskej demokratickej republiky na odbornú prípravu v odboroch a profesiách dohodnutých podľa požiadavky vietnamskej strany.
Článok 2
Na odbornú prípravu v československých organizáciách bude vietnamská strana vysielať občanov vo veku od 17 do 25 rokov, ktorí sú zdravotne spôsobilí a ukončili aspoň základné všeobecné vzdelanie.
Článok 3
Odborná príprava v ČSSR bude zahŕňať obdobie jazykového vyučovania, obdobie získania základných teoretických a praktických vedomostí končiace zložením učňovskej, prípadne kvalifikačnej skúšky a aj obdobie výrobnej práce v československých organizáciách.
Celková doba pobytu občanov Vietnamskej demokratickej republiky v Československej socialistickej republike bude 6 rokov.
Článok 4
Vietnamskí občania sú po dobu pobytu v ČSSR povinní dodržiavať československé zákony a ostatné právne predpisy. V pracovnoprávnej oblasti majú rovnaké práva a povinnosti ako československí občania, pokiaľ nie je vo vykonávacom dokumente k tejto Dohode (Dojednaní) určené inak.
Článok 5
Na podrobných zásadách a podmienkach odbornej prípravy občanov Vietnamskej demokratickej republiky v československých organizáciách sa dohodnú formou medzirezortného dojednania Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí Československej socialistickej republiky a Ministerstvo práce Vietnamskej demokratickej republiky. Tieto orgány sú tiež príslušné zabezpečiť vykonávanie tejto Dohody.
Článok 6
Prípadné zmeny a doplnky tejto Dohody sa musia oznámiť druhej strane najmenej šesť mesiacov pred termínom navrhovaným pre ich účinnosť.
Článok 7
Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa právnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto jej schválení.
Dohoda bola podpísaná v Hanoji 8. apríla 1974 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a vietnamskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vláduČeskoslovenskej socialistickej republiky:

Štanceľ v.r.

Za vláduVietnamskej demokratickej republiky:

Khieu v. r.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.