18/1976 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.1976 do 31.08.1980

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
z 11. marca 1976,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 163/1969 Zb.
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 163/1969 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 39 sa vypúšťa odsek 7.
2.
V § 42 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.
3.
V § 45 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
4.
Za § 47 sa vkladá nový § 47a tohto znenia:
㤠47a
(1)
Ten istý učiteľ vysokej školy môže byť vymenovaný alebo volený podľa ustanovení § 39, 42 a 45 do tej istej funkcie zásadne najviac po dve po sebe nasledujúce obdobia; v mimoriadne odôvodnených prípadoch môže byť ten istý učiteľ vysokej školy vymenovaný alebo volený do tej istej funkcie ešte na jedno ďalšie nasledujúce obdobie.
(2)
Rektori a prorektori vysokých škôl, ako aj dekani a prodekani fakúlt vykonávajúci funkciu, do ktorej boli vymenovaní alebo zvolení a potvrdení, sú do času vymenovania, prípadne potvrdenia nových akademických funkcionárov vo svojich doterajších funkciách.“.
Čl. II
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.